مراحل انس باقرآن(2)
310 بازدید
تاریخ ارائه : 12/27/2014 7:40:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم فی محكم كتابه:الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ.بقره/21؛ دررابطه بامراحل ومراتب انس باقرآن مواردی راعرض كردم.ازمرتبه نازله تامراتب بالاترانس باقرآن..:نگهداری قرآن در خانه....نگاه به خطوط قرآن...سکوت هنگام قرائت...استماع تلاوت قرآن....تلاوت بانگاه وبدون تلفّظ.....قرائت ازروی مصحف..مراحل ديگرانس باقرآن:یكی ازمراتب انس باقرآن تلاوت قرآن است؛تلاوتقرآن،متابعت از قرآن درقرائت و دنبال کردن معانی و پیروی در عمل است؛هرتلاوتی،قرائت هست،امّاهرقرائتی تلاوت نیست؛تلاوت درمواردی بهکاربرده می شودکه مطالب قرائتشده،وجوبِ پیروی رادرپی داشته باشد.خداوندمی فرماید:الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ. بقره/21؛کسانی که به آنان کتاب دادیم آنرابه حق تلاوت مینمایند؛چون به آن ایمان دارندرسول خدا(ص)درمعنای تلاوت دراین آیه می فرماید:حقّ تلاوت،یعنی پیرویِ راستین درعمل وتبعیّت راستین ازفرامین قرآن.البته اگركسی باقرآن مانوس باشدوانس باقرآن داشته باشدیك سری آثارمادّی ومعنوی مترتب برتلاوت خواهدبود.قرآن درسوره مباركه فاطرآیه شماره30می فرماید:کسانی که کتاب الهی راتلاوت می کنند،دنبالش می فرماید:ونمازرابرپامی دارند"یعنی ازآثارتلاوت قرآن برپایی نمازاست.وازآنچه به آنان روزی داده ایم پنهان وآشکارانفاق می کنند،این هم یك بعدكه اثراجتماعی تلاوت قرآن است.تجارتی پرسودوبی زیان وخالی ازکسادراامیددارند،این هم یك اثرتلاوت قرآن*آنها این اعمال صالح راانجام می دهندتاخداونداجروپاداش کامل به آنهادهدوازفضلش برآنهابیفزایدکه اوآمرزنده وشکرگزاراست.فاطر/30.تدبّردرآیات؛یكی ازمراحل انس باقرآن است.بهترین كتابی كه دراین زمینه نوشته شده كتاب تدبردرقرآن دكترولی الله نقی پورفرهست كه كتاب بسیارزیباوپرمحتوایی است كه ازادبیات منطقی برخوردارهست.ازمراحل بالای انس با قرآن تدبّر در آیات قرآن است،قرآن تدبررایكی ازوظایف كسانی كه قرآن رامی خوانند.(نساء/82،ص/19،محمد/24)امام رضاعلیه السلام هرسه روزیك ختم قرآن داشتندوتازه می فرمودندباخواندن هرآیه ای تدبرمی كنم كه درچه زمان ودرچه موردی نازل شده والازودترهم می توانم ختم قرآن داشته باشم.درتلاوت آیات قرآنهرگزنبایدبدون تدبّروتأمّل ردشد؛ زیراباتدبّردر آیات قرآن،خودش رابه مانشان می دهدوازقرآن بهره می بریم.تدبّردرآیات هرگزمعطّل شدن وتوقّف بی حرکت وتفکّرنیست؛تدبّردرآیات قرآن به این صورت است كه تفسیر آیات به آیات دیگراست،مثل تفسیرالمیزان؛یاتطبیق آیات با یکدیگر؛درأثرتدبّردرآیاتمعارف آنهانمایان می شود؛ومی توانیمبه معانی اصیل و ناب آیات قرآن دست پیداكنیم.البتّه لازم است تدبّر در آیاتقرآن با فکر خالص و با ذهن خالی و دلی پاک،انجام گیرد.قرآن می فرماید:لایمسه الاالمطهرون.حفظ قرآن؛ازمراحل انس باقرآن است.امام صادق(ع) فرمود: الْحَافِظُلِلْقُرْآنِ الْعَامِلُ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَة.صدوق، امالی، ص 59کسیکه قرآن را حفظ و از بر نماید و عامل بهدستورهای آن باشد، (در آخرت) بافرشتگان نیکوکار و ارجمندی که واسطه میان خداوند و پیامبران هستند محشور میگردد. بر اساس این روایت قاریان، تالیان، حافظان و حاملان قرآن توصیه بهعمل شدهاند و با حفظ قرآن بدون عمل، انس با قرآن معنا ندارد.عمل به آیات؛اینمرتبه، کاملترین مرتبه انس با کلام خداست که در آیات و روایت بیشترینتأکید روی آن شده است.امام صادق(ع)دراین باره فرمود:عَلَیکُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَاوَجَدْتُمْ آیةًنَجَابِهَامَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ فَاعْمَلُوابِهِ وَمَاوَجَدْتُمُوهُ مِمَّاهَلَکَ مَنْ کَانَقَبْلَکُمْ فَاجْتَنِبُوهُ؛وسائل الشیعه،ج4،بر شمابادانس باقرآن،پس هنگام تلاوت هرآیه ای یافتیدکه کسانی پیش ازشماباعمل به آن نجات یافتهاند،شماهمبه آن عمل کنیدوهرآیه ای رامشاهده کردیدکه بیانگرعوامل هلاکت ونابودی پیشینیان است،شماهم ازآن عوامل پرهیزکنید.