دوگام شیطان؛دواثروحشتناک طول امل،سیزدهم رمضان93
65 بازدید
تاریخ ارائه : 7/12/2014 3:36:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم قال الله العظیم فی محكم كتابه:یاایهاالذین آمنوالاتتبعواخطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمربالفحشاءوالمنكر»نور/21.قرآن درآیات مختلف انسان راازپیروی شیطان برحذرداشته؛واصطلاح خطوات راچندین باربكاربرده وفرمان می دهداز«گامهای»شیطان تبعیت نكنید.می فرماید:ای مؤمنان! ازگامهای شیطان پیروی نكنیدوهركه ازگامهای شیطان پیروی كند،(بداند)كه اوبه زشتی وناپسندی وا‌می‌دارد.خطوات گامهای كوتاه وآرامی است كه انسان راكم كم به مقصودمی‌كشاند،وشیطان به این شیوه عمل می‌كندشیوه گام به گام.مثلاًافرادیك دفعه معتادیاسارق حرفه ای و...نمی شوندوافرادی كه باایمان وپاك هستندشیطان نمی تواندآنهارابه سمت خودش بكشیدبایدیك مدت رویشان كاربكند.افرادمومن وپاك ازكارهای زشت وناپسندبه دورهستند.شیطان یك مدت تلاش می كندوزحمت می كشدتاآنهارابه سمت خودش بكشد.ازگامهای بسیاركوچك كه درظاهرساده وبی‌اهمیت است شروع می‌كند.یك نكته:بایدتلاش كنیم درهمان وسوسه اول دنبال شیطان نرویم اگربه اولین وسوسه تسلیم شویم،شیطان خطای بزرگتررابه سادگی خطای كوچك،به ماتحمیل می‌كند.درآیه 201سوره اعراف:ان الذین اتقوااذامسهم طائف من الشیطان تذكروا...كسانی كه[ازخدا]پروادارند،چون وسوسه‌ای ازجانب شیطان بدیشان رسد،[خدارا]به یادمی‌آورند و به ناگاه بصیرت می‌یابند.درآیه،وسوسه‌های شیطان باواژه«طائف»به معنی«طواف كننده»توصیف شده؛چون وسوسه‌های شیطان همچون طواف كننده،پیرامون فكروروح انسان گردش می‌كندتاشایدقادربه نفوذباشد.اگرانسان دراین موقعیت به یادخداوعواقب شوم گناه بیفتد،بابصیرتی كه خودبه خودپیداخواهدكرد،وسوسه‌هاراازخوددورخواهدساخت.راه رهایی ازوسوسه های شیطان نظربه عواقب شوم گناهان ویادخداست.كه نتیجه‌اش نجات ازوسوسه‌هاست.چاره مشكلِ وسوسه‌های شیطان، «یاد خدا»است.درآیه‌28سوره رعدمی‌فرماید:الابذكر اللّه تطمئن القلوب؛تنهایادخداآرامبخش دلهاست.حضرت یوسف در اولین وسوسه‌ای كه ازجانب شیطان به‌صورت زلیخامجسم شد،ازهمین شیوه استفاده نمودومصون ماند؛وآنگاه كه زلیخادرخواست خودرابایوسف مطرح كرد،یوسف بلافاصله گفت:«معاذالله»(یوسف/23)وبااین بیان،حضرت خدارابه یادآوردخداهم كمكش كرد.دوگام شیطان.1ـ گام اول؛سرزنش دیگران بخاطر گناه وآرامش دركنارگناهان خود.حضرت امیرعلیه السلام فرمود:من شغل نفسه بغیرنفسه،تحیرفی الظلمات،وارتبك فی الهلكات،ومدت به شیاطینه فی طغیانه.خطبه 157.هركس خودرابه غیرخودمشغول سازددرظلمات می ماندوشیاطین اورابه طغیان می كشانندواعمال بداورازیباجلوه می دهند..2گام دوم؛آرزوهای طولانی؛اصل امیدوآرزویك ضرورت است،پیامبرخداص فرمود:‌الأمل رحمةلأمتی ولولاالأمل مارضعت والدةولدها...بحارج 74/172.‌اگرامیدنباشدهیج مادری به بچه خودشیرنمی دهد.انسان باامیدزنده است وتلاش می كند.اماهمین امل وآرزومثل باران است وبایدباشدولی اگرازحدبگذردبه صورت سیل درمی آیدوهمه چیزرانابودمی كند.آرزوبایدبه قدرباشدوبه اندازه ومدیریت بشود.امیرمومنان فرمود:‌‌الأمل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین.آرزوموجب سلطه شیطان است.یك روزرسولخداص سه عددچوب راگرفت.یكی راپیش روی خوددرزمین فروكرد.دیگری رادركنارآن ودیگری راآن سوی دورتر، بعدفرمود:آیامی دانیداین چیست؟گفتند:خداورسولش آگاهند.حضرت فرمود:هذاالأنسان وهذاالأجل وهذا الأمل یتعاطاه ابن آدم ویختلجه الأجل دون الأمل.این داستان آرزووانسان واجل اوست كه بسیاری ازآرزوهارااجل قطع می كند.طول امل دواثروحشتناك دارد:‌1ـ موجب دوری انسان ازاعمال نیك می شود2.انسان رابه  كارهای زشت وادارمی دارد.بخاطرهمین هست كه زین العابدین سیدالساجدین امام علی ابن الحسین علیه السلام دردعای ابوحمزه ثمالی می فرماید:واعنی بالبكاءعلی نفسی خدایابه من كمك كن من گریه كنم بركارخودم براعمال ورفتارخودم؛فقدافنیت،بخاطراینكه من ازبین بردم؛بالتسویف والآمال عمری،عمروزندگانی خودم راباامروزوفرداكردن وآرزوهاازبین بردم.انشاءالله كه خداوندهمه ماراازخواب غفلت بیداربفرماید.خدایاعاقبت امرهمه ماراختم به خیربگردان؛توفیق روزه داری واقعی به همه ماعنایت بفرما.