آشتي باخدادريك فرصت طلايي
65 بازدید
تاریخ ارائه : 6/27/2014 5:34:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم؛قال الله العظیم فی محكم كتابه:الذی خلق الموت والحیاةلیبلو کم ایکم احسن عملا.ملک/2.خدای متعال دراين آیه می فرماید:زندگی یک فرصت است ونحوه ی استفاده ازفرصت هم به اختیارماست.یكی ازفرصت هاكه خدادراختیارماقرارداده همین زندگی است.نحوه استفاده ازفرصت راهم بایدبدانیم.آگاهی ازمحدودیت زمان هم دراستفاده ازفرصت هابسیارتاثیرگذارخواهدبود.تذكردادن به محدودیت فرصت به انسان این كمك راخواهدكردكه ازفرصت هابیشتراستفاده بكند.والافرصت هاازدست خواهدرفت.یكی ازفرصت های طلایی واستثنایی وممتازكه مامی توانیم ازاین فرصت استفاده كنیم فرصت ماه مبارك رمضان هست یك فرصت اندك؛یك اردوی یك ماهه؛مابایدهنراین راداشته باشیم تاازاین فرصت وموقعیت استثنایی استفاده كنیم.یكی ازكارهایی كه خیلی ازماهانیازداریم خصوصادراین ماه ازاین راه وازاین شیوه استفاده كنیم بحث توبه كردن هست همه ماگنهكارهستیم دراین موقعیتی كه ابزاروآلات گناه هم  زیادشده خیلی ازافرادآلوده به گناه شده اندماه مبارك رمضان یك فرصت بسیارمغتنم برای توبه كردن افراداست.محبوب ترین افراددرنزدخداكسانی هستندكه ازاهل توبه هستند،اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوابین.بقره/222.خاتم انبیاء(ص)فرمود:النّائبُ حَبیبُ اللّه.شخص توبه كننده ازگناه دوست ومحبوب خداست خدااورادوست می دارد.جامع السعادت:ج3،ص51.شهیددستغیب ره دركتاب استعاذةمى فرماید:پس ازآنكه حضرت نوح ع نفرین كردوهمه كفارغرق شدندملكى پیش اوظاهرشد.شغل حضرت نوح(ع)كوزه گرى بودكوزه هائى ازگِل درست مى كردوخشك می كردومى فروخت.ملك كوزه هارایكى یكى ازحضرت مى خریدوپیش چشمش آن راخُردمى كردومى شكست حضرت نوح(ع)ناراحت شدوبه اواعتراض ‍ كردكه این چه كاریست مى كنى؟من آن راساخته ام،مصنوع من است،ملك گفت:كوزه هائى ساختى،نه اینكه خلق كرده اى،اینك من كه آن رامى شكنم توناراحت مى شوى چطورنفرین كردى كه این همه خلق خداهلاك گردنددرحالى كه خدابنده راخلق كرده وآنهارادوست دارد،بعدازاین قضیه حضرت ازبس گریه كرد نامش را نوح گذاشتند.پروردگارعالم به پیغمبرش عتاب وسرزنش مى كندكه چرانفرین كردى این همه خلق هلاك شوندچون بنده اش رادوست دارددرقرآن آنهارامى ترساندوسفارش مى كندمبادافریب شیطان رابخوریددنیاسراى فریب است شیطان دشمن است.باتوبه،هم تاریكى گناه برطرف مى شود،وهم بجایش نورطاعت جایگزین مى شودوگناه مبدل به ثواب مى گردد.درآیه70سوره فرقان فرمود:الامَنْ تابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاصالِحافَاُولئِكَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیَّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللّهُ غَفُورارحیما.مگرآن كسانیكه از گناه توبه كنندوایمان(بخدا)آورندوعمل صالح بجاآورندپس خداگناهان آنهارامبدل به حسنات گرداندزیراخداونددرحق بندگانش بسیارآمرزنده ومهربان است.خداوندبه ملائكه وفرشتگان حامل عرش پروردگاربرای توبه كننده ازگناه طلب آمرزش ورحمت می كنندوازخداخواستاردورى توبه كننده ازآتش جهنّم هستند.مى فرماید:الّذینَ یَحْمِلُونَ الْعَرشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وَیُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهِمْ ...فَاغْفِرلِلَّذینَ تابُواوَاتَّبَعُواسَبیلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجحیم.مؤمن/7.فرشتگانى كه عرش باعظمت الهى رابردوش گرفته وآنانكه پیرامون عرشندبه تسبیح وحمدوستایش حق مشغولندهم خودبه خداایمان دارندوهم براى اهل ایمان ازخداآمرزش ومغفرت مى طلبندومی گویندبه لطف وكرم خویش گناه آنهائى راكه توبه كرده اندببخش وآنان راازعذاب دوزخ محفوظ دار.دراصول كافى باب العجب حدیث8،حدیث جالبى ازامام صادق(ع)نقل شده كه فرمود:خداوندمتعال به حضرت داودعلى نبیّناوآله وعلیه السّلام وحى فرمود:اى داودگناهكاران ومعصیت كاران وبزه كاران رامژده بده ودل آنهاراشادكن وبه آنهاخبرخوشى بده،ولى اهل ایمان وصدیقان ونیكوكاران راازقهرمن بترسان وبه آنهاآتش جهنّم رایادآورى كن وآنهارابیم ده حضرت(ع)فرمود:خدایاچطورى به گنهكاران مژده وبه خوبان ترس وبیم دهم؟خطاب رسید:به گنهكاران مژده بده كه من توبه هاى آنهاراقبول مى كنم وازگناه آنهامى گذرم وخوبان رابترسان به خاطراینكه مبادابه كردارواعمال ورفتارخوب خودعجب،پیداكنندوخودبین شوند