موادمنفجره اي است كه اعمال رانابودمي كند
52 بازدید
تاریخ ارائه : 6/24/2014 10:37:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم:ولاتمش في الارض مرحاانك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا"اسراء/37.يعني درزمين باتكبروسرمستي(شدت فرح)راه مروقطعاتوزمين رانخواهي شكافت ودربلندي به كوه هانخواهي رسيد.اعمال انسان انعكاس  وبازتابي ازصفات وحالات دروني اوست.يكي ازصفات رذيله كه درداستان انبياءالهي وازآغازخلقت انسان به چشم مي خوردبه اعتقادبسياري ازعلماي اخلاق ام الفسادومادرهمه رذايل اخلاقي وريشه تمام بدبختي هاوصفات زشت انساني است.ازداخل خانواده هاگرفته تاجوامع بزرگ عالم همه رادرمعرض خطرقرارداده  صفت زشت تكبراست ،اينكه خودرابزرگتروگرامي ترازديگران دانستن ،شخصيت ديگران راتحقيركردن وبي ارزش شمردن همان برتري طلبي نارواوناحق نسبت به ديگران ،دربيماري هاي جسمي اگردرسطح پوست دانه هاي چركين ظاهرشودنشانه عدم صحت فعل وانفعال كبداست ،اگرچشم زردشودوجودبيماري دركيسه صفراء،سياهي وكبودي لب هااختلال دركاردريچه هاي قلب ودرنتيجه عدم تصفيه خون است بالاخره كوچك ترين اختلال وعدم تعادل درظاهرحكايت ازاختلال درباطن است .دربيماري هاي روحي هم اين نمايانگراست ،سينه راجلودادن وسربه آسمان بلندكردن وپاشنه پاها رابه زمين كوبيدن نشانه مرض روحي است .بيماري هاي اخلاقي مانند بيماري دروني وجسماني همراه باآثاري دربيرون است .آثاربيماري تكبر:چهره درهم مي كشد،نگاه هاي تحقيرآميزمي كند حتي حاضرنيست باتمام صورت باافرادروبروشود.درسخن گفتن-تعبيرهايي كه ازخودمي كندمبالغه آميزاست ،هميشه ضميرجمع درباره خودبكارمي بردحتي تن صداي اونشان ازغروروتكبردارد .درميان حرف اين وآن مي رود اجازه سخن گفتن نمي دهد ،به سخنان مردم گوش نمي دهد ولي انتظاردارد همه به سخنانش گوش فرادهند ،سخنان كوتاه ديگران راطولاني وسخنان طولاني خودش راكوتا ه ولازم وواجب مي داند .درحركات واعمال- دوست دارد ديگران دربرابراوبايستندواونشسته همه براي اودرمجالس بلندشوند عن علي عليه السلام:من ارادان ينظرالي رجل من اهل النار فلينظرالي رجل قاعدوبين يديه قوم قيام ،دركوچه وبازار-دوست داردافرادي دائماپشت سراو حركت كنندتنهانباشد ،كان رسول الله في بعض الاوقات يمشي مع الاصحاب فيأمرهم بالتقدم ويمشي في غمارهم(درلابلاي آنها).شخص متكبردوست داردديگران به ديداراوبيايندبي آنكه اوبه ديدارديگران برود،ازهمنشيني بافقيران پرهيزمي كند.متكبردرخانواده، كمترين كاري درخانه انجام نمي دهد،دوست داردزن وفرزندوخدمت كاردست به سينه دربرابراوبراي انجام حوائج حاضرباشند واوبه آنهافرمان دهد .لباسهاي گران قيمت كه جلب توجه كندمي پوشد ،مركب سواري وماشين ،خانه ووسايل زندگي ،مركزكسب وكاروتجارت وثروت خودراقارون واربه رخ ديگران مي كشد براي اينكه برتري خودرانسبت به سايرين اثبات كند.دوست داردهميشه ديگران به اوسلام كنند ،هيچوقت وهيچكس گفتارش رانقدنكنندوهميشه ازاوتعريف كنند ،نصيحت ديگران راقبول نمي كندخودراازهمه عاقل تروعالم ترمي داند .دركارهاوتعليم ديگران خشونت به كارمي برد،اهل مجادله است وهيچ وقت تسليم حرف حق نيست ،نسل ونژادخودراازهمه اصيل ترمي داند و...متكبرنه زمين رامي شكافدونه ازنظرقامت به كوه مي ماند ،تازه اگرقامتش به بلندي كوه برسد مگركوه چه قدرومنزلتي دردستگاه آفرينش دارد .دانشمندان محاسبه كرده اندبلندترين كوه ها هشت هزارمتراست ،برروي كره زمين ماننددانه هاوبرجستگي هاي روي پوسته پرتغال ونارنگي است ،سطح كره زمين به واسطه اين كوه هاتغييرنكرده فقط موج كمي پيداكرده ،تازه كره زمين مادركهكشان خودچيزي نيست .اي انسان متكبرتومانندمورچه اي هستي برصخره اي بسيارعظيم ...قال علي عليه السلام:فاعتبروابماكان فعل الله بابليس اذاحبط عمله الطويل وجهدالجهيدوكان قدعبدالله ستةآلاف ...عن كبرساعة واحده "بخاطرساعتي كبرورزيدن عبادت شش هزارساله ازبين مي رود.آياعادلانه است كه اعمال وعبادت شش هزارساله بايك ساعت معصيت ازبين برود ؟جواب:بعضي ازخلاف كاري ها ومعاصي جنبه انفجاري دارد ،اين مثل اين است كه كسي بگويدمي شودفلان سدبزرگ كشوركه مثلابيست سال طول كشيده ساخته شده يابناءمعظم ديگري كه پنجاه سال طول كشيده شده تاساخته شودبايك موادمنفجره نابودكنند،چه بساشخصي درلحظه آخرعمرتمام سرمايه هاي اندوخته صدساله راازدست بدهد.استاداخلاق مامي فرمود:تواضع آن است كه خودرابالاترازديگران نداني حتي بالاترازشراب خوارومعصيت كار،زيراممكن است جريان ساحران فرعون پيش آيدكه پس ازاين همه انحرافات اولين مؤمنان به حضرت موسي شدند كه باتهديد فرعون مبني برقطع دست وپاوآويزان كردن آنهابردرخت ازهدف خودمنصرف نگشتندوفرعون هم كارش راعملي كرد...درتفسيرمجمع البيان آمده است كه:اصبحواكفاراسحرةوامسواشهداءبررة"صبح كردنددرحالي كه كافراني ساحربودند وعصركردنددرحالي كه شهيدان ونيكوكاران بودند.تكبرموادمنفجره اي است كه اعمال رانابودمي كند اگرچه انفجاريك لحظه واعمال بيش ازشش هزارسال باشد.درمقابل تواضع عامل بقاء،مايه پذيرش حق ودرمسيرحقيقت قرارگرفتن است اگرچه انحراف به اندازه انحراف ساحران فرعون باشد .رسول اكرم (ص):يااباذرمن مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبرلم يجدريح الجنةالاان يتوب قبل ذلك"اي اباذراگركسي به اندازه وزن ذره اي ازكبردرقلب اوباشد بوي بهشت رااستشمام نمي كند ، بوي بهشت ازمسيرپانصدسال مي آيدمانندباغ هاي گل كه ازپنجاه متري بويش به مشام مي رسد ،شخص متكبرنه تنهابه بهشت نمي رود اصلابه محلي كه بوي بهشت مي رسدهم حق ورودندارد يعني نزديك به پانصدسال نمي آيدچه برسدواردبهشت شود .