دعای عدیله وعاقبت بخبری
82 بازدید
تاریخ ارائه : 11/19/2014 8:07:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محكم كتابه:

ياايّهاالّذين آمنوااتّقوااللّه حقّ تقاته ولاتموتنّ الّاوانتم مسلمون؛آل عمران/102.

درآيه شريفه مي فرمايد:اي کساني که ايمان آورده ايد! آن گونه که حق تقواست پرهيزکارباشيدوتقواي الهي داشته باشيد،وازدنيانرويد،مگراين که مسلمان باشيد.تلاش کنيدتاپايان عمرگوهرايمان راحفظ کنيد.مراحل كمال متفاوت هست.مثلاعلم وايمان وتقواكمال هستند.اينهامراحل ودرجات مختلفي دارند.دررابطه باعلم حتي پيامبران بزرگ الهي ازخدادرخواست كردندكه خداعلم شان رازيادكندآيه اش اين است:رَبِّ زِدْنِي عِلْما.طه،114.خدايا!دانش مرازيادكن.معلوم مي شودكمالي مثل علم مراتب ودرجات دارد.دررابطه باايمان هم دردعاى مكارم الاخلاق مى‏خوانيم:«بلغ بايمانى اكمل الايمان»خداوندا!ايمان مرابه كمال برسان.يادراين آيه درباره تقوامى‏خوانيم:«اتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ»عالى‏ترين درجه تقواراپيشه كنيد.معلوم مي شودتقواهم مراتب دارد.مؤمن،بايدهرروزدرحال پيشرفت باشدوازنظررسيدن به مراحل عالي ايمان بايدهرروزتلاش بكندهرروزش بايدبهترازروزقبل باشد.نكته ديگردراين آيه اين است كه اگركسي مي خواهدعاقبت بخيرباشد.تقوارمزحسن عاقبت است.والعاقبةللتقوي؛والعاقبةللمتقين.كساني كه اهل تقواهستندوتقوادارندعاقبت به خيرمي شوند.اسلام،نه تنهاچگونه زيستن رابه مامى‏ آموزد،بلكه چگونه مردن رانيزبه ماآموزش مى ‏دهد.لاتَمُوتُنَّ إِلَّاوَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام،هم به كيفيّت تقواتوجّه داردوهم به تداوم آن تاپايان عمر.«حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّاوَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»دعايي درمفاتيح داريم به نام دعاي عديله...عديله يعني عدول کردن ازحق به باطل..شيطان دروقت احتضارنزدمحتضرحاضرمي شودوتلاش مي‌کندايمان راازاوبگيردتاانسان باحال  كفرازدنيابرود.دعاي عديله براي حفظ ايمان وجلوگيري ازدستبردبه آن توسط شيطان است.وقت خواندن اين دعاهميشه است تااين اعتقادات درجان مانهادينه بشود،خواندن بربالين محتضرهم سفارش شده خصوصااگرمحتضربتواندآنرابخواندوتکرارکند.توصيه شده وقتي كه انسان درصحت وسلامتي است اين دعارابخواندواعتقاداتش رامرورکندواين دعارابعنوان امانت به خدا بسپاردکه درهنگام سختي پروردگارآنرابه اوبرگرداند.رسول گرامي مي فرمايد:لَايَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَائِفاًمِنْ سُوءِالْعَاقِبَةِلَايَتَيَقَّنُ الْوُصُولَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ وَقْتُ نَزْعِ رُوحِهِ وَظُهُورِمَلَكِ الْمَوْتِ لَه‏(بحارج‏24ص26)؛مؤمن پيوسته ازسوءعاقبت خودبيمناك است ويقين نداردكه آيامقام خشنودى ورضاى خدارادريافت خواهدكرديانه تاهنگام مرگ وآمدن ملك الموت.دردعااعتقادات خودمان رامرورمي كنيم دراين دعابه وحدانيت خداشهادت ميدهيم همانطورکه ملائکه شهادت دادند.واينکه تنهادين مقبول نزدخدااسلام است:شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لاإِلَهَ إِلاهُوَوَالْمَلائِکةُوَأُولُواالْعِلْمِ قَائِمابِالْقِسْطِ لاإِلَهَ إِلاهُوَالْعَزِيزُالْحَکيمُ.اقرارمي‌کنيم به اينکه خدايامن بنده‌اي هستم که درمقابل الطاف بيکران توکوتاهي کرده‌ام.صفات خدارامي شماريم...خدايي که داراي کرم واحسان است؛رحمتش برغضبش پيشي گرفته.مگرماکاري کنيم که غضب خدارابه دنبال داشته باشد.خداابتداباغضب شروع نمي کند.صفت اصلي خدارحمت است وغضب به تبع اعمال صورت مي گيردکه آن هم براي تاديب است نه براي انتقامجويي.هرکسي که طالب خداباشداوراازدست نمي دهدواين طورنيست که نتواندبه آن برسد.خدايي که موانع تکليف رابرطرف کردتاهمه بتوانندواجبات الهي راانجام دهندوراه ترک حرام رانيزآسان کرد.وراه رابراي همه مساوي قراردادوراه راآسان کردتاهمه تکاليف الهي راانجام دهندوراه ترک حرام راآسان کردوگمان نکنيم که اين راه سخت است و نمي شود.تکليفي که خداخواسته حتماشدني است.تکليفي راخدانفرستادمگراينکه قبلاطاقت وتوانش رادرانسان ايجادکرد.چيزي که انسان طاقت وتوانش رانداردخداازاونمي خواهد.انبياءواولياءالهي رافرستادتاعدل الهي رامحقق کنندونعمت هاي خدارابراي بندگان اظهارکنند.ماراازامت پيامبرقراردادازبهترين امت وجانشينان پيامبر.ايمان به پيامبراکرم وقرآن داريم که براونازل شده.ايمان به وصي اوکه روزغديرپيامبر اورانصب کردداريم.پيامبراشاره کردکه اين علي وصي وجانشين من است.بعديکي يکي ائمه رااسم مي بردتاامام زمان که ماانتظارش رامي کشيم.اشْهَدُاَنَّ اَقْوالَهُمْ حُجَّهٌ،وَامْتِثالَهُمْ فَريْضَةوَطاعَتَهُمْ مَفْرُوضَةٌ،وَمَوَدَّتَهُمْ لازِمَةمَقْضِيَّهٌ،وَالْإِقْتِدآءَبِهِمْ مُنْجِيَهٌ"شهادت ميدهم قول اينهابرماحجت است،قول اين خانواده يعني اهلبيت(ع)مهم است.کلام شان برمن حجت است وتبعيت ازآنهابرمن واجب است.دوستي آنهالازم وحتمي است.پيروي ازآنها نجات بخش است ومخالفت باآنهاهلاک کننده است..درباره امام زمان مي گوييم:ببقائه بقيت الدنياوبيمنه رزق الوري وبوجوده ثبتت الأرض والسماءوبه يملأ الله قسطاًوعدلاًبعدماملئت ظلماًوجوراً.بابودن اودنيابرقراراست به برکت اوست که آسمان وزمين روزي مي خورند.بواسطه ي اوست که زمين راپرازعدل ودادخواهدکردپس ازاينکه زمين ازظلم و جورپرشده باشد.سوال قبرحق است برانگيخته شدن ازقبورحق است.يک دوره اعتقادات رامرورمي كنيم.دعاهاراباتوجه بخوانيم.نبايدفقط دعاراقرائت کنيم بايدبه مضامين دعاتوجه کنيم.درپايان اظهارمي‌کنيم من اين اعتقاداتم را به وديعه گذاشته ام وتوبهترين امانتدارهستي.خودت به ماامرکردي که امانت رابرگردانيم.درهنگام مرگ اين اعتقادات را به من برگردان وبه خداپناه مي‌بريم ازاينکه درآن لحظات ازايمان به کفرروگردان شويم:اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِک مِنَ الْعَدِيلَةِعِنْدَالْمَوْتِ.خداياعاقبت همه ماراختم به خيربگردان.استفاده ازتفسيرنوراستادقرائتي ومباحث استادمسعودعالي