دوفرازبه مناسبت میلادرسول رحمت(ص)
62 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم...قال الله العظیم فی محکم کتابه:لَقَدْکَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌلِّمَن کَانَ یَرْجُواللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَوَذَکَرَاللَّهَ کَثِیرًا.احزاب/21.به مناسبت میلادحضرت ختمی مرتبت پیامبررحمت دردوفرازمطالبی عرض می کنم.فرازاول:قبل ازتولدحضرت عیسی(ع)شیاطین می توانستندتاآسمان هفتم هم بالابروندیعنی محل جولان شان خیلی زیادبودتاآسمان هفتم هم بالامی رفتند.اماوقتی که حضرت عیسی علیه السلام به دنیاآمد شیاطین قدرت مانورشان کمترشدتاآسمان چهارم می توانستندآمدوشدکنند.اماوقتی که خاتم انبیاءدرآستانه تولدقرارگرفتندبه برکت تولدرسول خاتم به کلی شیاطین ازنفوذدر آسمان هامحروم وممنوع شدندوفرشتگان مانع نفوذ آن ها شدند.همزمان باولادت حضرت رسول چهارده کنگره ازطاق کسری فروریخت وبت هاشکسته شد؛آتشکده فارس که هزارسال روشن بود،خاموش شد.دریاچه ساوه خشک شد.فرازدوم:درسوره مبارکه احزاب آیه 21پروردگارمتعال می فرماید:قطعا براى شمادر(رفتار)رسول خداسرمشقى نیکوست،براى کسى که به خداوروزواپسین امیدداردوخدارافراوان یاد مى‏کند.چندنمونه ازسیره رفتاری حضرت: اول؛تکریم ایتام واحسان آنان سنت وسیره پیامبراکرم(ع)بود؛فرمودند:هرکه سه یتیم را سرپرستی کند، مانند کسی است که شبش را به عبادت و روزش را به روزه گذراند و شبانه روز در راه خدا شمشیر کشد من و او در بهشت برادریم، همچنین که این دو در کنار یکدیگر و انگشت نشانه و میانی خود را به هم چسباندند.دوم؛حضرت بدی مردم راباخوبی پاسخ می دادند،مردم چند دسته اندبعضی هاجواب خوبی رابابدی می دهندمثل لشکرعمربن سعددرکربلاکه امام حسین(ع)به سپاه وحتی مرکب های تشنه آنهاآب دادنداماشهیدان کربلالب تشنه لب به شهادت رسیدند.امام حسین(ع)درکوفه نمازباران خواندندوباران باریدوکوفیان سیراب شدنداماهمان مردم آب رابه روی امام بستند،درجامعه ما هم افرادی هستندکه ضامن وام برای دیگری می شوندووام گیرنده باندادن اقساط خود،جواب خوبی رابابدی می دهد.دسته دیگرکسانی هستند که خوبی را با خوبی و بدی را با بدی جواب می دهند این گروه از دسته اول بهترهستنداماشایسته و مناسب نیست. تأکیدقرآن براین است که به کسی که بدی می کندخوبی کنیم؛این برخوردقرآنی است وحضرت رسول اینگونه بودند.سوم؛خداونددرآیه33 سوره مبارکه فصّلت به پیامبرتوصیه می کند:سعی کن درزندگی همه حرفت برای خداوکارهایت رنگ الهی داشته باشد؛کاری که برای خدا باشد ارزش دارد و قبول درگاه حق می شود.نبی اکرم(ص)حتی نشست وبرخاست هم بایادخدابود.چهارم؛شاه و مسکین رایکسان به دین خدادعوت می کردندواگرایشان رابه مهمانی دعوت می کردند،تفاوتی بین دعوت کنندگان قائل نبودندودعوت ثروتمندوفقیررا یکسان می پذیرفتند.پنجم؛وجودمقدس حضرت«رَحمةلِلعالَمین»هستند،رحمت حضرت هم در زمان حیاتشان وهم درزمان مماتشان شامل حال انسان هامی شود.این ویژگی مهم  پیامبر (ص)موردنیازامروزماست.خصوصادراین دوره ای که افراط وتفریط دامن جامعه اسلامی راگرفته.درجواب سؤال اسامه که پرسید«بهترین صفت پسندیده کدام است» فرمود: حُسن خلق». درشرایط فعلی که فرقه‌های افراطی وتفریطی زیادشده،اینهاحسن خلق محسوب نمی شود.اگراینهابه سیره واقعی پیامبر(ص)که همان قرآن است توجه کنندبسیاری ازمشکلات حل خواهدشد.افراط وتفریط توطئه دشمنان اسلام است،که اهل تشیع و تسنن را گرفتار کرده.تاماراازاسلام ناب دور کند؛مابایدبه سیره واقعی پیامبرکه اسلام ناب هست توجه کنیم.به تعبیرامام(ره)اسلام ناب محمدی.اینهایی که مدعی‌اسلام هستندوخودشان رامسلمان واقعی می‌دانندازاسلام ناب وسیره پیامبرفاصله گرفته اند.اسلام نابی که برگرفته ازقرآن هست همان سیره ورفتارپیامبراسلام است.