توسل وزیارت موردقبول همه مذاهب اسلامی
66 بازدید
تاریخ ارائه : 8/9/2014 11:05:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محكم كتابه:ياأَيهَاالَّذينَ آمنوااتقواالله وابتغوااليه الوسيلةوجاهدوافي سبيله لعلكم تفلحون.مائده/35.

دررابطه باوسيله وراه رسيدن وتقرب به خدا،امام على عليه السلام مي فرمايد:بهترين وسيله اى كه مى ‏توان باآن به خدانزديك شدايمان به خداوپيامبرش وجهاددرراه اووكلمه‏ ى اخلاص واقامه‏ ى نمازوپرداخت زكات وروزه گرفتن ماه رمضان وحج وعمره وصله‏ ى رحم وانفاق‏هاى پنهانى وآشكاروكارهاى نيك است.نهج‏ البلاغه،خ110.توسّل موضوعى نيست كه فقط ماشيعيان مطرح كرده باشيم دركتب اهل سنّت هم درباره توسل رواياتي نقل شده.زيارت واحترام به شخصيت هاي علمي،مکتبي،انقلابي،ملّي،درهمه ملتهاوامّتهاوجودداردوپذيرفته شده واين يك اصل فطري وعُقلايي هست. به زيارتِ خوبان خدارفتن،چه كساني بالاترازانبياي الهي،اولياي الهي؛ائمه معصومين؛كه عزيزان درگاه خداوندهستند.به زيارت خوبان خدارفتن عمل کردن به همين  آيه شريفه"وَابْتَغُواالَيهِ الْوَسيلَةَ"است.البته به دورازشِرک وکفروخرافه باشدگاهي اوقات احتمال داردبرخي ازپيرايه هادرتوسل هاوزيارت هاي ماباشدكه جزودين نيست.فلذااصل زيارت ورفتن به يك مكان مقدس قبورانبياءواولياءرفتن درميان همه مذاهب اسلامي پذيرفته است فقط يك فرقه ضاله گمراه تحت عنوان وهابيت زيارت راحرام وبدعت مي دانند.اصل زيارت وتوسل وبه دنبال وسيله رفتن وتوسل جستن اصل پذيرفته شده است.احاديث فراوانِي درکتب فريقين دراين باره آمده.صدهاکتاب ازاهل تسنّن وتشيّع،درباره آداب واحکام زيارت نگارش يافته،كه همه حاکي ازاهميت زيارت ونقش سازنده ومؤثرآن درتربيت وهدايت فردوجامعه وازهمه بالاترزيارت براي حفظ ونشرفرهنگ ديني است.عالمان سُنّي و شيعه روايات فراواني درباب توسل نقل کرده اندکه به حدتواتررسيده.به طورکلّي،زيارت قبورانبياء،امامان،اولياءوصالحان،يك اصل ارزشي وپذيرفته شده درفرق اسلامي است.سمهودي،ازدانشمندان مشهوراهل سنت درکتاب خودکمک وشفاعت خواستن ازپيامبراكرم(ص)راقبل وبعدازرحلتش ودرعالم برزخ وقيامت،جايزميداند.امام شافعي،پيشواي بزرگ اهل تسنّن،دربحث توسل به اهلبيت(ع)شعري بدين مضمون داردكه:خاندان پيامبر(ص)وسيله من نزدخداهستندواميدوارم به وسيله آنان،فرداي قيامت نامه عمل مرابه دستِ راستم بدهند.آلوسي ازعلماي بزرگ اهل سنت ميگويد:توسل به خداوندازراه مقام پيامبر(ص)،درزندگي وبعدازارتحالش وحتي توسل به مقام غيرپيامبرهم جايزاست؛به شرط آنکه نزدخدامقامي داشته باشد.فخررازي،دانشمندومفسّربزرگ اهل تسنّن،رساله اي به نام زيارةالقبوردارديعني زيارت اهل قبوررايك اصل مسلم مي داندوبرايش كتاب نوشته است.بحث ساختن گنبدوبارگاه ريشه قرآني دارد؛درداستان اصحاب كهف وقتي كه ابدان مطهرآن شخصيت هاي بزرگ راپيداكردندگفتند"لنتخذن عليهم مسجدا"نكته ديگراينكه اين كارعلاوه براحترام به آنان،زمينه سازاستراحت زائران وعبادت کنندگاني است که ازراه هاي دورونزديک مي آيند.ياازمصاديق بارز"في‏ بُيوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيذْکرَفيهَااسْمُه"مي باشد؛خانه هايي كه يادخداواسم خدادراين خانه هابرده مي شود.وقتي اين آيه نازل شدجناب ابوبكرخانه اميرمومنان وفاطمه زهراسلام الله عليهمارانشان دادوازرسول اكرم سوال كردآيااين خانه هم جزواين خانه هاهست؟پيغمبراكرم(ص)فرمودند:من افضلها؛ازبافضيلت ترين اين خانه هاخانه علي وفاطمه عليهماالسلام است.همه فرق ومذاهب مسلمان به جزيك فرقه ازحنبلي هاي متأخربه نام وهابيت،برمشروعيت زيارت اتفاق نظردارند.مستندوهابي هاروايت بخاري به نقل ازابوهريره است كه:لاتشدّالرجال إلاّإلي ثلاثةمساجد:المسجدالحرام ومسجدالرسول ومسجدالاقصي؛آهنگ زيارت جزبه سوي مسجدالحرام،مسجدالرسول ومسجدالاقصي جايزنيست.ادعامي كنند كه زيارت مشاهدوقبورائمه مسلمين(عليهم السلام)امري غيرشرعي وحرام است.وحال آنكه دراين روايت بحث ازمسجداست نه صرف زيارت.ازسويي ديگربحث درمطلوبيت واستحباب زيارت سه مسجدفوق الذكراست نه حصرزيارت درآنها.زيارت دراسلام درمعناي مطلق کلمه(يعني ديدارکردن ازيکديگر)،شايسته،موردسفارش ومستحب است درمعناي زيارت قبورنيزهمچنين است مخصوصااگرمرادازقبور،مزاراولياي الهي باشدازرواياتي که درموردزيارت اموات آمده است چنين استفاده مي شودکه اصلاتفاوتي بين زيارت زندگان ومردگان وجودندارد.اهل سنت درکتب روايي معتبرخودازرسول گرامي روايتهايي مبني براستحباب زيارت قبرآن حضرت دارند.قال رسول الله(ص):من زارقبري وجبت له شفاعتي.هركس قبرمرازيارت كندبرمن است اوراشفاعت كنم.يا:هرکس قبرم رازيارت کند،گويامرادرزمان حياتم زيارت کرده است.هركس پس ازمرگم مرازيارت كند،گويي مرادرحال حيات زيارت كرده است.كسي كه حج بگزارد،ومرازيارت نكند،برمن جفاكرده است.هركس باقصدوتوجه مرازيارت كند،روزقيامت دركنارمن خواهدبود.امام صادق(ع)فرمود:چون يكي ازشماعمل حج رابجاي آورد،حجش رابازيارت ماختم كند،زيارت ماجزوپاياني حج است.بحار،ج100،ص254.همچنين دراين موردامام رضا(ع)فرمود:هرامامي رادرگردن پيروانش عهدي است كه وفاي به آن عهدجزبازيارت قبورآن امامان تمام وكامل نميشود.وسائل الشيعه،ج10،ص253.