افسوس ویالیتنی گفتن
60 بازدید
تاریخ ارائه : 10/11/2014 11:39:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم قال الله العظيم في محكم كتابه:فَخَرَجَ عَلـی قَومِهِ فِی زِینَتِهِ قَال الَذِینَ یُرِیدُونَ الحَیاۀُ الدُنیا یا لُیتُ لَنا مِثلَ ما اُوتِیَ قارُونَ إِنَّه لَذُو حَظٍّ عَظِیم.قصص/79.خداوندمتعال درقران کریم در آیات متعددی می فرمایددردنیاوآخرت انسان‌هایی هستندکه افسوس کارهای کرده و نکرده رامی‌خورندوای کاش ویالیتنی می گوینددرقرآن کریم دوازده مرتبه کلمه یالیتنی ویالتناآمده.آیاتی که کلمه یالیتنی درآن‌هابکاررفته به دو دسته دنیوی واخروی تقسیم می‌شوند.یالیتنی هنگامی بکار می‌رود که کار از کار گذشته و برگشتی وجود ندارد.یالیتنی دنیوی آن است که گوینده آن‌هااین کلمه رادردنیابه زبان جاری کرده و در همین دنیا درموردکاری راکه می‌بایست انجام دهد،ولی انجام نداده حسرت می‌خورد.اخروی آن است که گوینده آن‌ها این کلمه را در قیامت بر زبان جاری کرده و می‌گوید: ای کاش فلان عمل را دردنیاانجام نمی‌دادم ویاای کاش انجام می‌دادم.فَخَرَجَ عَلـی قَومِهِ فِی زِینَتِهِ قَال الَذِینَ یُرِیدُونَ الحَیاۀُ الدُنیا یا لُیتُ لَنا مِثلَ ما اُوتِیَ قارُونَ إِنَّه لَذُو حَظٍّ عَظِیم». پس روزی قارون در میان آرایش شخصی و اشرافی خود بر قومش بیرون آمد؛ آنهایی که زندگی دنیا را می‌خواستند گفتند: ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده برای ما بود! حقا او از دنیا دارای بهره ای بزرگ است.داستان قارون:قارون یك سرمایه دارسرمست ومغروربود.درآیات شریفه قرآن درمورددرگیری موسی وقومش با فرعونیان اشاره شده.سخن ازدرگیری بنی اسرائیل بافردی قدرتمندوسرکش بنام قارون به میان آمده است. حضرت موسی درطول مبارزات خودباسه قدرت طغیانگرروبرو بود؛فرعون وهامان طلائیه داران قدرت وحکومت،قارون قافله دار ثروت وسرمایه وسامری مظهرتهاجم فرهنگی وایدئولوژی‌های منحرف.قارون ابتدادرصف مؤمنان بود،ولی توجه بیش ازاندازه به ثروت وغروراورابه سوی کفرکشانید،تاجائی که به مبارزه باپیامبراولوالعزم وصاحب شریعت،موسی ابن عمران،برخاست تااینکه سرانجام زمین اورافروبلعید « فخََسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ..قصص/81. سپس ما، او و خانه اش رادرزمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی توانست خویشتن را یاری دهد.مرگ او بسیارعبرت آموزبود.آیه شریفه می‌گوید:إِنَّ قَارُونَ کانَ مِن قَوْمِ مُوسی‏ فَبَغَی‏ عَلَیهِمْ وََاتَینَاهُ مِنَ الْکنُوزِمَاإِنَّ مَفَاتِحهُ لَتَنُوأُبِالْعُصْبَةِأُوْلی الْقُوَّةِ.قصص/76.قارون ازقوم موسی بود،امابرآن‌ها ستم کرد.ماآنقدربه اواموال وذخایروگنج دادیم که حمل این اموال برای یک گروه قدرتمندمشکل وسنگین بود.داستان قارون در قرآن کریم از دو جهت قابل توجه است:الف- قارون که شخص اول از نظر ثروت و مکنت و قدرت بود عاقبت امرش به ای کاش گفتن و عذرخواهی و التماس درپیشگاه موسی کلیم ا... ختم شدومال وقدرت هیچ سودی برای اونداشت.ب. آه و افسوس از زبان مردم ظاهربینی است که فکر و ذکرشان در امور دنیوی ختم می‌شود.قرآن عاقبت امر هر دو گروه را به زیبایی بیان می‌کند.درمقابل این گروه مستضعف وسطحی نگر،گروهی باایمان بودندكه هیچ آه و افسوس و آرزویی نکردند،بلکه آخرت رابردارزودگذر مقدم کردندومقابل گروه نخست موضع گیری مناسبی گرفتند.وبه قارون چهارنصیحت حکیمانه وسرنوشت ساز کردندکه برای هرکسی ودرهر زمانی کاربرددارد.به قارون گفتند: 1. در آنچه که خداوند به تو عنایت کرده است، آخرت را طلب کن و در مسیری که خدا تعیین می‌کند مصرف کن.2. سهم و بهره‌ات را از دنیا فراموش کن.3.همان طور که خداوند به تو احسان کرده، تو نیز احسان و بخشش کن.4. مبادا امکانات مادی و دنیوی تو را فریب دهد و آن را در راه فساد و افساد خرج کنی؛ لذا فرمود: هرگز در زمین فساد نکن، چرا که خداوند مفسدان را دوست ندارد/"مفسدان مغرور" کسانی هستند که جنون افزون طلبی دارند و نبض اقتصاد و بازار را دست گرفتـه وازطـریق انحصارکالاهای ضروری مردم،محرومیت و گرانی به وجود می‌آورند و مـوجب می‌شوند که فقیر، ضعیف‌تر و غنی، ثروتمندتر گردد و این فساد در معاش و زندگی مردم است.