آسیبی به نام شایعه
46 بازدید
تاریخ ارائه : 6/23/2014 10:51:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم في محکم کتابه "ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوالهم عذاب اليم في الدنياوالآخرة؛والله يعلم وانتم لاتعلمون.نور/19"درباره يکي ازآسيب هاي اجتماعي که درمواردي باعث ايجادفتنه وبحران درجامعه مي شودوسبب ازبين رفتن صميميت ودوستي وموجب رنجش خاطرمردم مي گرددوآن مرض شايعه است.شايعه خبري است که فاش مي شودولي صحت ونادرستي آن معلوم نيست موضوعي که براي باورهمگان مطرح مي شودوازفردي به فردديگر منتقل مي شودومعمولااين انتقال شفاهي وبدون شواهدمطمئن است معمولا شايعه درموضوعاتي ساخته مي شود که مردم نسبت به آن حساسيت دارندونوعافردياافرادياتشکيلاتي درنشرآن دخالت دارندشايعه عمري کوتاه داردچون به زودي بي اساس بودن آن مشخص مي شودمگردرمواردخاص وافرادمغرض،حسود،كج فهم،منافق،به شايعه سازي وشايعه پراکني مبتلامي شوند.نوع شايعات ازاهداف خاص سياسي،اجتماعي برخورداراست وبيشترين شايعه درمورداشخاص وجريان ها ومجموعه هايي مانندپيامبران الهي واوصياءآنها،سايررجال ديني وسياسي جوامع بشري،سران ورهبران حكومت ها،گروه هاواحزاب سياسي واجتماعي،اشخاص وخانواده هاي سرشناس جامعه پخش مي شود"درباره حضرت نوح عليه السلام"شايعه گمراهي راپخش كردند،قال الملأمن قومه انالنريك في ضلال مبين"يادرباره حضرت موسي عليه السلام شايعه برتري جويي رامطرح نمودند،ماهذاالابشريريدان يتفضل عليكم"درباره رسول اكرم شايعه دروغگويي وديوانگي راپخش كردند،وقال ساحراومجنون،فقالوا ساحراوكذاب"وشايعه سحرودروغگووشاعروديوانه بودن "وقال الکافرون هذاساحرکذاب "...انک لمجنون"...بل هوشاعر"شايعه خيانت وسادگي وزودباوري ".