غفلت ریشه همه بدبختی های بشر
108 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2014 11:43:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محکم کتابه:...والذين هم عن آياتنا غافلون،اولئک مأويهم الناربماکانوايکسبون"يونس/7"...ومن يعرض عن ذکرربه يسلکه عذاباصعدا"جن/17"

بيشترين گرفتاري ومصيبت آدمي ازغفلت است واگرآدمي غافل نبودبه آساني تن به ذلت نمي دادوگناه نمي کرد،غفلت ريشه همه بدبختي هاي بشراست،اين آيات به خوبي نشان دهنده عاقبت غافلين است ،چرااين همه غفلت؟اگرانسان بداندکه خداوندمراقب ومواظب اوست "...ان الله کان عليکم رقيبا"نساء/1.وخداناظراعمال اوست "الم يعلم بان الله يري"علق/14.چگونه غفلت مي کند؟اگرايمان به اين مطلب باشدکجابي خبري به سراغ انسان مي آيد؟عوامل غفلت:1-مال وثروت زيادبراي بسياري ازافرادمايه غفلت است خيلي هاراتاريخ نشان داده وقتي که فقيربودندبه سوي خدامي آمدنداماوقتي ازنظرمادي ترقي کردندوصاحب ثروت شدند خدارافراموش کردند آن صحابي معروف پيامبرازدعاي پيامبروضعش خوب شدبه طوري که ديگرفرصت نکردبه مسجدبيايد،کسي که دائم پشت سرپيامبرنمازمي خواندوازاوپيروي مي کردبه جايي رسيدکه مأمورزکات حضرت راردکردوديگرزکات نپرداخت .انسان تاوقتي وضعش خراب است دنبال دعاوتوسل وگريه وزاري وانابه است ولي همين که وضع مالي اوبهبوديافت همه چيزرافراموش مي کند،امان ازمستي مال وثروت که ازمستي شراب بدتراست ،مستي شراب يک شب تابه صبح است امامستي مال ومنال تمامي عمراست.زياده طلبي غيرمعقول مايه غفلت وبي خبري است "الهيکم التکاثر حتي زرتم المقابر"مشغول کردوبه غفلت انداخت شمارازياده طلبي حتي مقبره هاي خودرازيارت کرديد(وآنهاراشمارش کرديد)درتفسيرآمده اينهاقبايلي بودندکه به خاطرتفاخرومباهات کثرت نفرات وجمعيت واموال وثروت برديگران به قبرستان هارفته ومردگان خودرا شمرده ودرزمره افرادخودمحسوب مي کردندتاافرادشان زيادترشود2-مقام،گاهي مايه غفلت واعراض ازيادخداونداست.فرعون که ازآيات خداغافل شده وبانصايح موسي متعظ وپندپذيرنبودوقلب خواب اوبيدارنشددرقوم خودفريادمي زد:ياقوم اليس لي ملک مصروهذه الانهارتجري من تحتي"اي قوم مصرآياپادشاهي مصربراي من نيست درحالي که اين نهرهااززيرمن جاري است؟مست مقام پادشاهي خودبودودرعالم بي خبري ازحقايق عالم حرکت مي کردتااينکه بافرورفتن زيرآب نيل به هوش آمده بيدارشدولي ديگرديرشده بودوقتي طلب نجات کردجبرئيل لجني دردهان اوکوبيدوگفت:الآن حصحص الحق؟الآن حق روشن شد؟اين همه درخواب بودي وحق رانشناختي .نه تنهافرعون که تاريخ نمونه هاي بسياري دارد،تمام سلاطين وفرماندهان بي خبرعالم که مغرورازباده مقام شدند،يزيدومعاويه وديگرخلفاي بني اميه وبني عباس وهيتلرهاوچنگيزها وموسوليني هاازاين دسته بودند.ازنمونه هاي بارز،عمرسعدکه مقام طلبي اوراازراه تذکروتوجه به بيراهه غفلت وفراموشي ازخداکشاندودست خودرابه خون امامش حسين ابن علي عليهماالسلام آلوده کردوهرگزبه مقام وحکومت ري نرسيد،باشدکه عبرتي براي ماباشد.3-قدرت جواني،مغروربه قدرت جواني شدن انسان رابه گناه وآلودگي سوق مي دهدمردم آزاروغافل ازيادخدامي شوند،اي جوان مغرورتوجه داشته باش که:اين پيرمردي که عصازنان مي رود وگاهي مي نشيند وگاه به ديوارتکيه مي زنداين چنين ازمادرمتولدنشده است،اوهم روزي مانندتوجوان بوده ،قهرمان وپهلوان بوده ،حالاچه شده؟توهم چندروزي اين چنيني –اگردعاي خيرپدرومادرت بدرقه راهت باشدوبه پيري برسي اين روزراخواهي ديدغافل نباش وخودرابه بي خبري نزن،خودرابه خواب نزن که انسان خوابيده رامي شودبيدارکردولي انساني که خودرابه خواب زده باشدرانمي شودبيدارکرد،مانندحرابن يزيدرياحي آن مردقدرتمندباش که اگرچندروزي به خواب رفتي مي توان بانوايي حسيني بيدارت کردولي اگرمثل عمرسعدويزيدوابن ملجم خودرابه خواب زدي نمي شودبيدارت کرد .4-دوستان ناباب،ازمؤثرترين عوامل غفلت نشست وبرخاست بادوستان ناباب واهل غفلت است اين گونه معاشرت هاجزغفلت ثمري ندارد واين عمل نخستين گام بدبختي وشقاوت است پس تازوداست حساب خودراازآنهاجداکن که فرداديراست .