مردم وبهره برداری ازفرصت های معنوی
64 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2014 11:17:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم :

یاایهالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کماکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.بقرة/183.

باتوجه به اردوی یک ماهه پروردگار"ماه مبارک رمضان" که یک بهشت معنوی است وبایدازآن استفاده کردباتلاوت قرآن،ودعاهایی که دراین ماه واردشده ودنیایی از معارف درآن نهفته است.درباره استفاده ازفرصت های معنوی چندمطلب عرض می کنم.ازمنظرقرآن وروایات انسان هادررابطه بابهره برداری ازفرصت های معنوی چنددسته هستند بعضی هادراستفاده ازفرصت هاازرحمت خدابه دورنداینهاملعون هستندیعنی ازرحمت الهی دورهستند دیده ایدگاهی اوقات بعض افرادبه مهمانی دعوت شده اندوسرسفره غذا همه درحال غذاخوردن هستنداماکسی هم سرسفره نشسته امانمی تواندازغذاهاتناول کندمی گویدمریض هستم دکترمرامنع کرده ازخوردن این غذاها وبرایم ضرردارد این شخص به واسطه عدم مراقبت ازخودش مریض شده حال نمی تواندغذابخورد اگراحیاناافرادی باشند که آمپول گناه زده باشند خدای نکرده مراقبت روح خودشان رانکرده باشند مراقب حرف زدن ها وزبان وسایر گناهان نبوده اند ازرحمت خدادور خواهندبود درماه مبارک هم توفیق استفاده ازاین بهشت معنوی راندارد به قول حضرت امام(ره)اینهاعروسک کوکی شیطان هستند پیامبراکرم درخطبه شعبانیه می فرمایند:درهای جهنم درماه مبارک بسته است ،امام (ره)می گوید بعضی ها قبل ازماه مبارک آنقدرگناه کرده اند شیطان آنهاراکوک کرده آن کوک همینطورباقی است تابعدازماه مبارک ،بعضی هامغبون هستند کسانی که دیروزوامروزشان یکی است وباهم فرقی ندارد "من ساوی یوماه فهومغبون"امابعضی افرادهستندکه به آنهامغبوط گفته می شودموردغبطه دیگران هستند اخلاق نیک دارند رفتاردرخورستایش دارند مردم می گویند ای کاش مامثل اوبودیم بعضی هاهم کنتراتی خداهستند والسابقون السابقون خداآنهاراگزینش کرده برای خودش چون خدافرموده :کن لی اکن لک ،توبرای من کارگری کن من باتمام خدایی خودم درخدمت توهستم اینهااینگونه هستند که فقط برای خداکارمی کنند