عیدقربان الگوی امتحان الهی
132 بازدید
تاریخ ارائه : 10/10/2014 8:29:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله العظیم فی محكم كتابه:یَابُنَیَّ إِنِّی أَرَى فِی الْمَنَامِ أَنِّی أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى»«قَالَ یَاأَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُسَتَجِدُنِی إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ»(صافات/102).خداونداین روزرابرای همه مسلمان هاوبرای پیامبروآلش مایه کرامت ومزیدرحمت قرار داده.روزی است که خداخواسته حادثه ای راکه بالاترین نشانه فداکاری درراه خداست،ماندگاروجاودانه بشود.ماجرای فداکاری،حضرت ابراهیم وحضرت اسماعیل علیهماالسلام است یك فداكاری دوجانبه؛درآیه قرآن می فرمایدحضرت ابراهیم علیه السلام درعالم رویادیدكه خداونداوراامركردبه اینكه فرزندت رابایدذبح كنی،حضرت ابراهیم درسن كهنسالی خداونداین فرزندجوان رابه اوداده.فقط به آن حادثه هم منحصر نمی شود.تأکیدهمه ساله براین حادثه الگوشدن آن است.نمادی که بسیارفراترازمحدودیت زمان و مکان است.امتحان تقوای سختی راپشت سر گذاشتند.ابراهیم دستوریافت فرزندجوانش را که عزیزترین كس برایش بودقربانی نماید.همه مادرزندگی باامتحان فداکاری روبرومی شویم.امتحان مالی؛اینکه انسان مال حلال جمع نمایدیامال حرام.امتحان مقام؛مقام کوچک باشدیابزرگ.آیا از این مقام در راستای خدمت به مردم استفاده می شودیاپایمال کردن حقوق مردم؟امتحان جان؛آیاوقتیکه بایدازاسلام دفاع نماید،ازجان خوددرراه جهاداستفاده می کندیانه؟امتحان درموضع گیری؛وقتی بین حق وباطل وعدالت وظلم،قرار می گیرند.كدام طرف رامی گیرند؟آیامی تواندازمنافع خودبگذرد؟امتحان شهوت؛بین شهوت حلال وشهوت حرام.آیادردوراهی های شهوت حلال وحرام تحمل محرومیت رادارد؟تاچه اندازه ای آمادگی داریم که در اوج نیاز، مال خود را قربانی کنیم و در فقر و نیازمندی در طاعت خداوند باقی بمانیم؟ تا چه اندازه ای می توانیم ازپست ومقام بگذریم؟تا چه اندازه ای آمادگی داریم حرف حق بگوییم،اگربه ضررخودمان ونزدیکان ماباشدچه؟پیامبررابین پادشاهی وتداوم دعوت به اسلام مخیرگذاشتند.امااوفرمود:ای عمو!به خداسوگند!اگرخورشیدرادردست راست من وماه رادردست چپ من قراردهندتاازدعوت دست بردارم [این کاررانخواهم کرد]یادراین راه جان خود را از دست بدهم."امام علی(ع)فرمود:به خداوندسوگند! اگر اقلیمهای هفت گانه و آن چه را زیر آسمان است به من داده شود تا با معصیت خداوند، دانه جوی را از دهان مورچه ای بگیریم این کار را نمی کنم."امام حسین(ع)نپذیرفت دست خواری و ذلت بدهد و اقرار بندگی نماید تا این که در حالی که پرچم دار اصلاحگری در امت اسلامی بود، به شهادت رسید