خانواده برترازنظراسلام
61 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2014 2:31:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره ويژگي هاي خانواده برترازنظراسلام است:

اصالت خانوادگي :اصل ونسب پاكيزه ،اصلاب ارزشمندپدران ودامن هاي مطهروپاك مادران كه به هيچ گونه پليدي آلوده نشده اند،درزيارت نامه امام حسين عليه السلام آمده "اشهدانك كنت نورافي الاصلاب الشامخه والارحام المطهره "شهادت مي دهم كه شماازگوهرهاي پاك وازارحام مطهري ،جاهليت به ناپاكي هايش شماراآلوده نساخت ولباس هاي ناپاك خودرابراندام شمانپوشاند"اين ويژگي آنقدرمهم است كه امام حسين عليه السلام درجريان نهضت كربلاودست بيعت ندادن بايزيدبه آن استنادمي كندكه:دامن هاي پاكي كه من درآن پرورش يافته ام به من چنين اجازه اي نمي دهند "امام علي(ع) به مالك اشترتوصيه مي فرمايدبراي گزينش فرماندهان لشگراسلام برويژگي اصالت وشرافت توجه كن ،اصالت خانوادگي ،عفت ،پاكدامني،روزي پاك درخانواده ،حسن عمل درجامعه ،آبرومندي درمحل كاروزندگي ،اعتقادبه حلال وحرام ونداشتن لكه هاي ننگ مثل اعتيادوفحشاءدرخانواده ...معقول نيست بگوييم من مي خواهم باخوداين فردازدواج كنم وكاري به خانواده وخويشان وفاميلش ندارم ،اوهم جزئي ازآن خانواده است "تزوجوافي الحجرالصالح فان العرق دساس "دردامن وخانواده صالح ازدواج كنيد زيرانطفه وژن تأثيرمي گذارد "انظرفي اي شي ءتضع ولدك ...نيك بنگرچه كسي رابراي مادري ياپدري فرزندت انتخاب مي كني زيراعرق وخصوصيات ارثي،به صورت پنهاني وبدون اختيارمنتقل مي شودوتأثيرگذاراند.اگرتوباآنان كارنداشته باشي آنان باتوكاردارندهرگزنمي تواني همسرت راازآنان وآنان راازهمسرت جداكني ،نمي تواني رابطه ات راباآنان قطع كني ،يك عمربايدباآنهامعاشرت كني ،اگرخانواده وخويشان همسرناباب وفاسدباشندانسان رازجركش مي كنند ...بدنامي وخوشنامي آنان تاآخرعمرهمراه انسان است ودرزندگي تأثيرمي گذارد وتحمل بدنامي بسيارمشكل است عن رسول الله (ص):تخيوالنطفكم فان الابناءتشبه الاخوال "بنگرچه كسي رابه همسري برمي گزينيد زيرافرزندان مانندوشبيه دايي هايشان مي شوند ،درامورمهم نبايدتحت تأثيراحساسات بود،اگرازسيطره عقل خارج شديم ودرقلمرواحساس وظاهربيني ودل قرارگرفتيم اين سيه روزي رابه دنبال خواهدداشت ،جوان درآستانه تحول بزرگي درزندگي قرارگرفته اي دقت كن چه مي كني ،عن النبي (ص):اياكم وخضراءالدمن ،قيل وماخضراءالدمن ؟قال(ص):المرئةالحسناءفي منبت السوء"اي مردم برحذرباشيدازسبزه زاري كه برفرازمزبله ومنجلابي روئيده باشد سؤال شدسبزه زاربرمزبله ومنجلاب چيست؟ فرمود:زن زيبايي كه درخانواده پليدي رشدكرده باشد،پسرومردهم همينطور..

نشانه هاي اصالت خانوادگي:

1-عزت ،پيامبرفرمود فردي كه براي زندگي انتخاب مي كني نزدخانواده اش عزيزباشداونزدهمسرش مطيع ومنقادخواهدبود

2-حرمت ،منظورحرمت اجتماعي است ،باتحقيق درمحل زندگي مشخص مي شودكه اووخانواده اش انسان هاي بانجابت وموجهي هستند يانه مثلاازاختلاف ودعواباهمسايگان خودداري مي كنند وحرمت هاي اجتماعي راحفظ مي كنند يانه ،آياحقوق ديگران راتضييع مي كننديانه

3-انسانيت ،باتحقيق ومراوده ،آياداراي محاسن اخلاقي هست يانه ؟مثل ادب برخورد ،دستگيرديگران بودن،ادب درمصاحبت كه ازآن به انسانيت تعبيرمي شود يعني رفتاري عاقلانه درشأن يك انسان دارديانه؟

4-دين داري ودين باوري ،دين مجموعه اي ازدستورات الهي است كه درهمه ابعاداقتصادي ،عبادي،سياسي واجتماعي واخلاقي وفرهنگي واعتقادي درچارچوب دين حركت كند ،دين سالارباشد اگراين شدخصوصيات ديگركه براي يك همسرخوب لازم است داراست زيرادين يك بعدي نيست وتمام ابعادرادرنظرمي گيرد،البته دين داري باتحجركاملامتفاوت است،فرددينداردين راآنگونه كه هست عمل مي كندولي فردمتحجرآنگونه كه يادگرفته عمل مي كند

5-مهرباني ،پيامبر(ص):بهترين زنان آنهايندكه پاكدامن وباعفت ومهربان باشند"پايه هاي زندگي وخوشبختي منوط به آن است وزندگي رااستوارترمي سازد"وجعل بينكم مودةورحمه"وقراردادبين شمازن وشوهرمودت ومهرباني ورحمت .