یکی اززیبایی های زندگی پیامبرگرامی
68 بازدید
تاریخ ارائه : 2/14/2015 1:09:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم،قال الله العظیم فی محكم كتابه:لقَدْكَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُواللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَوَذَكَرَاللَّهَ كَثِیرًا.احزاب/21.یكی اززیبایی های زندگی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمدابن عبدالله صلی الله علیه وآله؛زندگی پیامبراكرم مشحون اززیبایی هاست امایكی اززیبایی های برجسته زندگی پیامبراكرم كه برای امروزماهم بسیارفایده داردوراهكاربسیارمهمی برای برون رفت یكی ازمشكلات روزمره همه ماهست سیره اقتصادی پیامبرگرامی اسلام هست.یعنی سبك زندگی اقتصادی پیامبر.چندنمونه ازسیره اقتصادی پیامبر:اول:زندگی رسولخداسراسرساده زیستی وپرهیزازهرگونه اسراف وتبذیربود.کـان رَسُول اللّه(ص)خَفیف الْمَۆُونَةٌ.حضرت درزندگی ساده زیستی راانتخاب کرده بودند.بااسراف ورفاه طلبی به شدت مبارزه می كردند.دركتب تاریخی آمده:هدیه پیامبربه افرادرفاه طلب یك زمین خشك وبی علف بودكه ازآنهامی خواست كه آن راآبادكنند.برای اصلاح الگوی مصرف همین نمونه كافی است.دوم:اگرجامعه بخواهدمستقل وقدرتمندبه حیات اجتماعی وسیاسی خودادامه دهد،بایداشتغال زایی كندوبحث فعالیت افرادهست.همه بایددنبال این باشندكه درجامعه اشتغال زایی انجام بشود.پیامبراكرم ص برای رسیدن به این هدف مهم براشتغال زایی وفعالیت افراددرجامعه تاكیدمی كردندهم دربیان وهم درارائه روشهاوراهكارها، وخود حضرت پیشگام بودندبرای اینكه اشتغال ایجادكنندبرای افرادبیكار.افرادفقیررابه كاروتلاش تشویق می كردند.رسول خدابیكاری وتكدی گری رالكه سیاهی می دانستندكه درقیامت افرادبه آن دچارمی شوند.لذابرای ایجادكاروتولیددرجامعه دواقدام مهم انجام می دانند: اول؛سرمایه اولیه ای راتهیه ودراختیار افرادجویای كارقرارمی دادندتااینكه صاحب كسب وكارشوند.دوم اینكه؛به افرادجویای كارمشاوره می دادندوآنهاراراهنمایی می كردند تابتوانند شغل مناسب وموردعلاقه خودراپیداكنند.نقل شده یكی ازاصحاب حضرت دچارفقرومحرومیت شد.همسرش پیشنهادكردخدمت رسولخدابرسدوازحضرت كمك بگیرد.این صحابی حضور رسولخدارفت،اماقبل ازاینكه سخنی بگوید،حضرت به اوفرمود:هركس ازماكمكی بخواهد،مابه اوكمك می كنیم،ولی اگرخودرابی نیاز بداندودست حاجت پیش مخلوقی درازنكند،خدااورابی نیازمی كند.اوباشنیدن این سخن به خانه برگشت.روزدوم وسوم نیزهنگامی كه برای گرفتن كمك ازرسولخدانزدحضرت رفت،همین سخنان راشنید.این باراحساس كرداعتمادبه نفس بالایی دارد.سراغ یكی ازدوستانش رفت وتیشه ای ازاوگرفت.به صحرارفت ومقداری هیزم جمع كردوفروخت وشب ازدسترنج خودمقداری آذوقه تهیه كرد.روزبعد،دوباره كارخودراازسرگرفت ومدتی نگذشت كه از همین راه،صاحب سرمایه وثروت شد.روزی رسولخدااورادیدندولبخندی زدندوفرمودند:نگفتم هركس ازماكمكی بخواهد،مابه اوكمك می كنیم،ولی اگرخودرابی نیاز بداندودست حاجت پیش مخلوقی درازنكند،خدااو رابی نیازخواهدكرد.سوم:سیره پیامبر این بودكه همیشه به افرادتوصیه می كردتاازدسترنج خودبخورند؛کلوامن کَدّاَیدیکم*مَن اَكَل مِن كَدِّیَده،نَظَرَاللهُ اِلَیه بالرَّحمَةِ،ثُمَّ لاُیعَذِّبهُ اَبَداً.ازدسترنج خویش بخوریدوهرکس ازدسترنج خویش بخوردخدابانظررحمت به اونگاه خواهدکـردواوراعـذاب نـمـی کند. وتاكیدفراوان داشتندبراینكه كارهای خودراخودتان انجام دهیدوهرگزازدیگران به اندازه یك چوب مسواك كمك نخواهید: لایـَسـْتـَعْنَ اَحَدَکُمْ بِالنّاسِ وَلَوْفی قَضْمِةٍمِنْ سـِواکٍ.مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّیَدِهِ مَرَّعَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِف،اگركسی بادستش كاركندوروزی بخورد،مثل برق ازپل صراط خواهدگذشت.رمزموفقیت همه جوامع خصوصاجامعه اسلامی دراین است كه همه مایحتاج خودراخودمان تهیه كنیم. چهارم:سیره رسولخدابراین بودكه ازتمام ظرفیت های جامعه به خوبی استفاده می كردند.ازثروت حضرت خدیجه گرفته تادرایت امیرالمؤمنین وهمچنین مشورت باافرادمتعهدو متخصص ازجمله اقدامات پیامبردراین راستابود.خلاصه:جامعه ای می تواندبه عزت وسربلندی برسدنفوذناپذیرباشدوقدرتمندباشدكه اولا؛استعدادهای درونی خودراكاملابشناسد.ثانیا؛با اعتمادبه نفس وتوكل برخداازتمام ظرفیت هادرزمینه اقتصادی بهره ببرد.این چنین جامعه ای طبق وعده خدا:وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرینَ عَلَى الْمُۆْمِنینَ سَبیلاً؛كفاربه هیچ وجه نمی توانندبرچنین جامعه ای سلطه داشته باشند.نساء/141.