درسی ازمکتب زهرای مرضیه سلام الله علیها
100 بازدید
تاریخ ارائه : 3/29/2015 10:47:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم قال الله العظیم فی محكم كتابه:فَسَقَی‌ لَهُمَاثُم‌َّ تَوَلَّی‌ إِلَی‌ الظِّل‌ِّ فَقَال‌َ رَب‌ِّ إِنِّی‌ لِمَاأَنْزَلْت‌َ إِلَیَّ‌ مِن‌ْ خَیْرٍفَقِیرٌ.قصص/24).ایام متبرك هست به نام نورانی صدیقه كبری حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها درسی ازمكتب زهرای مرضیه وسبك زندگی حضرت عرض می كنم؛درزیارت نامه ی حضرت آمده:یاخلیفة الورع والزهد؛ای هم پیمان پارسایی وزهد؛ساده زیستی دخترپیامبریک نمونه برای جامعه ماست.جهیزیه دخترپیامبر، فقیرانه ترین جهیزیه ای بودکه درآن روزدربین مردم رایج بود.حضرت  نداروفقیرنبودند.ساده زیستی رابرای زندگی خود انتخاب نمودند..زمانی به ازدواج باعلی ع پاسخ مثبت دادکه علی(ع)هیچ سرمایه ای نداشت وتنهادارایی اوبرای ازدواج،یک زره بودکه آن هم صرف تهیه ی وسایل ضروری زندگی مشترکشان شدکه عبارت بوداز:حصیر، لیوان، گلیم،کوزه، آسیاب دستی،مشک، پوست گوسند،پرده و...مراسم ازدواج حضرت همراه دعاواطعام فقراو صدقه ونیز تهلیل وتکبیر بود ،ازولیمه ی ازدواج هم فقرای مدینه بهره مندشدند.حضرت موسی(ع)ازدست فرعونیان فرارکردوچهار حاجت داشت.1) پناه می خواست2) همسرمی خواست3)شغل می خواست4)پول می خواست...آمدبه شهر مدائن دیدکنارچشمه آب شلوغ است وهمه ایستادندتاظرف های آبشان راپرکنندودودخترهم ایستادندکه نمی توانندظرف آبشان راپرکنند.رفت وبه این دودخترگفت:من به شماکمک می کنم.نیت باطلی نداشت وفقط به خاطر خداوکمک به خلق خدارفت تابه آنهاکمک کند.قرآن می فرماید:همین که ظرف این دودخترراآب کردآمدکنار و درسایه ایستاد.این گونه دعاكرد:خدایامن به آن چیزی که تومی دانی محتاجم،من فقیرم ازتومی خواهم به من بدهی" نگفت چی به من بده!گفت تومیدانی چی برای من بهتراست.دعای حضرت یوسف(ع):خدایااینهاازمن خواسته اندکه یاگناه کنم ویامی اندازیمت به زندان.برای من زندان بهتر است مرابنداز درزندان"خداهم یوسف راانداخت درزندان.ازحضرت صادق(ع)سوال کردند:یوسف(ع)که پاکدامن بودپس چراافتاددر زندان؟فرمود: یوسف(ع) خودش برای خداتکلیف مشخص کرد.اگریوسف(ع) می گفت:خدایامراازدست این گناه کاران نجات بده،خدااورانجات می دادوبه زندان هم نمی افتاد.ولی دردعایش برای خدا تکلیف معین کردولی حضرت موسی (ع)دردعایش برای خدا تکلیف معین نکردوموفق شد.آن دودختر،دختران حضرت شعیب(ع)بودند.وقتی حضرت موسی (ع)ظرف آب آن دو دختررا برداشت وتادرب خانه شان آورد،دختران رفتندنزدحضرت شعیب(ع)و گفتند: پدر شمادنبال کارگرمی گشتی،این پسرکارگرقوی وخوبی است.این دودختردرآستانه ازدواج بودندوهیچ اشکالی نداشت که غیرمستقیم آدرس شخص مدنظرشان رابدهند.حضرت شعیب(ع)به حضرت موسی(ع)گفت:هرکدام ازاین دودختررا می خواهی به عقدتودرمی آورم.خدادرقرآن بابیان این مواردگفته اشکالی ندارددختربه خواستگاری پسربرود. حضرت شعیب(ع)مهریه دخترش برای حضرت موسی(ع)رااینگونه تعیین کردکه هشت سال برای حضرت شعیب (ع) کارکند.بایک دعاهم همسر،هم کار،هم پول وخانه برای حضرت موسی(ع)جورشد.پنج نکته درازدواج آسان: 1)امرراواگذارکنیم به خدا ...البته تلاشمان رابکنیم.درمسیرانتخاب همسرگناه نکنیم.گناه شروع نکنید خدا کمکتان می کند.راه درست برای ازدواج انتخاب کنیم.2)تلاشمان، تلاش حلال باشدوگناه درش راه نداشته باشد. 3)هیچ ضرورتی نداردکه خانواده پسر برود خواستگاری بلکه خانواده دخترهم برود خواستگاری ایرادندارد.4) برای مهریه سبک بگیرید. مهریه می تواندشغل باشد.به طورمثال پسر چندسال برای پدرکارکند. 5) درمراسم ازدواجمان گناه نباشد.اختلاط زن و مرد،نوشیدنی حرام وموسیقی حرام نباشد.می شودشادی های حلال داشت.شب عروسی خشت اول است. اگرخشت اول کج باشدتاثریادیوارکج می رود.یکی ازسنت های غلط ازدواج مهریه های عجیب وغریب وسنگین برای دخترقرارمی دهدویاتعددمجالس برای ازدواج چون:عقدکنان،پاتختی و...كه هزینه اضافی داردواصلالازم نیست.یک مجلس ساده که چندنفربزرگ تر بیایند وولیمه ای هم داده شود،کفایت می کند.