آثاروبرکات انس باکلام الهی
68 بازدید
تاریخ ارائه : 1/6/2015 12:05:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم فی محكم كتابه:وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ماهُوَشِفاءٌوَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمِنِینَ وَلایَزِیدُالظَّالِمِینَ إِلاخَسارا.اسراء/82.سیره وروش انسانهای باتقوااین است كه اگروسوسه ای ازجانب شیطان متوجه آنهاشدبه یادخدامی افتدوبصیرت پیدامی كنندومی فهمندكه شیطان درصدددگرگون كردن چهره حقیقت است.لذاخداونددرقرآن كریم خطاب به مؤمنان می فرماید:اگرازجانب شیطان وسوسه ای به شمارسیدبه خداپناه ببرید.وَإِمّایَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِاللهِ...اعراف/200.قرآن یادخداست وكسی كه پیوسته یادخدامی كندوبااومأنوس است درحصارمحكم الهی ودرحمایت اوست.پیامبر(ص)فرمود: فادرسواالقرآن فأنه كلام الرحمان وحرزمن الشیطان.قرآن رابیاموزیدزیراقرآن سخن خدای مهربان ومایه حفظ ازشیطان است.انس باقرآن وجودانسان راازانواع انحرافات وامراض پاک میکندوزمینه رابرای جادادن فضایل آماده میکند.آثاروبرکات انس باکلام الهی:1.مؤمنانی که ازتلاوت آیات وحی لذّت می برندطبق وعده خدانورانیّت پیدامی كنندوایمانشان کامل می‎شود.مؤمنان،تنهاکسانی هستند که هرگاه نام خدابرده شود،دل هاشان ترسان می گرددوهنگامی که آیات اوبرآنهاخوانده میشود،ایمانشان زیادتر می گرددوتنهابرپروردگارشان توکّل دارند،إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ‌ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَىٰ رَ‌بِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ .انفال/2....2.رسول خدا(ص)فرمود:خانه های خودراباتلاوت قرآن،نورانی کنیدوخانه‎هایتان رامانندقبرستان قرارندهید؛ همان‎طورکه یهودونصاراچنان کردندکه درمعابدوکنیسه هانمازمی خواندندوخانه های خودراتعطیل نمودند؛چون هرگاه درخانه ای قرآن زیادتلاوت شود،خیرش زیادمی گرددوآن خانواده بهره مندمی شودوبرای اهل آسمان نورمی دهند همچنان که ستارگان آسمان برای اهل زمین،نورافشانی می کنند.عدة الداعی، ص 286....3.شخصی که بصیرنباشدوراه وچاه رادرپیچ وخم حوادث تشخیص ندهد،هرگز نمی تواندبه سرمنزل مقصود برسد.برای همین،زندگی باآیات قرآن برای همه انسان هاآگاهی بخش وبصیرت افزاست ومانندچراغ راه،روشنی بخش است.خداوند می‎فرماید:قُلْ إِنَّماأَتَّبِعُ مایوحی إِلَی مِنْ رَبِّی هذابَصائِرُمِنْ رَبِّکُمْ.اعراف/203؛ بگو:من تنهاازچیزی پیروی می کنم که برمن وحی می شود.این وسیله بینایی ازطرف پروردگارتان ومایه هدایت ورحمت است برای جمعیّتی که ایمان می آورند.4.نجات ازفتنه ها:زندگی آدمی همواره مملوازدردها، رنجها،دشواری هاوفتنه هاست كه آدمی رادرحل ورفع آن حیران می كندآنجاكه دست هیچ درمانگروروانشناسی به آن نمی رسدوچاره ساز آن نیست درچنین شرایطی پیامبركه طبیب دردهای بشریت ودرجستجوی دردهای اوست تاآن رامرهم نهد:«طبیب دوار بطبه»می فرماید:«اذاالتبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن فانه شافع مشفع...فیه مصابیح الهدی ومنارالحكمة.آنگاه كه فتنه هاچون پاره های شب تاربرشماپوشیده شدبه قرآن تمسك كنیدكه آن شفیعی است كه شفاعتش پذیرفته می شود...درآن چراغهای هدایت ونشانه های حكمت است...  5.دوای دردها:همان گونه كه تن آدمی دردمند می گردد و نیازمند مداواست،قلب وروح آدمی هم دچاردرد، مرض وآسیب می شود.قرآن درباره منافقان می فرماید:«فی قلوبهم مرض»در قلبهایشان مریضی است»دردهای روحی،بسیارعمیق تراست وعدم مداوای آن اثرات جبران ناپذیری می گذارد.قرآن مایه«شفا»ی دردهامعرفی شده.وننزل من القرءان ماهوشفاءورحمةللمومنین ولایزیدالظالمین الاخسارا.. تكبروخودبرتربینی،حسدوظلم وتجاوزوفتنه گری، سركشی، طغیان و شرك و بسیاری ازدردهای امروز جوامع بشری، ریشه در دور افتادن از تعالیم قرآن و دین دارد كه متاسفانه بسیاری از مسلمین نیز با وجود داشتن نسخه شفابخش، گرفتار پاره ای از این دردها هستند. پیامبراكرم(ص)می فرماید:من لم یستشف بالقرآن فلاشفاه الله،هركس به قرآن شفانجویدخداشفایش ندهد.القرآن دواء"قرآن دواست.البته شفابخشی قرآن فقط مربوط به دردهای روحی نیست روایاتی داریم كه قرآن دربهبوددردهای جسمی نقش وتاثیردارد:درفضیلت تلاوت سوره فلق وناس آمده«روزی پیامبرشدیداًبیمارشد؛جبرئیل امین ومیكائیل نزدحضرت آمدند.جبرئیل نزدسرآن حضرت ومیكائیل نزدپای اونشستند،جبرئیل سوره فلق ومیكائیل سوره ناس راتلاوت كرد وپیامبررابه این وسیله درپناه خداقراردادوپیامبربااین تلاوت شفاپیداكردوسالم گردید.ازامام صادق(ع)روایت شده:مردی درمحضررسول اكرم ازدردسینه خود شكایت كرد.حضرت فرمود.به قرآن كریم شفابجوی.زیراخدای عزوجل می فرماید:وشفاءلمافی الصدور؛وشفایی است برای(دردهایی)كه درسینه هاست.البته شفابخشی قرآن هم ماننددعاكردن دارای شرایط ومصالحی است كه گاه عدم وجودآن شرایط یاعدم مصلحت الهی دراستجابت دعاموجب به تأخیرافتادن درمان بادعامی گردد. تلاوت آیات وانس باآن برخیروبركت مادی انسان می افزاید.پیامبرفرمود:فان البیت اذااكثرفیه تلاوةالقرآن كثرخیره واتسع اهله...؛آنگاه كه درخانه ای تلاوت قرآن بسیارشودخیروبركتش زیادشودواهل آن به گشایش ووسعت(اززندگی)می رسند. درروایات بررابطه تلاوت سوره هاباوسعت رزق و روزی، دفع فقر و پریشانی و رفع قرض و بدهكاری تأكید شده.پیامبردرباره نقش تلاوت مستمرسوره واقعه دررفع فقروتنگدستی می فرمایند:من قرأسورةالواقعةفی كل لیلةلم تصبه فاقةابدا؛كسی كه هرشب سوره واقعه راقرائت كند هیچ گاه فقروتنگدستی به اونرسد.درباره خواندن سوره انفال،سوره طه،سوره فتح و..به منظورگشایش روزی و دفع فقر روایت داریم.امام زین العابدین(ع)به مردی برخورد نمودند كه درب خانه ای نشسته بود. فرمود: ای مرد! چرا این جا نشسته ای؟ چرا در خانه این مرد جبار و ستمگر نشسته ای؟ گفت: از جهت فقر و بلا و مصیبتی كه به من وارد شده است. آن حضرت فرمود: بلند شو تا تو را راهنمایی كنم به درب خانه ای كه از این جا بهتر باشد و به سوی خدایی كه از این مرد برتر باشد. پس حضرت دست آن مرد را گرفت و او را داخل مسجد برد و فرمود: دو ركعت نماز به طرف قبله بخوان و بعد از آن دست های خود را به طرف آسمان بلند كن و حمد و ثنای خدا را بخوان و درود بر پیامبر(ص) فرست سپس آخر سوره حشر و ۶آیه اول سوره حدید و دو آیه۱۷ و ۲۵آل عمران را بخوان. آنگاه از خداوند طلب روزی و بی نیازی از مردم كن كه حتماً تو را بی نیاز می كند.