گناه کبیره ای که اقسامی دارد
71 بازدید
تاریخ ارائه : 12/6/2014 9:34:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم فی محكم كتابه:وَلاتبَذُّرتبذیراً*انَّ المُبَذّرینَ کانوااخوانَ الشَّیاطین وَکانَ الشّیطان لربّه کفوراً.(اسراء-26 و27).یكی ازگناهان كبیره كه بخش هایی ازافرادجامعه مبتلای به آن هستندوبه راحتی آن راانجام می دهندوازكنارش ردمی شوندوبرایشان تفاوتی نداردكه این گناه درجامعه انجام می شودگناه كبیره اسراف است.اسراف ازگناهان كبیره است.ودرقرآن وروایات آمده اقوامی بودنددرزمان های گذشته كه اینهابه واسطه اسراف كردن ازبین رفتندونابودشدندهلاك شدند.درقرآن ازمسلمانان خواسته شده به شدت ازاسراف كردن پرهیزكنند.ازاسرافکاران بعنوان برادران شیطان یادمیکند:وَلاتبَذُّرتبذیراً*وهرگزاسراف وتبذیرنکن.تبذیرکنندگان برادران شیطانندوشیطان دربرابرپروردگارش بسیارناسپاس بود.(اسراء-26 و27).درسوره غافرآیه43می فرماید:اسراف کنندگان اصحاب آتشند.امام علی(ع)میفرماید:"اسراف باعث فقرمی شود."چه بساافرادی که به لحاظ مالی زندگی خوبی داشتندامابه خاطرمصرف های بدون هدف وبیش ازحدمعمول فقیرشدند.اگرخدای نكرده اسراف فرهنگ حاكم برافرادیك جامعه شد،فقردامنگیرخانواده هامی شودواثرات مخربی خواهدداشت واقتصادجامعه رابه تباهی وورشکستگی می کشاند.جامعه ای كه  اهل اسراف باشداقتصادش رشدنمی كندوتنگدستی ونداری دامنگیرافرادخواهدشد.ابان بن تغلب می گوید:امام صادق(ع)فرمود:خیال مى كنى به كسیكه خدامال وثروت داده به واسطه منزلت اودرنزدخدابوده یاكسى راكه فقیرنموده براثرپستى اش فقرنصیبش كرده ،نه اینطورنیست ثروت ومال ازخداست،به عنوان امانت دردست مردم مى گذارد؛آنهاراآزادنموده كه ازروى اقتصادومیانه روى بخورندوبیاشامندولباس تهیه نموده وازدواج كنندیاوسیله سوارى تهیه نمایند.آنچه ازاین مخارج زیادآمدمومنین فقیررادستگیرى بنمایند،هركس این وظیفه راانجام دادآنچه مى خوردومى آشامدیامركب ووسیله سوارى تهیه مى كندبراوحلال است.كسى كه ازاین دستورتجاوزنمودبراوحرام خواهدبود.خداوندمسرفین رادوست ندارد.بحارج15،ص 201..امیرالمومنین(ع)می فرماید:لایذوق المرءحقیقةالایمان حتى یكون فیه ثلاث خصال،الفقه فى الدین والصبرعلى المصائب وحسن التقدیرفى المعیشةوقال ایضاترك التقدیرفى المعیشةیورث الفقر.بحار،ج15،ص199انسان حقیقت ایمان رانمى چشدمگردراوسه خصلت باشد:1.دانستن مسائل واحتیاجات دینى2. شكیبائى درمصیبتها3.نیكواندازه گیرى درمخارج زندگى ونیزفرمودترك اندازه گیرى درمخارج زندگى باعث فقر و تنگدستى مى شود.روزى عده اى میوه مى خوردند،ولى هنوزبقیه میوه راتمام نكرده،آن رابه دورمى انداختند.امام رضا(ع)ناراحت شدندوفرمودند:سبحان الله ! اگر شما احتیاج ندارید، افرادى هستند كه نیازدارندآن هارابه نیازمندان بخورانید.فروع كافى،ج6ص 297. ازامام رضا (ع) درباره چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شدند.فرمود:مخارج خانواده،حد وسط است میان دوروش ناپسند.گفتند:این دوروش چیست؟فرمود:دوروش ناپسند،اسراف وخست است.آیانمی دانی كه خدای بزرگ،اسراف(زیاده روی)واقتار(سخت گیری)راناخوشایندمی داردودرقرآن می فرماید:آنان كه هرگاه چیزی ببخشند،نه زیاده روی می كنندونه خست می ورزندومیانگین این دورادرحدقوام برمی گزینند.سفینة البحار،ج۲،ص۶۲۲.انسان گاهی غافل می شودوگمان می کندمالک همه چیزاست لذاطغیان می کند.اقسام اسراف:یکی ازنمونه های بارزاسراف که ازتأثیرفردبرجامعه می باشد،"مدگرایی"است؛که باعث ترویج فرهنگ اسراف درجامعه می شود،یعنی رفتار یک شخص می تواند عده ای از افراد جامعه را با خود همراه کند بدین گونه که وقتی پوشش و نوع رفتار و گفتار یک شخص خاص به خاطر موقعیت اجتماعی اش درجامعه :مثلاهنرمندهاهنرپیشه ها،ورزشكارها.تأثیرگزاری فردبرجامعه رابه دنبال دارد.یكی اسراف درمال است،ولی درقصاص هم اسراف داریم درقدیم اگرفامیل كسی رایك نفرمی‌كشتندمی‌گفتندمادوتاازآنهارامی‌كشیم قرآن می‌گویداسراف نكنیدیكی به یكی امام علی(ع)ضربت خوردوصیت كردكه شمایك ضربه به ابن ملجم بزنیدچون اویك ضربه به من زده است.ضَرْبَةًبِضَرْبَةٍ(نهج‏،نامه‏47).حتی درانفاق هم اسراف ممنوع است.بعضی درپوشیدن لباس اسراف می كنندلباس شهرت می پوشندیعنی لباسی می پوشندكه همه به اونگاه كنندالبته این افرادكمبوددارند.امام كاظم(ع)فرمود:هركس كاری بكندكه مردم به اونگاه كنندكمبودداردیعنی عقده روانی داردازخودش مایه نداردیك كاری می‌كندكه مردم به اونگاه كنند.گاهی اسراف درقدرت است مثلاًمی‌خواهدهم رئیس اینجاباشدوهم رئیس آنجاباشد..افرادی درشهوت اسراف می‌كنندمثلاًخانواده دارداماچشمش دزداست به ناموس مردم نگاه می‌كند.بعضی هانسبت به خودشان اسراف می كنند.عمرشان رابیخوداسراف می‌كنند«قُلْ یَاعِبَادِی الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ..زمر/53‌. اسراف برخود،عمرمان راچه كردیم امام علی(ع)می‌فرماید:من كه علی هستم نمی‌توانم بگویم چه جوری آدم می‌میردبعدمی‌ فرمایدروح از قسمت پائین بدن گرفته می‌شودكم كم تاآخرین لحظه ازمغز بعدحضرت می‌فرماید لحظات آخركه روح از بدن گرفته شده فقط مغزكارمی‌كندفكرمی‌كند كه عمرش را چه كرد، عمرمان را چه كردیم؟قرآن می‌فرمایدافرادلحظه مرگ می‌گویند«حَتَّى إِذَاجَاءَأَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِی».مؤمنون/99 خدایا من رابرگردان یك خورده دیگرمهلت بده جبران می‌كنیم. حتی درجلسات ختم ماهم اسراف می شوداعلامیه هابرای خودنمایی واسامی خدا...زیرپای مردم....انشاءالله خداوندهمه ماراازخواب غفلت بیداركند.