ولایت پذیری
68 بازدید
تاریخ ارائه : 11/22/2014 10:04:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم،قال الله العظیم فی محکم کتابه:ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوافان حزب الله هم الغالبون؛مائده/56.همه انسان هاازمنظرقرآن،به دوحزب وگروه تقسیم می شوند:حزب الله وحزب شیطان.درسوره های مبارکه مجادله ومائده ویژگیهای«حزب الله»رابیان می کند:1.«یومنون بالله والیوم الآخر»ایمان به خداوروزقیامت دارند؛2.بادشمنان خداورسول اودوستی نمی کننداگرچه آن دشمنان،پدران،فرزندان،برادران وقوم وقبیله آنان باشند؛لاتَجِدُقَوْماًیُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِیُوادُّون‏ من حادالله ورسوله ولوکانواآبائهم أوأبنائهم أواخوانهم أوعشیرتهم»؛3.ایمان درقلبهایشان پایدارومستحکم است.باوربه خدادارند«کتب فی قلوبهم الایمان»؛4.دربهشت وجاودانگی آن داخل می شوند،نهایت کارشان بهشت است"ویدخلهم جنات تجری من تحتهاالأنهارخالدین فیها"؛5.مقام رضاوخشنودی ازتقدیرات الهی ورضایت خداازآنان"رضی الله عنهم ورضواعنه"؛6.فلاح ورستگاری:ألاان حزب الله هم المفلحون"؛7.غلبه وپیروزی نهایی باحزب الله است:فان حزب الله هم الغالبون.آیه ای که تلاوت شددرصدرخطبه،می گوید:ازویژگی های بارزوبرجسته«حزب الله»،ولایت پذیری وتبعیت ازرهبران الهی است.امام رضاعلیه السلام فرمود:کمال الدین ولایتناوالبرائةمن عدّونا»کمال دین،درولایت پذیری ودورى ازدشمنان ماست.بعضی هامیگویند:وقتی ماخداراداریم،خدایی که خالق است،عالم است،مهربان است،حکیم است،قادراست،چه نیازی به اهل بیت داریم.وقتی می توانیم ارتباط مستقیم باخداداشته باشیم دیگرچه نیازی به اهل بیت داریم؟جواب:خدادرقرآن می فرمایدبندگان من بایددونوع ارتباط بامن داشته باشند.ارتباط باواسطه وارتباط بی واسطه.مشکل وهابی های تکفیری این است که قرآن خیلی می خواننداماتوجه به آیات قرآن نمی کنند.ارتباط بی واسطه ارتباط پرستش وعبادت است.درپرستش خدانبایدواسطه قراربدهیم چون خودخدافرموده نبایددرپرستش من هیچ واسطه ای قراربدهید.همه بایددرپرستش بنده خداباشیم.پیغمبرعبدخداست اشهدان  محمداعبده ورسوله؛وپسرخدانیست.پاشنه دم درحرم ائمه اطهارراببوسیم ایرادی نداردولی اگربخواهیم برایشان سجده کنیم حرام است.نمازراروبه خدامی کنیم.البته خدا برای اینکه نمازهای مامتحدالشکل شودجایی به نام کعبه راقرارداده که همه به سمت آن به نماز روبه خداباستیم.دومین ارتباط که باواسطه هست ارتباط ولایتی است.خدافرموده هرکس می خواهدبداندواقعاولایت من راقبول کرده ببیندکه ولایت پیغمبرراقبول کرده یانه.وهرکسی می خواهدبداندکه ولایت خداوپیغمبرراقبول کرده ببیندکه ولایت اهل بیت راقبول کرده یانکرده.وهرکسی که می خواهدبداندکه ولایت خداوپیغمبرواهل بیت راقبول کرده ببیندکه ولایت فقهارادرعصرغیبت قبول کرده یانکرده.وهرکس می خواهدبداندکه ولایت خداوپیغمبرواهل بیت وفقهاراقبول کرده ببیندکه ولایت پدرش رادرخانه قبول کرده یانه.لذاامرپدراطاعتش برفرزندواجب است.یک مثال:ولایت خداامتحان دکتری است وولایت پیغمبرامتحان فوق لیسانس،وولایت اهل بیت لیسانس است وولایت فقیه امتحان دیپلم است وولایت پدرامتحان سیکل است وهرکس که می خواهدامتحان دیپلم رابدهدبایدابتداامتحان سیکل رابدهداین یک زنجیره است.خدایاپروردگاراآن درجه اعلای ولایت پذیری رادرهمه ماقراربده.