تحکیم خانواده درسخن وسیره امام رضا(ع)
59 بازدید
تاریخ ارائه : 6/23/2014 11:39:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم في محكم كتابه:هن لباس لكم وانتم لباس لهنوبقره/187.يكي ازكارهايي كه درايجادجودوستي ومحبت درخانواده  تاثيرزيادي دارد نظافت وآراستگي است خداي زيباآفرين جمال وزيبايي رادوست داردومي خواهدودوست دارد آثاراين نعمت رادربندگان خود ببيند البته چون بانوان مظهراين صفت هستندزينت برايشان زيبنده تراست ولي درمسائل خانواده دستورات براي نظافت وآراستگي ظاهردوطرفه  است واين فكركه مرد نيازي به زينت ظاهرورعايت نظافت نداردموردقبول نيست امام رضا(ع)مي فرمايد:لقدترك النساءالعفة لترك ازواجهن التهيه لهن"چه بساكه بي توجهي مردبه آراستگي ظاهرسبب گرددكه زن عفت خودراازدست بدهد وفرمود:من اخلاق الانبياء.....ي ازخلق وخوي انبياست »امام رضاعليه السلام ازبدران بزرگوارش نقل مي فرمايد:زنان بني اسرا‍‍‍‍‍ ييل ازعفت دست برداشتند واين سببي نداشت جزآنكه شوهران آنهاخودرانمي آراستند وسبس فرمود:انهاتشتهي منك مثل الذي تشتهي منها زن هم ازمردهمان انتظاري رادارد كه مردازاودارد ازآن سوي زن مجازنيست براي غيرشوهرآرايش نمايد رسول اكرم ازاينكه زن درخارج خانه لباس جذاب به صورتي كه نظرديگران رابه سوي خودجلب نمايدنهي فرمودوازاينكه زيورباخودبرداردمنع نمودقرآن به زيبايي مي فرمايد "هن لباس لكم و انتم لباس لهن كارآيي لباس درعرصه هاي مختلف است ازجمله زينت ومحافظت انسان وبوشاندن عيوب مردوزن زينت  ومحافظ  يكديگرهستند كارديگر كه توسط مردوزن خانواده بايد انجام شود شيوه معاشرت باهريك ازاعضاي خانواده است برخوردباافرادكوچك وبزرگ نيكووعادلانه باشد "قال الرضا (ع):اجعل معاشرتك مع الصغيروالكبير..."ورسول اكرم فرمود:خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي بهترين شماكسي است كه براي اهل خانه اش نيكوباشد ومن اينگونه ام "گروهي محضرامام رضا(ع)شرفياب شدند وعرضه داشتند يابن رسول الله مردي زني جوان دارد ولي چون مصيبتي متوجه اش شده  مدت چندماه بلكه يك سال است ارتباط باهمسرش راترك نموده است البته بخاطر اندوه وافسردگي خاطرازمصيبت آيامرتكب گناه شده است؟حضرت فرمود:بله ترك اين ارتباط بيش ازچهارماه گناه دارد كارديگر گشايش براي اهل خانه فراهم بودن امكانات زندگي براي اهل خانه  وتامين معاش حلال درايجادآرامش  وافزايش صميميت دخالت مهمي دارد امام رضاعليه السلام فرمود:من اصبح معافي في بدنه ومخلي في سربه وعنده قوت يومه فكانه خيرله الدنيا "هركس صبح كنددرحالي كه تنش سالم وخاطرش آسوده ومعاشش تامين باشد ازمواهب يك زندگي مطلوب وآرام برخورداراست وفرمودكسي كه براي بدست آوردن  درآمدبراي عيالاتش  تلاش كندبهترازمجاهدان درراه خداست  ودربيان ديگري فرمود:صاحب النعمة يجب ان يوسع علي عياله افرادي كه ازنعمتي برخوردار ند بايدبرزن وفرزندخودگشايش دهند وفرمود:شايسته است مردبراهل خانه (ازلحاظ مخارج زندگي )سخت گيري نكند تااينكه آنان مرگ اوراازخداوند درخواست كنند