سخن چین مبغوض ترین افرادنزدخدا
66 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2014 10:28:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم:

ولاتطع كل حلاف مهين ،همازمشاءبنميم،مناع للخيرمعتداثيم.قلم/10،11،12.

يكي ازكارهاي بسيارناپسندكه آيات واخبارووجدان برقبح وزشتي آن اذعان دارندنمامي وسخن چيني است ،حلاف يعني بسيارقسم خورنده كه براي هركاركوچك وبزرگي قسم مي خورد،اين افرادمعمولادرقسم هاصادق نيستند-مهين ،ازمهانت به معناي حقارت وپستي گرفته شده به افرادكم فكريادروغگوو شرورهم تفسيرشده -همازمشاءبنميم،همازازماده همزبروزن طنزبه معناي غيبت كردن وعيبجويي نمودن است،مشاءبنميم،كسي كه براي برهم زدن وافساددرميان مردم وايجادخصومت ودشمني رفت وآمدمي كندهردوصفت به صورت صيغه مبالغه است يعني نهايت اصرارآنهادراين كارهاي زشت است.مناع للخيرمعتداثيم،نه تنهاخودكارخيري نمي كندوراه خيري ارائه  نمي دهد بلكه سدي درمقابل خيروبركت ديگران است ،بسيارازكارخيرجلوگيري مي كندوتجاوزگروگنهكار است بعلاوه انساني متجاوزازحدودالهي وحقوقي كه خداوندبراي هرانساني تعيين كرده مي باشد .ترجمه آيه شريفه:اطاعت مكن هربسيارسوگندخورنده سست رايي راكه عيبجويي مي كندوبه سخن چيني راه مي رود ومنع خيرمي نمايد ومتجاوزوگنهكاراست -ويل لكل همزةلمزه ،واي برهرعيب جوي مسخره كننده اي-اين افرادبانيش زبان وحركات دست وچشم وابرو ودرپشت سر وپيش روديگران رااستهزاءكرده ياعيبجويي وغيبت مي كنندابن عباس درتفسيرآيه مي گويد:هم المشائون بالنميمه المفرقون بين الاحبه ،الناعتون للناس بالعيب ،آنهاكساني هستندكه سخن چيني مي كنند وميان دوستان جدايي مي افكنند ومردم رابا عيوب توصيف مي كنند رسول خدافرمود: الاانبئكم بشراركم ؟قالوابلي يارسول الله قال(ص):المشائون بالنميمه الفرقون بين الاحبه ...كه درجست وجوي عيوب براي  افرادپاك وبي گناه هستند "آبرووحيثيت افرادواشخاص ازنظر اسلام بسيارمحترم است وهركاري كه موجب تحقيرمردم گردد گناه بزرگي است پيامبراكرم مي فرمايد:اذل الناس من اهان الناس ذليل ترين مردم كسي است كه به مردم توهين كند وفرمود: محبوب ترين شمانزدخداخوش اخلاق ترين ،سازگاربامردم،الفت گيرندگان بامردم هستندو مبغوض ترين شمانزدخداكساني هستندكه سخن چيني مي كنند وجدايي بين برادران مي اندازندو عيبجويي مي كنند وعيب پيدامي كنندبراي كساني كه بري وپاك هستند.