كليدگنج سعادت ومفتاح رستگاري
84 بازدید
تاریخ ارائه : 6/23/2014 11:48:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.فرقان/77.اگردعاي شمانباشد خداهيچ اعتنايي به شمانمي كند بالاترين سعادت براي همه مااين است كه خدابه ماتوجه كند وراه آن دعاست امام علي عليه السلام مي فرمايد :الدعامفاتيح النجاح ومقاليدالفلاح "كليدگنج سعادت ومفتاح رستگاري دعاست "افضل العباده ومغزعبادت دعاست عن الصادق عليه السلام:عليكم بالدعاءفانكم لاتقربون بمثله"به بيان امام صادق(ع)بهترين وسيله براي قرب به پروردگار است تربيت جامعه به دعاهاي وارده ازائمه اطهار است درآيه اي كه تلاوت شد قرآن ازدعا تعريف مي كندومردم راواداربه دعامي كندكه اگردعا نبود به شمااعتنا نداشتيم  دعابعدازقرآن وحديث سومين منبع علوم ومعارف اسلامي است  بخش عظيمي ازكتب حديثي مارادعاتشكيل مي دهدواين نشانه عظمت جايگاه دعاست ازقرآن استفاده مي شود دعاعبادت است وترك آن استكبار وحتي درحدشرك وكفرشمرده شده  زيرادعا به معني خواستن وكرنش دربرابر معبوداست وهركس كه خداراقبول دارد بايداين كرنش راداشته باشد به بيان حضرت امام (ره)دعاسه گونه است :1-ياازروي استعجال است كه دعاي عامه مردم است چون براي رسيدن به مقاصدخودشتابزده هستند كه مبادا مقاصددنيوي ازآنهافوت شود 2-دعاازروي احتمال كه اين دعاي ارباب حكمت است چون احتمال مي دهند دعادرجريان امورقضاءدخالت دارد وقضاءحق تعالي مقيدبه دعاباشد دعامي كنند پايبند مقاصدخويش هستند 3-دعاازروي امتثال كه اين دعاي اصحاب معارف است كه ازاسارت نفس بيرون آمده اند وبراي لذات وآمال نفساني خويش دعا نمي كنند بلكه براي امرخداست ائمه اطهاربسياري ازمعارف الهي رابازبان دعابيان كرده انددردعاي عرفه امام حسين(ع) بحث شناخت خدا وخودشناسي وشناخت آخرت وپيامبران وفرگيري راه تعليم وتربيت ازخداو مباحث فراوان اخلاقي وديگر مطالب ارزشمندموج مي زند دردعانكاتي بايدمدنظرباشدازجمله :1-احساس فقرونياز ونرم كردن دل براي خدا "پروردگارمتعال به حضرت عيسي (ع)وحي نمود:قلب رابراي من نرم كن ودرخلوت هابسياريادمن كن خشنودي من درآن است كه دردعاتبصيص كني يعني ازروي خوف ورجاءوذلت وخواري به من متوجه شوي"دعاانسان رابه مبدءغيبي متوجه مي كند واين باعث مي شود علائق انسان به خودش كم شود 2-منزه كردن باطن ازآلودگي ها وملكات پست تا دعاتاثيرگذارباشدوبه اجابت برسد دركافي شريف ازامام  رضا عليه السلام نقل شده كه اميرالمومنين (ع)فرمود :خوشابه حال كسي كه عبادت ودعارابراي خداخالص كند ودلش رابه آنچه چشمش مي بيندمشغول نسازدويادخدارابه آنچه گوشش مي شنودفراموش نكند وآنچه به ديگري داده شده سينه اش اندوهگين نگردد .