منبرروزبیست وسوم ماه مبارک رمضان93؛مسجدجامع رضوانشهر
62 بازدید
تاریخ ارائه : 7/22/2014 4:03:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدناونبیناابی القاسم المصطفی محمدوآله الطیبین الطاهرین سیمابقیةالله فی الارضین.درروایات ماآمده:ان فی ایام دهركم نفحات الافتعرضوالها،درزندگی شمادردنیانسیم هایی می وزدزمان های نورانی برشمامی گذردكه آن زمانهاونسیم هاغنیمت هست آنهارادریابیدمثلاساعت هایی هست كه اگردرآن ساعت هادعابكنیم خیلی تفاوت داردباساعت های دیگر،علمای بزرگ وقت سحرمطالعه می كردندازنظرعلمی هم ثابت شده مطالعه دروقت سحرباعث ماندگاری می شودبعضی ازایام مثل ماه مبارك رمضان یابعدوقبل ازنمازصبح اینهاهمه ساعت های بهشتی است توصیه شده این ساعت هارادریابیدبعضی هاازاین فضاهاوزمانهااستفاده می كنندكه بایدمغرورنشوندخداراشكركنیم كه این توفیق رابه مادادتابتوانیم استفاده كنیم ولیازهمه مهم ترنگهداری سرمایه هایی است كه به دست آوردیم ممكن هست كسی سرمایه خوبی هم بدست آورده اماباچه بسابایك غفلت همه سرمایه راآتش بزندبایددقت كنیم كه خدای نكرده بعضی ازگناهان باعث نشودسرمایه هایی كه بدست آورده ایم ازدست بدهیم. یك مسئله شرعی:دراحكام شرعی مابحث پوشش هم برای آقایان وهم برای خانم هاهست گاهی اوقات بعضی ازآقایان"میانسال هاوجوانان"باهمان پوششی كه درمنزل دارندباهمان پوشش می آینددرخیابان درحای كه این خیلی پسندیده نیست؛گاهی آقایان بابعضی ازپوشش های نامناسب درخیابان ظاهرمی شوندكه بایدتذكربدهیم كه این صورت خوبی ندارد.تذكرتاثیرداردهمان لحظه شایدخوشش نیایدولی بعدمقداری فكرمی كندتاثیرمی گیرد،ولی تذكرباقول لین باشد...بعضی ازخانمهاهم باپوشش هایی بیرون می آیندكه شایدازروی جهل وناآگاهی باشدپوشش دارندولی درروایات ماهست كه درآخرالزمان بعضی اززنان به گونه ای پوشش دارندكه:كاسیات عاریات؛پوشیده لخت،لباس پوشیدندولی گویاعریان هستنداین همین لباسهایی هست كه گاهی اوقات بعضی ازخانم هامی پوشندوتحریك كننده هست لباسهی چسبانی كه می پوشندبه گونه ای كه جوانهاومردهاراتحریك می كندحجاب نیست به حسب ظاهرپوشش هست ولی ازنظرشرعی پوشش محسوب نمی شودپوششی كه تحریك كننده باشدهمه مراجع تقلیدفرمودنداشكال داردودراین زمینه مراجع عظام اتفاق نظردارنداین مشكلی هست درجامعه كه متاسفانه بعضی هاازروی جهل وبعضی هم ازروی شیطنت وهواهی نفسانی این كارراانجام می دهند.ولی ازنظرشرعی هیچ جوابی نخواهندداشت وروزقیامت بایددرباره جوانانی راكه منحرف كرده اندجوابگوباشند.یك آیه ویك حدیث:اماآیه؛مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاًصالِحاًفَأُوْلئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَنات‏.فرقان 70.كسانى كه توبه كنندوایمان آورندوعمل صالح انجام دهند،كه خداوندگناهان آنان رابه حسنات مبدّل مى‏كند..خدارحمت كندملاحسینقلی همدانی راعارف بزرگی كه خیلی ازاساتیدبزرگ اخلاق شاگردایشان بودندوعلمای اخلاقی فعلی شاگردان باواسطه این شخصیت بزرگ هستندایشان ازمسیری عبورمی كردندشخصی به نام عبدفراردرمسیرنشسته بودایشان توجهی به اونكرده بودند.عبدفرّارخیلی بدش آمده بود.بابی‌ادبی خطاب به ایشان گفته بود:هی!آشیخ! چرابه من سلام نكردی؟عارف همدانی گفت:مگرتوكیستی كه من بایدحتماًبه توسلام می‌كردم؟گفت:من عبدفرّارم. آخوندگفت:عبدفرّار!افررتَ من اللهِ ام من رسولهِ؟توازخدافراركرده‌ای یاازرسولخدا؟وراهش راگرفت ورفت.فرداصبح،آخونددرس راتمام كرده،روبه شاگردان نمودوگفت:‌امروزیكی از بندگان خدا فوت كرده هركس مایل باشدبه تشییع جنازةاوبرویم.عده‌ای از شاگردان آخوند به همراه ایشان برای تشییع حركت كردند. ولی با كمال تعجب دیدندآخوندبه خانه عبدفراررفت.آری اوازدنیا رفته بود.عجبا!این همان یاغی معروف است كه آخوندازاوبه عنوان بندة خدا یاد كرد و در تشییع جنازه او حاضر شد؟! به هر حال تشییع جنازة تمام شد. یكی از شاگردان آخوند به نزد همسر عبد فرارا رفته و از او سؤال كرد: چطور شد كه او فوت كرد؟ همسرش گفت: نمی‌دانم چه می‌شد؟ او هر شب دیروقت با حال غیرعادی و از خود بی‌خود منزل می‌آمد، ولی دیشب حدود یك ساعت بعد از اذان مغرب و عشا به منزل آمد و در فكر فرو رفته بود و تا صبح نخوابید و در حیاط قدم می‌زند و در حالی كه گریه می كرد ،با خود تكرار می‌كرد: عبد فرار تو از خدا فرار كرده‌ای یا از رسول خدا؟!وسحردق كردومرد.شرح حال حكیم فرزانه حاج علی محمدنجف آبادی،ص27.یك حدیث:قال رسول الله(ص):أربعةتفسدالصّوم وأعمال الخیر:1.الغیبة...چهارچیزروزه وهركارخیرى رافاسدكند:1.غیبت...مرحوم «آیت الله ارباب»دوسه سال آخرعمرش نابیناشد،ایشان مدارج علمیش خیلی بالا بود و متون را از حفظ بود. یك روز از ایشان پرسیدند كه آقا شما پس از این همه عمر آیا ادعایی هم دارید یا نه؟ این مرد بزرگوار فرموده بودند: من در مسائل علمی ادعایی ندارم، ولی در مسائل شخصی خودم فقط دو ادعا دارم. یكی اینكه به عمرم غیبت نشنیدم و غیبت هم نگفتم. دوم: در طول عمرم چشمم به نامحرم نیفتاد و كسی را هم ندیدم. از ایشان گفته بودند كه ایشان فرموده بودند: برادرم با همسرش چهل سال منزل ما بودند، در این چهل سال یك بار همسر برادرم را هم ندیدم.حضرت امام خمینى قدس سره در كنار درس و بحث به تفریح هم علاقه داشت. در جوانى روزهاى جمعه با طلاب براى تفریح از شهر خارج مى‏شدند، امّا قبل از حركت مى‏فرمود: به چند شرط با شما بیرون مى‏آیم:1- نماز را اوّل وقت بخوانیم.2- در تفریح از كسى غیبت نشود.[خاطرات حجت الاسلام قرائتى(جلد 2)، صفحه: 90 ]2.  و الكذب...دروغ ...داستان:مردی‌ خدمت‌ حضرت‌ رسول ص آمدوعرض‌ كرد مرا راهنمائی‌ كن‌ به‌ نافعترین‌ كارها حضرت‌ فرمود اصدق‌ و لا تكذب‌ و اذنب‌ من‌ المعاصی‌ ماشئت راستگویی‌ را پیشه‌ كن‌ و از دروغ‌ بپرهیز هر گناه‌ دیگری‌ می‌خواهی‌ انجام‌ ده،فرمایش‌ آن‌ جناب‌ را پذیرفته‌ و مرخص‌ گردید با خود گفت‌ پیغمبرص مرا از غیر دروغگویی‌ نهی‌ كرده‌ پس‌ اكنون‌ به‌ فلان خانه‌ فسادمی روم وگناه می‌كنم‌ همینكه‌ به‌ طرف‌ آن خانة‌ می رفت‌ فكر كرد اگر این‌ عمل‌ را انجام‌ دهد و كسی‌ از او بپرسد از كجا می‌آیی‌ نمی‌توانم‌ دروغ‌ بگویم....لذامنصرف‌ شدبازفكركردگناه‌ دیگری‌ انجام‌ دهدهمین‌ اندیشه‌ و خیال‌ را نمود در نتیجه‌ از همه‌ گناهان‌ بواسطة‌ ترك‌ دروغ‌ دوری‌ جست...دومورددیگرفرداانشاءالله...السلام علیك یااباالحسن یاامیرالمومنین یاعلی ابن ابیطالب یاحجةالله علی خلقه یاسیدناومولینااناتوجهناواستشفعناوتوسلنابك الی الله وقدمناك بین یدی حاجاتنایاوجیهاعندالله اشفع لناعندالله.