اهانت به پیامبرمحرومیت ازمواهب فطری
80 بازدید
تاریخ ارائه : 1/25/2015 12:07:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛

قال الله العظیم:

إنِّی أَنَارَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوادِالْمُقَدَّسِ طُوىً.طه/12.

خداوندوفرشتگان الهی همه برای پیامبراكرم صلوات می فرستندبعدفرمودای مومنین شماهم همین كاررابكنید"صلواعلیه وسلمواتسلیما"پیامبراکرم(ص)هم فرمودند:هروقت نام مراشنیدید،واجب است که باصدای بلندبرمن واهل‌بیت من صلوات بفرستید؟چرا فرمودند با صدای بلندصلوات بفرستید؟آیاصلوات بلندفرستادن فقط برای این است که چندتاخانه آن طرف ترصدای مارابشنوندیااینكه معنایی فراترازاین مسئله هست.یك معنای خیلی ساده دررابطه باصلوات باصدای بلنداین است که مابه همه اهل عالم اعلام بكنیم كه مابرای پیامبرخودمان احترام قائلیم. همه عالم بدانندوببینندومتوجه بشوندكه پیغمبرمااحترام داردعظمت دارد.تمام ائمۀ معصومین تحمل كردندرنج هاومصیبت هاومشكلات راوسختی هارا؛مجاهدت کردند مظلومیت‌هاراتحمل کردندمحرومیت هاراتحمل كردندبرای اینكه نام پیامبر حفظ بشود.یعنی برای حفظ نام پیامبربودكه ائمه اطهاروجودخودشان راوقف حفظ سنت پیامبر (ص)کردند.بااینكه خود ائمه اطهارازعظمت ومقام بالایی برخورداربودند.ولی این پیام رابه همه عالم دادندكه ازهمه ما بالاترشخص شخیص عالم امكان حضرت محمدابن عبدالله است. ماكه داعیه تبعیت وپیروی ازائمه اطهارراداریم بایدفدایی پیامبرباشیم.نحن عشاق محمد و...محوروحدت درجهان اسلام، قرآن کریم ووجودنازنین حضرت رسول هست،به خاطر باقی ماندن نام پیغمبر اکرم(ص) ومحور وحدت ماندن بود که امامان ماهمۀ مظلومیت‌ها راتحمل کردند.امیرالمؤمنین(ع)درنامۀ31نهج البلاغه،قبل ازاینکه برای جوان خودازخداسخن بگوید، از پیغمبرخدا(ص)سخن می‌گوید و می‌فرماید:بدان پسرم!هیچ كس چون رسولخدا(ص) ازخدابرای ماخبرنیاورده‌ است، رهبرى اوراپذیراباش،وبراى رستگارى،راهنمایى اورابپذیر؛ وَاعْلَمْ یَابُنَیَّ أَنَّ أَحَداًلَمْ یُنْبِئْ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَمَاأَنْبَأَعَنْهُ الرَّسُولُ(ص) [عَلَیْهِ نَبِیُّنَا ص‏]فَارْضَ بِهِ رَائِداً وَ إِلَى النَّجَاةِ قَائِداً.نهج البلاغه/نامۀ31. امیرالمؤمنین(ع)باهمۀ عظمتش می‌فرماید: إِنَّمَاأَنَاعَبْدٌمِنْ‏ عَبِیدِمُحَمَّدٍص.کافی/ ج1/ ص90 همانامن یكی ازپرورش یافتگان محمد(ص) هستم؛من مطیع پیغمبرهستم وپیامبرمطاع من است.انسان‌های سالم تنهاباشنیدن اوصاف پیامبر(ص)ایمان خواهندآورد.ابوذرغفاری تنها بادیدن رسول خداص ودراولین آشنایی باحضرت به ایشان ایمان آورد.ابوذردردوران دعوت مخفی پیامبر(ص)آوازۀ ایشان راشنیدوآمددرشهرمکه کنارخانۀ کعبه امانمی‌دانست کجاباید برود،علی(ع) که درآن زمان نوجوان بود،آمدکنارابوذر نشست ووقتی دیدکه اودرشهرغریب است اورابه خانۀ خودعوت کرد.بعدباب  گفتگوبازشدابوذرازعلی(ع)پرسید:شنیده‌ام پیامبری دراین منطقه آمده، آیا اورا می‌شناسی؟علی(ع)فرمودبله اورامی‌ شناسم،می‌خواهی تورانزدایشان ببرم؟ابوذرباکمال میل پذیرفت و به اتفاق به نزد پیامبر(ص)رفتند.وقتی به محضر پیامبر(ص) رسیدندابوذرلحظاتی به پیامبراکرم ص نگاه کردوبعدپرسید:آیاشماپیامبرخدا هستید؟حضرت فرمود: بله وابوذربلافاصله ایمان آوردومسلمان شد.الإصابة/ج‏7/ص/106؛دلائل النبوة بیهقی/ج1/ص79.درتمام ادیان الهی آسمانی احترام به مقدسات امری لازم تلقی شده.وآداب خاصی هم برای نحوۀ ارتباط بامقدسات بیان شده.مقدسات هم باید در قلب افرادمتدین به آن دین عظمت داشته باشندوهم بایددرظاهرمورداحترام باشند.وقتی خدابرای اولین بارباحضرت موسی(ع)سخن می‌گویدپس ازبیان اولین کلمات، بلافاصله دربارۀ آداب رعایت مقدسات به حضرت موسی توصیه می‌کند:من پروردگار توام،كفش‌هاى خودرابیرون آركه تودرسرزمین مقدس طوى هستى؛إِنِّی أَنَارَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوادِالْمُقَدَّسِ طُوىً.طه/12.یعنی خداوندکلام خودراآشکاراقطع می‌کندوبه اوآداب رعایت مقدسات راتوصیه می‌کندکه به احترام این زمین مقدس،کفش‌های خود را درآور.علامۀ طباطبایی می‌فرماید که آن زمین،مکان خاصی نبوده وجایی مثل جاهای دیگربوده ولی وقتی خداوندیک کلمه باموسی سخن می‌گویدآنجا مقدس می‌شود.یکی ازمقدس‌ترین مکان‌ها درعالم کعبه مشرفه است.قداست خانۀ کعبه به حدی است که هرکس می‌خواهدبه آنجامشرف شودبایدمُحرم شودوآداب خاصی رارعایت نماید. در روایات داریم حرمت مؤمن ازحرمت خانۀ کعبه‌ بیشتراست.عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةًمِنَ الْكَعْبَةِ؛خصال/ج‏1/ص27.وقتی حرمت مؤمن ازحرمت خانۀ کعبه بااین همه قداست بالاتراست،وجودنازنین پیامبر اکرم(ص)ازهمه انسانهای عالم برتراست. ببینیدحضرت چقدرحرمت داردكه درفقه مااگرکسی حرمت پیغمبر(ص)رابشکند، برخوردهای بسیارشدیدی شده وبه هیچ وجه نبایددرمورداوکوتاه آمد.ازامام صادق(ع) روایت شده:یك اعرابى به پیغمبرنسبت دروغ دادامیرالمؤمنین فورااورابه قتل رساندندودربیان علت قتل فرمودند:هركس رسول خداراتكذیب كندخونش حلال است وقتلش واجب؛قَالَ یَا أَعْرَابِیُّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ قَدْأَوْفَیْتُكَ فَهَلْ صَدَقَ فَقَالَ لَامَا أَوْفَانِی فَأَخْرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع)سَیْفَهُ مِنْ غِمْدِهِ وَضَرَبَ عُنُقَ الْأَعْرَابِیِّ؛أمالی الصدوق؛ص102.کسی که به پیغمبراكرم اهانت بكندحتی درپناه كعبه هم امنیت ندارد.دركعبه همه انسانهاامنیت دارندالاكسی كه به پیامبراكرم اهانت بكندكه درخودكعبه هم امنیت نخواهدداشت.بعدازفتح مکه وفائق آمدن مسلمانان برکفار، ابوسفیان،هندجگرخواروحتی غلام هندراکه قاتل حمزۀ سیدالشهداءبود، موردعفوقراردادند اماکسانی که دراشعاری به پیامبرص بی‌احترامی کرده بودنداشدمجازات درنظرگرفته شدحتی اگربه خانۀ کعبه پناه ببرند. تاریخ ‏الطبری/ج‏3/ص58.مسئله روشن هست کسی که به پیامبر(ص)احترام نگذارد،معلوم است،استعدادفعال برای دشمنی بابشریت رادارد.نیازبه استدلال نداردکسانی که به شخصیت پیامبراکرم(ص) بی‌احترامی می‌کنندازکمترین مواهب فطری برخوردارنیستندوزمینه ساز هرنوع ظلم وجوردرعالم هستند.