راه رهایی ازخطرات زبان
68 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2014 10:13:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 بسم الله الرحمن الرحيم

يااباذر اترك فضول الكلام وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك وكفي بالمرء كذبا ان يحدث بكل مايسمع .بحارجلد74.صفحه85

فرامين حضرت به اباذر:

1-زيادسخن نگفتن ،يعني سخن گفتنت به مقدار حاجت باشد چون براي  دروغگويي انسان همين بس كه هرچيزي راكه مي شنودنقل كند دستوربسيارمهمي است اگرانسان درمسئله زبان دقت نمايدمتوجه مي شودزبان خطرناك ترين وسيله گناه كردن است زيرا:زبان هميشه دراختيارانسان است هيچ وسيله گناهي اينگونه آماده نيست ودردسترس انسان نمي باشد اگركسي بخواهدشراب بخورد درهمه جامهيانيست ،اگربخواهداعمال منافي عفت انجام دهد درهرموقعيتي ممكن نيست يعني درهرصورتي مقدماتي لازم دارد ولي اين زبان درهمه جادراختيارانسان است ،پاره گوشتي كه به هرشكلي انسان بخواهدمي چرخد خطرديگراينكه دسترسي به آن خيلي آسان است نه خرجي دارد ونه زحمتي ودردسري وممكن است باگردشي مختصر تهمت بسياربزرگي به كسي بزند كه منجربه نواختن 80ضربه تازيانه براوشود يابرحركتي كم ممكن است كفري برزبانش جاري شود كه مرتد شود وبراي هميشه اوراازگردونه ايمان ساقط گرداند خطرسوم زبان اين است كه زشتي گناهان زبان كمتربه نظرمي رسد به عنوان مثال مردم زنا ياشراب خوردن وياسرقت راكارهاي بسيارزشتي مي شمرند ولي كسي احيانا روزي صدهابارغيبت نمايد ياهزاران باردروغ برزبان جاري سازد آنهارازشت نمي شمارند وحتي آنهاراازبين برنده عدالت نمي دانند خطرچهارم اينكه دائره گناهان وجنايات زبان ازهرعضوديگري بيشتراست يعني هيچ عضوي از اعضاي بدن انسان نيست كه اينقدربتواندگناه كند راه رهايي  ازخطرات زبان :حضرت فرمود اترك فضول الكلام  ،ترك پرحرفي هرقدرانسان كمترسخن بگويدكمترمبتلامي شود ،پزشك هاقانوني دارند كه مي گويند:اگرانسان چيزهاي آلوده راكمترمصرف كند كمترمبتلا به بيماري مي شودمثلا شيري كه آلوده به تب مالت است كسي كه روزي يك استكان ازاين شيرمي خورد نسبت به كسي كه دواستكان مي خورد احتمال ابتلايش به بيماري تب مالت كمتراست ودومي احتمال ابتلايش دوبرابراست زبان هم همين گونه است كسي كه صدكلمه صحبت مي كند نسبت به كسي كه 200كلمه صحبت مي كند احتمال آلودگي اش به گناهان زبان نصف است البته همانطوركه گناهن بسيارازآن صادرمي شود مي توان باآن ذكرخدا ،شكرخدا،گسترش دانش ،قرائت قرآن،راستگويي،پندواندرز،امربه معروف ونهي ازمنكر انجام داد لذاحضرت نفرمودحرف نزن بلكه فرمودزياده روي درحرف زدن راترك كن زيراغيبت وتهمت ودروغ ونمامي و...درحرف هاي اضافي نهفته است مقام معظم رهبري بخاطرفضاي بوجودآمده كنوني فرمودند :اين فضاي بي بندوباري درحرف زدن ها واظهارنظرعليه دولت مسائلي نيست كه خداوندبه آساني ازآنهابگذرد تفضلات ورحمت الهي تازماني است كه مامراقب گفتارورفتاروعملكردخودباشيم زيراخداوندباماخويشاوندي ندارد.