مسئله شرعی وپیام قرآنی؛روزدوم ماه رمضان
62 بازدید
تاریخ ارائه : 6/30/2014 1:47:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

‎بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلي الله علي سيدنامحمدوآله الطيبين الطاهرين اللهم كن لوليك الحجةابن الحسن...چندمسئله شرعي مبتلابه:1.سوره توبه بسم الله ندارداگركسي به قصداينكه بسم الله داردوبه قصدورودبخوانداشكال داردولي به قصدرجاءوبراي شروع تلاوت قرآن اشكال ندارد2.بعضي ازمؤمنين بعدازمرگ مرجع تقليدخودمي خواهندبراوباقي بمانند!مرجع وقتي فوت کرد،مقلّدبه محض اينکه خبرمرگ اوراشنيدبايدرجوع كندبه مرجع تقليدزنده؛وازاواجازه بگيرد.بعضي هاعدول سليقه اي ازمرجعي به مرجع ديگرمي كنند؛مثلاازمرجعي که راحت ترباشدپيروي مي کنند،بدون اينکه به مسائل و ضوابط توجه کنداين كاروجه شرعي نداردبايدازمجتهدي كه اعلم هست يعني ازديگرمجتهدين استادتراست تقليدكند.2.فرزندي که زن وشوهر از پرورشگاه ياجاي ديگر مي آورند وبزرگش مي کنند وقتي به سن تميز رسيد اگر پسر است به زن واگر دختراست به مرد.نامحرم است.اگر دختر بيشتر از دوسال سن داردمي توان با خواندن عقد اوباپدرمردياپدربزرگ مرداورابه مرد محرم کرد واگر پسراست اگر مادرخوانده داراي دختري باشد مي توانداين پسررابادخترش به عقدهم دربياورد.3.بعض مراجع مثل آيات عظام مکارم شيرازي ونوري همداني وبهجت(ره)،استعمال دخانيات راحرام اعلام کرده اند.آيت الله صافي گلپايگاني نيزعنوان داشته:ضرراين سموم مهلک وخطرناک خانمانسوز براي دين وايمان وشرف وسلامت روح وجسم وجامعه است وجلوگيري ازآن وظيفه مستقيم حکومت بوده و برهمگان واجب شرعي است .4.نزولخواري ورباخواري ازگناهان بسياربزرگ است.يَمْحَقُ اللهُ الرّبواويُرْبي الصَدقاتِ وَاللهُ لايُحِبُّ کُلَّ کَفّارِاَثيم.بقره/276 خداوند،ربارانابودمي کندوصدقات راافزايش مي دهد!وخداوند،هيچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاري رادوست نمي دارد.دِرْهَمُ رِباأَعْظَمُ عِنْدَاللّه مِنْ سَبْعينَ زِنْيَةً بِذاتِ مَحْرَمٍ فى بَيْتِ اللّه الْحَرامِ؛يك درهم ربانزدخداوندسنگين تراست ازهفتادبارزناكردن بامحارم درخانه خدا.اى على:بارباخواررفاقت نكن،زيرااوباخداوندبه مبارزه برخواسته، چون خداوند متعال مى فرمايد:اگردست ازرباخوارى برنداشتيدپس به خداورسولش اعلان جنگ دهيد.پيام قرآني:ووضع الکتاب فتري المجرمين مشفقين ممافيه ويقولون ياويلنامالهذاالکتاب لايغادرصغيرةولاکبيرةالااحصاهاووجدواماعملواحاضراًولايظلم ربک احدا.کهف /49.يکي ازويژگيهاي قيامت حسابرسي است فرداي قيامت وقتي نامه اعمال انسانهادرپيش آنهاقرارداده مي شوددرحاليکه ترسان به نامه اعمال خودنگاه مي کنندمي بينندکه هيچ يک ازاعمال آنهاازقلم نيفتاده ازکوچکترين حتي به اندازه کوچک ترين ذره تا بزرگ ترين در نامه عمل آنها ثبت شده است بلکه همه را حاضر مي بيند و در آن روز در وقت حساب و کتاب اعمال متوجه مي شود که در گرو نتيجه اعمال خودشان بوده و هيچ ظلمي از ناحيه خدا به آنها نمي رسد .پيامبراكرم مي فرمايد:نامه اعمال انسانهادرقيامت سه دسته است: 1-نامه عملي است که خدا هرگز محتواي آن عمل را نمي بخشد .2-نامه عملي که خدا نسبت به آن بي اعتنا است .3-نامه عملي که خدا از حساب و کتاب آن به آساني نمي گذرد .نامه عمل اولي که خدا هرگزنمي بخشد شرک به خداست آيه 48 سوره نساءبه آن اشاره دارد که خدا هرگز گناه شرک رانخواهدبخشيدوپايين ترازشرک رااگربخواهد مي بخشد.نامه عمل دوم که خدابه آن توجهي نداردگناهاني است که انسان بين خودوخداانجام داده؛خدابي اعتناست يعني ابايي ازبخشش اين عمل ندارد.روايت مي فرمايد:روزه اي نگرفته يانمازي بجانياورده خدااين گناهان که بنده توبه مي کندرامي بخشدوگرنه عذاب مي کند.نامه عمل سوم آن است که ازيک ذره آن هم نمي گذردوحسابرسي دقيقي داردوآن حق الناسي است که بين مردم است ديوني است که مردم نسبت به يکديگر دارند ظلمي که به همديگر کردندخداقصاص مي کنديعني بايددين افرادپرداخت شود.يکي از اين موارد حق الناس،حق الناس اقتصادي است ازمصاديق آن عبارتنداز:1-احتکار،یعنی نگه داری وانبارکردن یک کالادر زمان حال به منظورفروش باسودبیشتردرآینده وایجاد بازار سیاه.کالايي رانگه مي داردتاقيمت آن افزايش پيداکند.حضرت اميرع درنامه ي به مالک اشتر:احتکارهم ضرربه عامه مردم مي زندوهم براي مسئول جامعه عيب است.لذا حضرت از احتکار منع نمودند.پيامبرخدافرمود:محتکرازکساني است که ملعون است حضرت درشب معراج ديدنددرجهنم يک چاه جوشان است ازجبرئيل سوال کردند اين مخصوص چه افرادي است جبرئيل گفت:مربوط به سه گروه است که يکي آنهاکساني هستند که احتکارمي کنند. 2.دومين ظلم حق الناس اقتصادي،بحث گرانفروشي است امام صادق ع به يکي ازاصحاب خود مقداري پول دادند که با آن تجارت کندبعدازتجارت حضرت ديدندکه سود زيادي معادل دو برابر بدست آمده است وقتي علت را سوال کردند گفت ما با هم تباني کرديم که کالاهاي خود را دو برابر بفروشيم و به هيچ کس ارزان ندهيم دليل سود اين است امام فرمودند ما به اين سودها نيازي نداريم و فرمودند جنگيدن با شمشيرهاازپيداکردن لقمه حلال آسانتراست.به قول رهبرمعظم انقلاب مادرجنگ اقتصادي هستيم دراين جنگ مردم بايددولت راتنهانگذارندهمه مردم بامقابله بااحتکار و گرانفروشي وانصاف دولت رادراين جنگ نابرابراقتصادي ياريگرباشيم .3- سومين حق الناس اقتصادي کم فروشي است.در سوره شعرامي فرمايد: أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلَاتَكُونُواْمِنَ الْمُخْسِرِينَ؛وَزِنُواْبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ،وَلَاتَبْخَسُواْالنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوْاْفِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.شعرا/181...که مراقب ميزان و ترازوي خود باشيد از جمله کساني نباشيد که مال مردم را کم ارزش جلوه مي دهند بحث کم فروشي فقط درکيل ووزن نيست.السلام عليك يااباعبدالله وعلي الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدامابقيت وبقي الليل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمني لزيارتكم السلام علي الحسين وعلي علي ابن الحسين وعلي اولادالحسين وعلي اصحاب الحسين....