نمازجمعه درسبك زندگی اسلامی؛منبرروزبیست وهفتم
65 بازدید
تاریخ ارائه : 7/26/2014 3:57:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم فی محكم كتابه:اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى لایَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقائِلُونَ..قال الله العظیم:یَاأَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُواإِذَانُودِی لِلصَّلَاةِمِن یَوْمِ الْجُمُعَةِفَاسْعَوْاإِلَى ذِکرِاللَّهِ وَذَرُواالْبَیْعَ ذَلِکمْ خَیْرٌلَّکمْ إِن کنتُمْ تَعْلَمُونَ.نمازجمعه درسبك زندگی اسلامی؛ نمازجمعه درزندگی یك انسان مسلمان نقش ممتازی دارد.دراین آیه دستورمى دهدبه محض شنیدن اذان جمعه به سوى آن بشتابند،هرگونه کسب وکارراترک كنید،حتی درزمانی كه مردم گرفتارکمبودموادغذائى هستندکاروانى بیایدونیازهاى آنهاراباخودداشته باشدبه سراغ آن نروند،وبرنامه نماز جمعه راادامه دهند.نمازجمعه درتقویت پایه‌هاى ایمان تاثیرفوق‌العاده دارد،مى‌فرماید: اى كسانى كه ایمان آورده‌اید!هنگامى كه براى نمازروزجمعه اذان گفته مى‌شودبه سوى ذكرخدا(خطبه و نماز) بشتابید و خرید و فروش را رها كنید، این براى شما بهتر است اگر مى‌دانستید.كلمهنودى؛نادی ازباب مفاعله می باشددر اینجا به معنى اذان است،دراسلام ندایى براى نمازجزاذان نداریم به استثناءبرخی نمازهامانندنمازعیدین ونماز میت.لذاهنگامى كه صداى اذان نماز جمعه بلند مى‌شود، مردم موظفند كسب و كار را رها كرده، به سوى نماز كه مهمترین یاد خدا است بشتابند.وجه تسمیه"جمعه":به خاطراجتماع مردم دراین روزبراى نمازاست.منظوراز"ذكر الله"دردرجه اول نمازاست،خطبه‌هاى نماز جمعه آمیخته باذكرخداست.دوروایت دررابطه بانخستین نماز جمعه؛درروایات آمده،مسلمانان مدینه، پیش ازآن كه پیامبر(ص)هجرت كند،بایكدیگرصحبت كردندوگفتند:یهوددریك روز هفته اجتماع مى‌كنند(روز شنبه)ونصارى نیزروزى براى اجتماع دارند(یكشنبه)خوب است ماهم روزى قراردهیم ودرآن روزجمع شویم وذكرخداگوییم وشكراورابجا آوریم،آنها روز قبل از شنبه را كه در آن زمان "یوم العروبه" نامیده مى‌شد، براى این هدف انتخاب كردندوبه سراغ اسعد بن زراره،یكى ازبزرگان مدینه رفتند،اونمازرابه صورت جماعت باآنهابجاآوردوبه آنهااندرزدادوآن روز،روزجمعه نامیده شد،واین نخستین جمعه‌اى بود كه در اسلام تشكیل شد.روایت دیگر:خودشخص رسولخدا(ص)بااصحابش هنگامى که به مدینه هجرت کرد،واردمدینه شد،و آن روز،روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول هنگام ظهر بود، حضرت ، چهار روز در "قبا" ماندند و مسجد قبا رابنیان نهادند، سپس روزجمعه به سوى مدینه حرکت کرد.هنگام نمازجمعه به محله"بنى سالم"رسید،ومراسم نماز جمعه رادرآنجا برپا داشت ، و این اولین نماز جمعه اى بود که رسولخداص در اسلام بجا آورد،خطبه اى هم در این نماز جمعه خواندکه اولین خطبه حضرت درمدینه بود.مسجدبنی سالم یامسجدالجمعه معروف است.امام باقرع مى‌ فرماید:نمازجمعه واجب است واجتماع براى آن باامام(معصوم)واجب است،هرگاه مردى بدون عذر،سه جمعه راترك گویدعمل واجبی راترك گفته وكسى سه فریضه رابدون علت ترك نمى‌کند،مگرمنافق.البته مذمت‌هادرموردترك نمازجمعه واینكه تاركان جمعه درردیف منافقان شمرده شده‌انددرصورتى است كه نمازجمعه واجب عینى باشد،یعنى درزمان حضورامام معصوم.امادرزمان غیبت بنابراین كه واجب تخییری باشد"تخییرمیان نمازجمعه ونمازظهر"وازروى استخفاف وانكارانجام نگیردمشمول این مذمت‌هانخواهدشد،هرچندعظمت نماز جمعه و اهمیت فوق‌العاده آن در این حال نیز محفوظ است.پیامبر(ص):ان الله تعالى فرض ‍ علیکم الجمعةفمن ترکهافى حیاتى اوبعدموتى استخفافابهااوجحودالهافلاجمع الله شمله،ولابارک له فى امره،الاولاصلوةله،الاولازکوةله،الاولاحج له،الاولاصوم له،الاولابرله حتى یتوب؛خداوندنماز جمعه را بر شما واجب کرده هر کس آن را در حیات من یا بعد از وفات من از روى استخفاف یا انکار ترک کند خداوند او را پریشان مى کند، و به کار او برکت نمى دهد، بدانید نماز او قبول نمى شود، بدانید زکات او قبول نمى شود، بدانید حج او قبول نمى شود، بدانید اعمال نیک او قبول نخواهد شد تا از این کار توبه کند.درحدیث دیگرفرمود:من اتى الجمعةایماناواحتسابااستانف العمل؛کسى که از روى ایمان و براى خدادرنمازجمعه شرکت کندگناهان اوبخشوده خواهدشدوبرنامه عملش راازنوآغازمى کند.شخصى خدمت رسولخدا(ص)آمد،عرض کردیارسول الله!من بارهاآماده حج شده ام اما توفیق نصیبم نشده فرمود:علیک بالجمعةفانهاحج المساکین؛برتوبادبه نماز جمعه که حج مستمندان است.یعنی بسیارى ازبرکات کنگره عظیم حج دراجتماع نماز جمعه وجود دارد.اسلام،به سه اجتماع بزرگ اهمیت مى دهد:اجتماعات روزانه،نمازجماعت.اجتماع هفتگى،که مراسم نمازجمعه است.واجتماع سالانه که حج خانه خداست كه هرسال یکبارانجام مى شود.نقش نماز جمعه در این میان حیاتی است.چون درخطبه نمازجمعه،مسائل مهم سیاسى واجتماعى واقتصادى مطرح می شود.