....شکرکان محنت بی حدوشمارآخرشد
68 بازدید
تاریخ ارائه : 3/16/2015 9:08:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله:وَکُنتُمْ أَزْوَ اجاًثَلاَثَةً فَأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِمَآأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِوَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِمَآأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ فِى جَنَّاتٍ النَّعِیمِ ثُلَّةٌمِّنَ الْأَوَّلِینَ وَقَلِیلٌ مِّنَ الْآخِرِینَ‏ عَلَى‏ سُرُرٍمَّوْضُونَةٍمُّتَّکِئِینَ عَلَیْهَامُتَقَابِلِینَ‏.واقعه /7-16.درقرآن سوره ای داریم به نام واقعه،واقعه یعنی چیزی که وقوع حتمی دارد.چون سوره ی واقعه درخصوص مرگ،بهشت وجهنم هست،تذکرخوبی بوده وغفلت انسان راازبین می برد.پیامبراکرم(ص): اگرکس هرشب این سوره را بخواند،لم یکتب من الغافلین جزوغافلین نخواهدبود.خصوصااین روزهاکه عوامل غفلت زافراوان هست اگرگردگیری نکنیم گرفتاریهای ماخیلی زیادخواهدبود. قرائت سوره ی واقعه همراه باتوجه غفلت زداست. اگر کسی سوره ی واقعه راهرشب جمعه بخواندومداومت داشته باشد،فقراززندگی اوبیرون می رود.امام صادق(ع):کسی که هرشب جمعه سوره ی واقعه رابخواند،هم خدااورادوست داردوهم کاری می کندکه اوموردمحبت مردم قرارگیرد.دلهابه دست خداست کسی که محبوب خداباشدمحبوب مردم هم می شود.ودردنیا گره های کور واردزندگی اونمی شود،فقرنصیب اونمی شود.وازرفقای امیرالمومنین (ع)خواهد بود.اصلی ترین اثرقرائت این سوره غفلت زدایی است.قرائت این سوره هم به درددنیامی خورد که فقرزداست وهم به دردآخرت می خوردکه غفلت زداست.خداونددراین سوره،مردم رابه سه دسته تقسیم می کند.دودسته اهل بهشت ویک دسته اهل جهنم..گروه اول اصحاب الیمین یااصحاب المیمنه هستند.افرادی که میمون ومبارک هستند.اصحاب الیمین کسانی که نامه ی عمل خودراازسمت راست دریافت می کنند.مقصودازسمت راست،ملکوت اعلی است یعنی عالمی که موجودات برتردرآنجاحضوردارند،واعمال خوب انسان درآنجانگهداری می شود.گروه دوم سابقون هستندثلةمن الاولین یعنی پیشگامان وپیشتازان. اکثر این سابقون متعلق به دوران انبیاء گذشته هستند.انبیاءنیزجزوالسابقون هستند.اوصیاء و جانشینان آنهاهم جزو السابقون هستند.سابقون وپیشگامان امت اسلامی،پیامبر اکرم ومعصومین وبعضی ازصحابه کبارپیامبراکرم هستند.اینکه می فرماید:اکثرسابقون مربوط به اولین هستندیعنی افرادی که قبل ازاسلام بوده اندکه تعدادآنهابیشتراست.قلیلٌ من الاخرین.السابقون بعدی که همان امت اسلامی است ، تعداد کمی هستند . البته از لحاظ کمی قلیل هستند ولی از لحاظ کیفی بسیار بالاتر هستند.گروه سوم اصحاب الشمال یادست چپی هاهستند.نامه ی اعمال اینهااز دست چپ یعنی ملکوت اسفل به آنهاداده می شود.این افرادشوم واهل شقاوت هستند. خدامی فرماید:یک دسته اصحاب المیمنه اندکه باعظمت هستندوپیشگامان وپیشتازان که تنها بایددروصف آنهاگفت: السابقون السابقون،یعنی پیشگامان،پیشگامان.افرادی که به وادی قرب خدارسیده انددربهشت هایی که برای آنها است .سپس خداوند متعال جایگاه بهشتی سابقون را بیان می کند.این افراددرتخت هایی که بافته شده ومحکم است نشسته اند.برروی این تخت هاتکیه داده واستراحت می کنند.در حالی که روبروی یکدیگر نشسته اند.یک نکته زیبادرآیه:روی تخت نشسته اندکه منظورراحت وآسوده نشستن است.دنیاداربالبلاء محفوفه ...دنیابرای مومن مثل زندان است.سابقون کسانی هستندکه دردنیااهل زحمت بوده وراحتی نداشته اند.این افرادبرروی نفس خودکنترل داشته و اجازه نمی دادند هر کاری را انجام دهد .به تعبیرحضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب(ع)درخطبه ی متقین،این افرادکسانی هستند که جان ونفس آنهاازدست آنهادرسختی است،چون اجازه نمی دهندهرکاری راانجام دهند. امامردم ازدست این افرادراحت هستندوبه کسی آزارنمی رسانند.درروایت است که وقتی که مومنی از دنیا می رود و بر روی سنگ غسالخانه گذاشته می شود، روح او در بالای سر جسد قرار می گیرد و همه ی کارها را تماشا می کند . ملکی به او می گوید که آیا می خواهی به دنیا بازگردی ؟ روح مومن می گوید که من شب ها و روزهای طولانی سختی کشیده ام و الان راحت شده ام . به قول حافظ:درشمارارچه نیاوردکسی حافظ را،شکرکان محنت بی حدوشمارآخرشد.حضوردرآن دنیا برای این افراد، ابتدای خوشی و راحتی خواهد بود . این افراد گرد یکدیگری می نشینند و هیچیک بر دیگری فخر فروشی نمی کند . یکی ازبهترین وبالاترین لذت های بهشتیان درعالم برزخ وقیامت،نشستن دوریکدیگراست.سه چیزهست که دربهشت بالاترین لذت هارادارد.یکی ازآنهاخلودوجاودانگی است.انسان بهشتی می داندکه دیگر از آنجا بیرون نمی رود و تا آخر لذت ها ادامه خواهد داشت . خوشی های دنیا هرچقدر هم زیاد باشد اما باز هم فانی هستند یا انسان از این دنیا می رود و یا لذت از بین می رود . بنابراین در این دنیا انسان به طور دائم در لذت نخواهد بود . اما لذت های بهشت به طور دائم و جاودانه است . همانطور که خلود و جاودانه بودن جهنم برای برخی از اهل آن عذاب مضاعف است . حبس ابد این افراد واقعی است . حبس ابد عالم دنیا موقت است . حبس ابد واقعی، ماندن به طور دائم در جهنم است.دومین لذت فوق العاده ای که اهل بهشت دارندرضوان خداورضایت الهی است.مدام به این افرادگفته می شودکه خداوندازشماراضی است.لذت سوم بهشتیان،مجالست با یکدیگر است . ذره ای کدورت و آلودگی در دل بهشتیان وجود ندارد . این افراد گرد یکدیگر می نشینند وازصفای هم استفاده می کنند.مهم ترین اشتغال وسرگرمی بهشتیان همین مجالست است.