عوامل بیداری ازغفلت
91 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2014 8:20:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم في محکم کتابه:اقترب للناس حسابهم وهم في غفلةمعرضون"سوره مبارکه انبياء.بحث درغفلت وترک يادخداست،غفلت ازبزرگترين عيب هاست.يکي ازعوامل غفلت ونسيان عدم دوستي ومحبت است،محب هيچگاه محبوب راازصفحه ذهن خودپاک نکرده وفراموشش نمي کند،درروايت آمده خدابه موسي فرمود:ياموسي من احبني لم ينسني "هرکه مرادوست داردفراموشم نمي کند.امام صادق عليه السلام فرمود:وقف القلب في الغفلة عن الله توقف وسکون قلب درغفلت ازخداست،مرحوم عبدالرزاق گيلاني درشرح حديث مي گويد:وقف به معني قطع است وغفلت ازخدانيزموجب قطع منافع دنيوي واخروي است،اگرکسي واقعاطعم ذکرومحبت الهي راچشيدازمحبوب روي برنمي گرداندوبه بيان امام سجادعليه السلام :من ذاالذي ذاق طعم محبتک فرام منک بدلا"چه کسي است که طعم محبت توراچشيدوديگري رابه جاي توبرگزيدواراده نمودالبته غفلت ونسيان دربسياري ازاموردنيوي وحوادث ناگوارنعمتي است که خدادروجودانسان قرارداده است ،اگرغفلت وفراموشي نباشدانسان نمي تواندزندگي کندمثلاعزيزانش راازدست مي دهد،ابتداءسربه ديوارزدن وناله کردن است که اگرادامه يابدچندروزي بيشترنمي تواندزنده بماندولي خداوندغفلت وفراموشي رامثل پرده سياه شب برقلب اومي افکندوبه اواجازه زندگي مي دهد.بعضي ازعوامل غفلت عبارتنداز:مال وثروت زياد،جاه ومقام،قدرت جواني،دوستان ناباب)سرگرمي هاي ناسالم انسان راازخدادورمي کندوغفلت زاست،بسياري ازاين امور که براي پرکردن وقت جوانان فراهم شده فرصت براي توجه آنهابه مبدءحقيقي نگذارده وآنهادرسرگرمي محض به سرمي برند،انسانيت آنها زيرسوال رفته است.لقمان به فرزندش مي گويد:اي بني،لکل شي علامة وللغافل ثلاث علامات:اللهووالسهووالنسيان-مشغول شدن به کارهاي بي ارزش،اشتباه وخطاکردن وفراموشي(ميزان الحکمه ج7ص266)دراول سوره انبياءبه علامت غافل اشاره شده"اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون-مايأتيهم من ذکرمن ربهم محدث الااستمعوه وهم يلعبون-لاهية قلوبهم...حساب مردم نزديک شدوآنهادربي خبري اعراض کننده هستند،هيچ پندجديدي ازطرف پروردگارشان نيامدمگراينکه شنيدندوبازي کردندقلب هاي آنهالهوومشغول به کارهاي بي ارزش بود.عوامل بيداري:توجه به دگرگوني دنيا بيدارکننده است،راوي مي گويد:...خدمت پيامبررسيدم وگفتم:عظني موعظة ننتفع بها،فقال(ص):ياقيس ان مع العزذلاوان مع الحياةموتا،وان مع الدنياآخرة وان لکل شي حسيباوعلي کل شي رقيباوان لکل حسنة ثواباولکل سيئةعقابا"بعدازهرعزتي ذلتي،وبعازهرسلامتي بيماري وبعدازهرامنيتي ناامني وهراسي وبعدازهرجواني پيري است.بايدبدانيم مقام،مال،قدرت وسايرمواهب دنيوي جاودانه نيست وخواه ناخواه روزي ازاوگرفته مي شود،اين واقعيتي بسيارمهم است که دنيابريک حال باقي نمي ماند ودائم درحال دگرگوني است لذانمي توان برآن تکيه کرد.دنيارابايدمعبروگذرگاه وخانه کوچ کردن دانست وفهميدکه تنهاذات اقدس الهي باقي وسرمدي است.دومين عامل بيداري،طاعات وعبادات وعبادات بيدارکننده وغفلت زداست انسان بانمازبه يادخدامي افتدوغفلت راازبين مي بردبايدبانمازدست نيازبه درگاه بي نيازببريم وازاودواي دردهاي خودرابخواهيم،نمازغفلت زداوبيدارگراست.مصائب ومشکلات نيزغفلت انسان راازبين مي برد،دشواري هادرنگاه ابتدائي بلاست امااگرخوب به آن بنگريم نعمت است به عبارت ديگربلابودن تنهايک روي سکه است وروي ديگرآن سراسرخوشي وسروراست،اگرتمام جاده هاصاف وهموارباشدخواب برراننده مستولي مي شودامااگربعضي ازجاهاي آن دست اندازي باشدآدمي راازخواب بيدارمي کند،گاهي ناهمواري هاي مصنوعي مي سازندکه راننده هاخواب شان نبردمصيبت نيزچنين است ظاهرش ناراحتي است ودرونش رحمت ونعمت است مطلب ديگرکه روايت به آن اشاره دارد"وان لکل شي حسيباوعلي کل شي رقيبا"انسان بايدبداندهرکاربزرگ وکوچک حتي نفس کشيدن هاي اوتحت مراقبت وحساب است وکساني آن رامي نويسند،قبل ازهرکس خداي تعالي مراقب است وبعددوملک او،زميني که انسان برآن زندگي مي کند،اعضاءوجوارح اودرقيامت عليه اوشهادت مي دهندحتي روايت داريم يوم وزمان هم روزقيامت براعمال ورفتارماگواهي مي دهند خلاصه تحت مراقبت شديدهستيم،وان لکل حسنة ثواباولکل سيئة عقابا-درروايت آمده :اغفل الناس من لم يتعظ بتغيرالدنيامن حال الي حال"غافل ترين مردم کسي است که ازدگرگوني وتحول دنياازحالي به حالي پندنگيرد.عامل بيدارکننده ديگر:تفکردرباره مرگ وديدارازقبرستان ها،واينکه عاقبت هرانساني دردنيابه آنجاختم مي شودوهرکسي رابخواهي بيابي آنجامي آورندشاه باشدياگدا، گويندشبي ازبهلول مالي بردند،ديدندفرداي آن شب ازخانه بيرون شدوازاين کوچه به آن کوچه رفت تااينکه به قبرستان شهررسيدوآنجانشست،به اوگفتند:مال تورادزديده اندچرابه دنبالش نمي روي؟گفت:به دنبالش آمده ام گفتند:مگردزدتودرقبرستان است؟گفت:مي آورندش ،زيرادزدمن هرکه باشداورا به اينجامي آورند.