دونمونه ازرفتاروگفتاری ازسیدالشهداء
89 بازدید
تاریخ ارائه : 12/14/2014 8:14:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم فی محكم كتابه:یَأایُّهَاالَّذِینَ آمَنُواْاتَّقُواْاللَّهَ وَكُونُواْمَعَ الصَّادِقِینَ.توبه/119.مطابق اين آیه شریفه همنشینى وهمراهى باراستگویان،ازعوامل تربیت وجلوگیرىِ انسان ازانحراف است.ازرهبران الهى جدانشویم چون آنهامعصوم هستند،وگرنه خدافرمان همراهی باآنهارانمی داد.تكامل مامنوط به ایمان،تقواواطاعت ازرهبرمعصوم است.درزیارت اربعین امام حسین علیه الصلاةوالسلام خطاب می كنیم به امام حسین علیه السلام واعتقادات خودمان رانسبت به امام حسین اعلام می كنیم:واَشْهَدُاَنَّكَ الاِْمامُ الْبَرُّالتَّقِىُّ الرَّضِىُّ الزَّكِىُّ الْهادِى الْمَهْدِىُّ،وشهادت می دهم که توپیشوایی نیکورفتار،پرهیزکار،پسندیده وپاک،هدایت گروهدایت شده هستی.واشهـَدُانّی بـِکُم مؤمِنٌ وَبایابِکُم مُوقن بـِشرایع دینی وخـَواتیمِ عَمـََلی؛شهادت می دهم که من به شماورجعت شمایقین دارم ودرانجام کارهایم برطبق دستورات دین عمل می کنم.وَقـَلبی لـِقـَلبـِکـُم سـِلم؛وقلبم باقلب شماآمیخته است.واَمری لامرِکـُم مـُتـَّبـِع وَنُصرَتی لـَکُم مُعدَّة،ودرهرکارِخودپیرو دستورات شماهستم وآماده یاری ونصرت شمامی باشم،فمعکم لامع عدوکم؛ومن باشماهستم نه بادشمنان شما.دونمونه ازرفتارویك گفتارازسیدالشهداءعرض می كنم ببینیم درماوجودداردیانه؟نمونه اول ازسیره رفتاری:روزی جمعی ازیاران حضرت واردخانه اش شدندوفرش هاوپرده هایی نودرخانه شان دیدندوگفتند:درخانه شماچیزهایی می بینیم كه درخانه رسول خدانمی دیدیم.حضرت فرمود:عادت مابراین است كه مهریه همسرانمان راپس ازازدواج به آنهامی پردازیم وچون آنهاامكانات مالی می یابندبرای خودلوازم خانه می خرندواین وسایل به ماتعلق ندارد.تمیمی مغربی،دعائم الاسلام،ج3،ص159.درجامعه بعضی هاباآنكه هنگام ازدواج باهمسرخودمهریه خاصی تعیین كرده اندهنگام طلاق وجدایی ازپرداخت آن فرارمی كنندوبابهانه های مختلف وضعی به وجودمی آورندكه زن مجبورشودبرای نجات ازستم آنهاحق خودرابه آنان ببخشداین یكی ازكارهای ناجوانمردانه است كه متاسفانه نمونه های بسیاری دارد.نتیجه این كارآن خواهدشدكه زنان بدون هیچ سرپرست وامكانات مالی ورفاهی درجامعه رهاشوندكه این سرچشمه بسیاری ازمفاسدمهم اجتماعی است.لذاپرداخت مهریه علاوه براینكه پرداخت حق وحقوق آنهاست موجب می شودجامعه ازبسیاری آسیب هاوآفت هادرامان باشد.محبت فرزندان؛علاقه به فرزندیك میل اصیل ومستقل فطری است كه درنهادهرانسانی وجودداردفرزنددوستی تاجایی پیش می رودكه بعضی هاكه فرزندندارندفرزندخوانده می آورندتاحس فرزنددوستی خودراارضاءكند. عزیزمصرفرزندنداشت حضرت یوسف رابه فرزندخواندگی گرفته بود.یكی ازیاران امام حسین می گویدنزدحضرت نشسته بودم علی ابن الحسین واردشدامام اوراصدازدكودك نزدیك آمدحضرت اورادرآغوش گرفتندوبه سینه چسباندندومیان چشمان فرزندزیبایش رابوسیدوفرمود:پدرم فدای توبادچقدرزیباوخوشبویی.بحارج43،ص67. یك گفتارازحضرت:امام حسین علیه السلام می فرمایند:مردم چهارگونه اند:گروهی اخلاق داند،ولی بهره وری ندارند؛گروهی مفیدندولی اخلاق ندارند؛گروهی هم اخلاق دارندوهم مفیدندكه ایشان برترین مردمند؛گروهی نه اخلاق دارندونه بهره وفایده كه اینهازشتكارترین مردم هستند.طبقات ابن سعد،ص36.طبق این فرمایش برترین مردم كسانی هستندكه دركناربهره رسانی به مردم اخلاق وتعهدلازم رادارند.به طوركلی می توان ازاین دوویژگی مهم درارزیابی افرادجامعه استفاده كرد.هنگامی كه خدمت وبهره رسانی به دیگرافرادبااخلاق همراه شوداین امرموجب می شودخدمات شخص نیزازروی نیت صحیح وبرای خداصورت گیردنه فقط برای تامین منافع دنیوی ومادی.