درباره باقیات الصالحات(2)
102 بازدید
تاریخ ارائه : 3/9/2015 9:16:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم.قال الله العظیم فی محكم كتابه:الْمالُ وَالْبَنُونَ زینَةُالْحَیاةِالدُّنْیا وَالْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ خَیْرٌعِنْدَرَبِّکَ ثَواباًوَخَیْرٌأَمَلاً.کهف،46.مال و فرزندان،آرایش وزیورزندگى دنیاهستند،ولى اعمال شایسته پایدارنزد پروردگارت ازجهت پاداش بهتروازلحاظ امیدداشتن به آنهانیکوتراست.درروایتی ازباقیات الصالحات تعبیربه گنج شده. امام صادق ع فرمود:خداى عزوجل به موسى فرمود:درشب وروزمرابسیاریادکن وهنگام ذکرمن خاشع باش،وبه هنگام بلاشکیباباش،وپیش ذکرمن آسوده باش ومراپرستش کن وچیزى راشریک من قرارمده،بازگشت همه به سوى من است،اى موسى مرا(براى روزدرماندگى)ذخیره خودساز،وگنج(باقیات صالحات)کردارهاى شایسته و پاینده خودرابه من بسپار.فیض کاشانی، الوافی ،ج9،ص1443.اعمالی که فرددردنیاانجام داده است دارای آثاری است که بعدازمرگ به اومی رسدکه باقیات الصالحات وصدقات جاریه نام دارد.تاوقتی که این آثاردردنیا هست،به اومی رسد.بعضی ازاعمالی که مادردنیاانجام می دهیم دنباله ندارد.وقتی نمازمی خوانیم وروزه می گیریم،این دیگرتمام می شود.ولی بعضی ازآثاردنباله دارد،باقی وجاری است،باقیات صالح وصدقات جاریه است.ممکن است که فرددردنیاکاری کرده است که دنباله وبقایای آن باقی است مثلافرزندصالحی تربیت کرده یاشاگردان خوبی تربیت کرده یاکتاب خوبی نوشته یابنایی تاسیس کرده مثل امورعام المنفعه اعم ازمدرسه، مسجد،مصلی و..تاوقتی این آثاردردنیاباقی است ومردم ازاینهااستفاده می کنندبرای فرد بانی هم ثواب نوشته می شود و در پرونده اش هم درج می شود.درسوره یس مى فرماید:اگرازشماخیریه‏اى بماند،ماثواب آن راحتى بعد ازمرگ شما،به پاى شما حساب مى‏كنیم وتاآن خیریه باشد،ثوابش رابراى شمامى‏نویسیم.ممكن است شماازدنیا بروید، ولى كارخیرشما چندهزارسال برپابماند.هركس ازكارخیرشمااستفاده كند،مابه پاى شماثواب مى ‏نویسیم وپرونده شمابامردن شمابسته نمى شود."وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُواْوَآثَارَهُمْ".اگركتابى بنویسیدكه مردم ازآن استفاده كنند، جاده‏اى كه مردم ازآن رفت وآمدكنند،درختى كه مردم ازمیوه وسایه آن بهره ‏مندشوند.حضرت عیسی ازكنارقبری عبورمی کردندکه صاحب قبردچارعذاب سختی بود.بعدازیکسال که ازآن قبر عبورکردحضرت دید که عذاب ازآن قبربرداشته شده است.ازخداخواست که چه اتفاقی افتاده است.خدابه اوخطاب کردکه این فرددر دنیافرزندی داشت که بالغ شدو راهی را برای مردم اصلاح کردویتیمی راسرپرستی کرد.به برکت این فرزندعذاب ازاین میت برداشته شد.درکارهای خیرنیت خیلی مهم است.چیزی که درپرونده می ماندعمل صالح است.البته انگیزه ی الهی بسیارمهم است.ممکن است که کسی کارخوبی را بخاطرشهرت،تظاهروریاانجام بدهد.اینها به دردآخرت نمی خورد.قرآن می‌فرماید:پول،دارایی،فرزند،اهل وعیال و...این‌هاهمه زینت وشیرینی دنیاست.شمابه دنبال باقیات الصالحات باشیدکه نزدپروردگارجزای نیکودارد وآرزوی خوبی است.کهف/46.