چه سخنی بدترازتکفیر...منبربیستم ماه رمضان
64 بازدید
تاریخ ارائه : 7/21/2014 10:56:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم فی محكم كتابه:یَاأَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُواإِذَاضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُواوَلَاتَقُولُوالِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا.نساء/94.شان نزول آیه:بعدازنبردخیبر،رسول اكرم(ص)«اُسامةبن زید»رابسوی یهودیانی که دریکی ازروستاهای فدک زندگی می‌کردندفرستادتاآنهارابه اسلام ویاقبول شرائط ذمه دعوت کندیک یهودی بنام[مرداس]به استقبال مسلمانهاآمددرحالیکه شهادتین می گفت.اسامةگمان كرداسلام اوزبانی است لذااورابه قتل رساندواموالش رابه غنیمت گرفت.خبربه پیامبررسیدحضرت سخت ازاین جریان ناراحت شدندوفرمودتومسلمانی راکشتی؟اسامةعرض کرد:این شخص ازترس جان وبرای حفظ اموالش اظهاراسلام کرد.حضرت فرمود:فهلاشققت قلبه"توکه ازدرون اوآگاه نبودی چه می‌دانی!شایدبراستی مسلمان شده بود.اسامةمی‌گوید:حضرت مکررمی‌فرمودتوگوینده[لااله الاالله]راکشتی؟!آنقدرتکراركردندکه من آرزوکردم‌ای کاش قبلامسلمان نشده بودم.مجمع البیان ج 3.95.تلقی اسامه ازبرخوردرسول خدااین است که تمام اعمال اوازنمازوروزه وجهادو...این گناه راجبران نمی‌کندمی‌ترسدکه گناهش بخشیده نشود.لذاآرزومی‌کندکه‌ای کاش مسلمان شدنش پس ازاین حادثه بود.درآموزه های دینی ومتون اسلامی ماآمده:اگر کسی شهادتین گفت واظهاراسلام کردمسلمان است؛نمی‌شوداوراتکفیرکرد.اگرفقط همین آیه وروایت راداشتیم برای منع ازتکفیرواحترام اهل مذاهب وفرق اسلامی به یکدیگرکافی بود.رسول خداص:من کفرمومناصارکافرا.اگركسی مسلمانی راتکفیرکندخودکافرمی‌شود.کنزالعمال؛درجای دیگرفرمود:اذاقال الرجل لاخیه کافرفهوکقتله ولعن المومن کقتله.هرکسی به برادردینی خودکافرخطاب کندمثل این است که اوراکشته است.وهمچنین لعن مومن مثل کشتن اواست.روایت داریم روزقیامت فردی رامی‌آورندکه اعمال خودرادردنیاخوب انجام داده ولی درموقع حسابرسی درپرونده عمل خودگناهی عظیم رامشاهده می‌کندووقتی اعتراض می‌کندگفته می‌شودکه این سهم تواست ازخون فلانی؛می‌گویدمن دستم به خون کسی آلوده نشده.جواب می‌رسد:جمله‌ای رادرباره فلانی ازمردم شنیدی وبه نقل آن پرداختی و‌‌همان کلام درباره اوموثرافتادوسرانجام به قتل وی منجرشدبنابراین توباگفتن آن حرف درقتلش شریک هستی.باعنایت به روایات فریقین تفسیق‌هاوتکفیر‌ها،سب ولعن‌هاوبغض‌های جاهلانه وجنگ‌های فرقه‌ای که درمیان مسلمانان ومذاهب اسلامی ترویج می شودنارواوحرام وبرخلاف صریح مبانی اسلام...است.چطورمسلمانی مسلمان دیگررابه انگیزه عدم گرایش قلبی به اصول ومعتقدات دینی اومتهم به تفسیق وتکفیرمی كند.آبرووحیثیت یک فردمسلمان همچون جان ومال اودراسلام محترم است.پیامبر[ص]می‌فرماید:ان الله حرم علی المسلم دمه وماله وعرضه وان یظن به سوءالظن.خداوندبرهرمسلمانی جان ومال وعرض مسلمان دیگروبدگمانی درباره اوراحرام کرده است.کسی که مرتکب این عمل شودگناه کبیره‌ای انجام داده که وعده عذاب برآن داده شده است.هتک آبروی مومن به هرنحوی که باشدجایزنیست خواه بوسیله استهزاءومسخره کردن باشدویابه وسیله سرزنش وسبک شمردن ویااهانت ویالعن وتکفیرکه بارز‌ترین نمونه هتک شخصیت است.قال الصادق(ع):من روی علی مومن روایةیریدبهاشینه وهدم مروته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الی ولایةالشیطان فلایقبله الشیطان.کسی که به منظورعیب جوئی وآبروریزی مومنی سخنی بگویدتااوراازنظرمردم ساقط کندخداوندوی راازولایت خودبسوی ولایت شیطان بیرون می‌راندوشیطان هم اورانمی‌پذیرد.چه سخنی بدترازتکفیرکه شخصیت اعتقادی ومعنوی یك مسلمان رالکه دارمیكند.تهمت واینكه دیگران رابه آنچه درآن‌ها نیست نسبت دادن دراسلام بشدت نهی شده وجزءگناهان کبیره به شمارآمده.اتهامات ونسبتهای ناروا؛انواع واقسام دارد؛اتهام به بی‌دینی ازبد‌ترین نوع آن است که روایات تهمت شامل آن است.