توجه به سه مطلب درعیدسعیدفطر
55 بازدید
تاریخ ارائه : 7/30/2014 9:04:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم ‏اللَّه ‏الرّحمن ‏الرّحیم‏؛الحمدللَّه ربّ العالمین.وصلی الله علی سیدناأبى ‏القاسم المصطفى محمّدوعلى آله الطیبین الطاهرین؛سه مطلب:اول؛قال رسول الله(ص):اِذاکانَ اَوَّلُ یَــوْمٍ مِـنْ شـــوّالٍ نــادی مُنادٍاَیُّهاالْمُؤْمِنُونَ اُغْدوااِلی جَوائِزِکُـمْ.وقتی روزاول شوال فرارسدمـنادی ندامیدهدای مؤمنان برای دریـافـت جـوائزخـودبشـتابـید.امام زین العابدیـن(ع)دراین روزبه درگاه الهی عرض میكند:بـابُـكَ مَـفـْتُـوحٌ لِـلـرّاغِـبیـنَ،خدایادرخانه احسان توبرروی آنهاكه تورامی خوانندبازاست.وَجُـودُكَ مُـباحٌ لِلـسّآئِـلیـنَ،وعطای توبرای سائلان رایگان است.لایـَخـیــبُ مِـنـْكَ الْآمِـلـــُونَ،امیدواران ازتونومیدنمی شوند.وَلایَیْاَسُ مِنْ عَطآئِكَ‏الْمُتَعَرِّضُونَ.وطالبان ازعطای تومحروم نمی شوند.درحدیث داریم:اَلْمُؤْمِـنُ کیـِّسٌ فَـطِـنٌ.مؤمن زیرک وباهوش اسـت.مؤمنان روزه داردرارتباط بـااعـمـال وفیوضات ماه مبارک رمضان بایدهوشیاری وبیداری خودراحفظ کنندچندنكته رامراعات كنند:1.مانندماه رمضان انس خودباقرآن راهمچنان نگه دارند.2.مانندماه مبارك درطول سال ازتوبه واستغفاروتوجه به درگاه الهی غفلت نکنند.3..توجه به ایتام ونیازمندان جامعه رامستمراًادامه دهند.4.حضورگسترده خودرادرمساجد،جمعه وجماعات حفظ کنند.دریك كلام؛سرمایه های معنوی به دست آمده ازماه مبارك رمضان راحفاظت كنندخانواده هامواظب مهمان ناخوانده"ماهواره"باشنداول متوجه نمی شونداین مهمان ناخوانده چه می كنداماكم كم متوجه تبعات آن خواهندشدخانواده هانوعادركشورهای غربی ازهم پاشیده الحمدلله دركشورماخانواده هاازاستحكام بالایی برخورداراست ولی دشمنان تلاش وسیعی راه انداخته اندبایدمواظب وهشیارباشیم.مطلب دوم:مسلمان نمونه تربیت شده مكتب اسلام واهل بیت باوجودرنجدیدگان،گرسنگان وفقیران پیرامون خوداحساس مسئولیت میكند.نمیتواندسیربخوابددرحالی که همسایه اوگرسنه است.مولای متقیان می فرماید:آیابدین بسنده کنم که مراامیرمؤمنان گویندودرناخوشایندی های روزگارشریک آنان نباشم؟یادرسختی زندگی نمونه ای برایشان نشوم؟پس کسی که شب سیرمی خوابددرحالی که همسایه اوگرسنه است،به اومومن ومسلمان نمی شودگفت.وخداوندازاوراضی نیست.آن كسی موردرضایت خداونداست،كه:قدأفلح من تزکّی وذکراسم ربّه فصلّی،بل توثرون الحیاةالدّنیاوالآخرةخیروأبقی.رستگاركسی است كه زكات بدهدوپاک شود؛و نام پروردگار خویش ببردونمازگزارد.نه،اینکه زندگی این دنیاراانتخاب كند؛وحال آنکه آخرت هم بهتراست وهم پاینده‌تر.مطلب سوم:نكته اول؛مستحب است روزعیدبه دیگران عیدی دادن وبه دیداراقوام رفتن؛پوشیدن لباس تمیزونووشادكردن كودكان واقوام وفامیل باعیدی دادن وصله رحم،درروایات به این مواردسفارش شده.پیامبر(ص)مقیدبودنددرروزعیدفطربه همسرانشان عطرهدیه می‌دادند.نكته دوم؛دردعای نمازعید:خدایاهرچه افرادخوب ازتوخواستندمن ازتومی‌خواهم وهرچه آن‌هانخواستندمن نمی‌خواهم»این بهترین دعاست.خدایاعاقبت امرماراختم به خیربفرما.