ازماست که برماست
220 بازدید
تاریخ ارائه : 11/29/2014 3:21:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم:کُلُّ امرِیءٍبِماکَسَبَ رَهینٌ.طور/21.ازمنظرقرآن سرنوشت وآینده انسان درگرواعمال خوداوست.هرکس درگرووهمراه اعمال خویش است.لَهاماکَسَبَت وَعَلَیهامَااکتَسَبَت.هرکار(نیکی)که انجام بدهدبرای خودکرده وهرکار(بدی)کندبه زیان خودکرده است.معیارجزاوپاداش درروزقیامت اعمال خودفرداست.هرکسی دربرابراعمالش جزاداده می شود.اگرجایگاهشان آتش هست،به کیفرکارهایشان خواهدبود.هیچ کس بارگناه دیگری رابردوش نمی گیردولاتزروازرةوزراخری.تلاش او به زودی دیده می شود،فمن یعمل مثقال ذرةخیرایره.قرآن به سه اصلِ مسلّم اسلام،اشاره می کند:اول؛هرکس مسئول اعمال و گناهان خویش است؛دوم؛بهره هرکس درآخرت همان سعی وکوشش خوداوست؛سوم؛خداوندبه هرکس دربرابراعمالش جزای کامل می دهد.انسانهادرمسیرزندگی با مشکلات وگرفتاری های زیادی روبرومی شوند.مشکلات مالی وبیماریهای صعب العلاج وداشتن فرزندانی که مشکل جسمی دارندفرزندانی که معتادند..وغیره.این مشکلات درجای خود.مشکل دیگراین است که بعضی افرادکم ظرفیت اعتراض می کنندومشکلات رابه خدانسبت می دهندومی گویند:چراخدابرای مااینگونه تقدیرنموده است؟درحالی که همه بدیهاازناحیه خودماست ومشکل ازخودماست.خدابه احدی ظلم نمی کند.إِنَّ اللّه‏َ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.وأَنَّ اللّه‏َ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ.همه مامختارودارای اختیارخلق شده ایم.اناهدیناه السبیل اماشاکراواماکفورا.جهان هم برمبنای قانون علت ومعلول خلق شده.ابی الله ان یجری الامورالاباسبابهافجعل لکل شی سببا؛خداوندامتناع داردکه اشیا بدون علل و اسباب شان به وجودبیایندوخدابرای هرچیزی علت وسبب قرارداده.انسان هرگرفتاری داردازخودش است وازخدانیست وازخداجزخیرصادرنمی گردد.وَمَاأَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍفَبِمَاکَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُوعَن کَثِیرٍ شورا/30.روزی ابوحنیفه مشغول تد‌ریس بود‌،بهلول هم د‌رگوشه‌ای نشسته وبه د‌رس اوگوش می‌د‌اد‌.بهلول شنید که ابوحنیفه می گوید:امام صادق (ع)عقیده داردکه کار هابااختیاربندگان خداسرمی زند،درصورتی که آنچه بندگان انجام می دهنددرحقیقت خواسته خداست، وآنهاازخوداختیاری ندارند.دیگراینکه امام صادق(ع)معتقداست که روزقیامت شیطان درآتش می سوزد،وحال آنکه شیطان ازآتش آفریده شده و هم جنس ،هم جنس خود را عذاب نمی کند.دیگر این که وی می گوید: خدا موجود است ولی نمی شود او را دید،وحال اینکه این دروغ است و هر موجودی دیدنی است!همین که بهلول این سخنان را شنیدکلوخی از زمین برداشت وسرابوحنیفه راهدف گرفت وبه سوی اوپرتاب کرد.کلوخ به سروی اصابت کرد و آن را شکست و خون جاری شد.سپس سوار چوب خود شد و با بچه ها میان کوچه هادوید.ابوحنیفه ازحرکت بهلول عصبانی شد.نزد خلیفه رفت وازوی شکایت کرد.خلیفه دستوردادبهلول راهرکجاهست پیداکنندوبیاورند.بهلول راحاضرکردند،خلیفه ازاوپرسید:چراچنین کردی؟بهلول گفت:ازخودوی علت آن سوال کن.اومی گویدامام صادق(ع)عقیده داردکه بندگان ازخوداختیاردارند،درصورتی که دروغ است وتمام کارهاازخداست.اگراعتقاداواین باشد،پس سراوراخدابااین کلوخ شکسته،تقصیرمن چیست؟دیگراینکه می گوید:هم جنس ازهم جنس خودمتاثرنمی شودوعذاب نمی بیند،وقتی ابوحنفیه ازخاک است واین کلوخ نیزازخاک می باشد،چرابایدازهم جنس خودمتاثروناراحت شود؟همچنین اومعتقداست که هرموجودی بایددیده شود،خلیفه ازوی سوال کندآیااین دردکه اوازاین زخم احساس می کند،واورارنج میدهد،دیده میشود؟ابوحینفه وقتی سخنان بهلول راشنیدشرمنده و خجل شدوازمجلس بیرون رفت.اینکه بعضی هاهمه مشکلات رابه خدا نسبت می دهندومی گویندخدااینجورخواسته،کاراشتباهی است.ماخودمان مسئول اعمال خودهستیم نه خدا.خدابه مااختیارداده تاهرطوری خواستیم زندگی کنیم.خوب باشیم یا،بد.خدایی باشیم یاشیطانی.مشکلاتی که برای مابوجودمی آیدازناحیه خدا نیست از ناحیه خودمان است.به قول ملک الشعراءبهار:....ازماست که برماست.....