مسئله شرعی وپیام قرآنی؛روزاول ماه رمضان
95 بازدید
تاریخ ارائه : 6/29/2014 5:56:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الر حیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدناابی القاسم المصطفی محمدوآله الطیبین الطاهرین.تبریك عرض می كنم حلول ماه مبارك رمضان راوخداراشكرمی كنم كه توفیق پیداكردیم باردیگربرسرسفره ضیافت الهی بنشینیم.

مسئله شرعی:یكی ازگناهان بزرگ كه درمتون فقهی وروایات ماازآن نهی شده اذیت وآزارمردم است؛پیامبراکرم فرمود:مَن آذی مُؤمِنَاًفَقدآذانِی.کسیکه مومنی رااذیت کندگویامرااذیت کرده .آزارواذیت دیگران گاهی بازبان است(مثل اهانت کردن،مزاحمت تلفنی و...)گاهی بانوشتن وقلم هست(مانندنامه هاوپیامک های مزاحمی وتوهین آمیز)گاهی هم بارفتاراست(مثل زیادکردن صدای ضبط،معطل وسرگردان کردن مردم درادارات،آلوده ساختن هوادرمحیط های بسته ی عمومی،ایجادسدمعبروراه بندان درکوچه وخیابان و...)گفتن وشنیدن جوک ولطیفه ای که اهانت واذیت به شخص یااشخاص معینی باشد.این مواردجایزنیست وحرام است(مسایل جدید،محسن محمودی،ج2ص60).مسئله شرعی دیگراین است كه سه برداشت غلط درمیان بعضی ازافرادوجوددارد:به عنوان نمونه برخی خیال می کنندشب عروسی اسثناءاست وباشب های دیگرفرق می کندومی توانندگناه کنند،درحالی که اینچنین نیست،یامثلامی گوینددرشب عروسی،داماد،نامحرم نیست ومی توانددرجمع زنان آرایش کرده ی بدون حجاب واردشوددرحالی که چنین نیست.دراحکام اسلام،حرام همیشه حرام است وحلال همیشه حلال است.وبرداشت غلط سوم اینكه بسیاری از افرادفکرمی کنندشیوع ورواج منکرات(کارهای زشت)دلیل مشروعیت(حلال بودن)است درحالی که گناه همیشه گناه است.پیام قرآنی:الطریق الی الله؛راه رسیدن به خداكدام است؟خدادرقرآن می فرماید:َنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ؛ماازرگ‏گردن به اونزدیكتریم.مافكرمی كنیم ارتباط ماباخدااین‌گونه است كه اگرخدا در نقطه‏ای از روی زمین ایستاده باشدوماپشت اوباشیم،بایددوركره زمین راه برویم،تابه اوبرسیم!وحال آن‌كه اگرروی خودرابرگردانیم،خیلی آسان‏تربه اومی‏رسیم. گاه خودمااعمال وكارهاراسخت می‏كنیم!امام سجاد(ع)می‏فرماید:انك لاتحجب عن خلقك ولكن تحجبهم الاعمال دونك.توازخلق خودپنهان نیستی، مگر این‌كه اعمال خراب آن‌ها میان تووآن‌هافاصله ‏شود.یكی ازآن اعمال همین است كه به اشتباه دور كره زمین را می‏چرخیم،تابه خدابرسیم ولی روی خودرابرنمی‏گردانیم.اینماتولوافثم وجه الله.به هرسوروكنیم خداهمانجاست.فقط باید روكنیم!كلیددرمان رذائل:اگر خدا را باور كنیم، دیگر غیبت نمی‏كنیم، تهمت نمی زنیم، حسودی نمی‏كنیم.مثلاًاگردوستان تعریف می‏كنندكه آقای فلانی مردخیلی خوبی است،فوراًمی‏گوییم:بله!اماموفق به نمازشب نیست!این گفته یعنی:من موافقم؟!یانه می‌خواهم اورازمین بزنم؛چون فكرمی‏كنم،بناست محبوب‏ترازمن شود!معلوم می شودروبه خدانداریم.بنده خدانیستیم وقتی كه حضرت آیت اللّه العظمی سیدحسین بروجردی(ره)ازدنیارفت علماومراجع وبزرگان ایشان راراازمنزل تامسجداعظم تشییع كردند.برای خاك‌سپاری.فردی برای تلقین،داخل قبرشد.بعدازچندلحظه بالاآمدوگفت:من نمی‏توانم!گفتند:چه شد؟گفت:آقای بروجردی بامن تكرارمی‏كند؛می‏ترسم!به فرددیگری گفتند،وقتی داخل شدسریع ازقبربیرون آمدوگفت:آقای بروجردی بامن تكرارمی‏كند.یكی ازبزرگان گفت:من تلقین رامی‏گویم.داخل قبرشدوگفت.این شخصیت بزرگ واقعابنده خدابودعمری بایادوذكرخداوبنده خدابود.ناگهانی نیست.وقتی روزعیدغدیر،شخصی آیه سجده‌دار خواند، آقای بروجردی‏ ره با لباس عید، به زمین افتاد و سجده كرد. بنده بود و بندگی را می‏دانست. باید بندگی كرد تا به انسان همه چیز را بدهند. زمانی كه من و شما را داخل قبر می‏گذارند، می‏گویند: «اسمع، افهم؛ بشنو و بفهم!» این گوش ما شنوا نیست. حضرت امام‏(ره) بارهادركتاب«چهل حدیث»به این مضمون می‏فرمایند:ای برادر،این پنبه راازگوش خودبیرون كن،می‏خواهم دو كلمه حرف بزنم...آیت الله بهجت(ره)می فرمود:پنبه‏ای به یك گوش داخل كن تاآن‌چه رامی‏شنوی،اندكی بماندوازگوش دیگربیرون نرود.عیب ما همین است كه سخن انبیا و معصومین ع رانمی‏شنویم.اندكی دل بدهیم تااوهم جبران كند.به‌راستی می‏خواهیم به كجا برسیم؟ قصد كجا كرده‏ایم؟ پدری وصیت كرده بود: «پسرم اگر می‏خواهی قمارباز شوی، ایرادی ندارد ولی فقط با رئیس قماربازها، قمار كن!» وقتی آن پسر خواست قمار كند، رفت سراغ رئیس قماربازها. دید لباس مندرس و خانه كوچكی و... گفت: تو كه رئیسی، این چه وضعی است؟ گفت: همه را باختم. آن پسر با خود گفت: كاری كه به این جا ختم شود، دنبال نمی‏كنم.پیام مطالب امروزاین اسن كه:برای اینكه به خدابرسیم بدانیم خداازرگ گردن به مانزدیكتراست؛حلال خداهمیشه حلال وحرام خداهمیشه حرام است وهرجاروكنیم خداهمانجاست مهم این است كه روبه خداداشته باشیم.السلام علیك یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدامابقیت وبقی اللیل والنهارولاجعله الله آخرالعهدمنی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین...