نقش اخلاق درزندگی انسان ها
44 بازدید
تاریخ ارائه : 6/24/2014 7:30:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله صلی الله علیه وآله:

بعثت لاتمم مکارم الاخلاق"

نقش اخلاق درزندگی انسان ها می باشد،بعضی هااخلاق راامری مستحب ودرحاشیه می دانندوحال آنکه غالب مشکلات فردی واجتماعی که باآن دست به گریبان هستیم دقیقاناشی ازضعف های اخلاقی ماست مشکلات وگرفتاری هاوبن بست های جهانی نیزازفقراخلاقی جوامع مخصوصاسران بسیاری ازکشورهای جهان سرچشمه می گیرد،اخلاق کلیدحل مشکلات مهم اجتماعی وخمیرمایه تمدن وستون فقرات یک زندگی اجتماعی سالم است،اخلاق بهترین وسیله انسان درسیرالهی است،به همین دلیل تامسائل اخلاقی درجوامع انسانی حل نشودهیچ مسئله ای حل نخواهدشدلذاتهذیب نفوس،تزکیه قلوب وتکمیل مکارم اخلاق به عنوان یکی ازاهداف اصلی بعثت پیامبراسلام شمرده شده است،به بیان امیرالمومنین علیه السلام یکی ازنشانه های متقین این است که"منطقهم الصواب:گفتاروسخن شان ازروی راستی است(بروفق رضاوخشنودی خداورسول سخن گویند)زبان وسیله ای است برای فضایل اخلاقی مانند:امربه معروف ونهی ازمنکر،نصیحت وتعلیم وتعلم -وهم رذائل اخلاقی مانند:دروغ ،غیبت،تهمت،سرزنش، بیهوده گویی،فحش ،جدال ومراء،قرآن کریم هم درباره ثبت سخنانی که ازماصادرمی شودمی فرماید:مایلفظ من قول الالدیه رقیب عتید"(ق/18)وقولواقولاسدیدا"(احزاب/71)یعنی همیشه به حق وصواب سخن بگویید .درروایتی پیامبراکرم می فرماید:سخن خیربگوییدوالاساکت باشید،حضرت امیرمی فرماید:من کثر کلامه کثرخطائه"یعنی کسی که بیشترسخن بگویدبیشترخطامی کند.زبان یکی ازنعمت های بزرگ الهی است که اگربه نحودرست ازآن استفاده نشودخطرات آن هم بزرگ است مطلب دیگراینکه:نعمت قلم ونوشتن هم به بیان وزبان وابسته است که دراین زمینه قرآن می فرماید:الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان"درنتیجه:پایه تمدن هابربیان وزبان نهاده شده است .اگربیان نبوداین همه تمدن وآسایش نبود،این همه اختراعات واکتشافات نبود واین همه انتقال وتبادل افکارواندیشه هانبود،تعلیم وتعالی نبودهمه اینهابه برکت بیان وزبان ابداع شده است اما زبان بااین همه برکات آفات هم دارد چنان که به هرنسبت کوه بلندترباشد دره اش هم عمیق تراست .وبه هراندازه انرژی اتمی یک ماده زغال سنگ بیشترباشد قدرت تخریب آن هم بیشتراست.به بیان دانشمندان:اگرنیروی نهفته درزغال سنگ راکه ساعتی طول می کشدتاچای راجوش آوردبه صورت انرژی اتمی استخراج کنندچندین سال برق شهرمتوسطی راتأمین می کند،آری درکنارش هم خطربمب اتمی است که یک شهر150هزارنفری راباتمام ساکنین آن نابودمی کند ،خلبانی که برشهرهای ژاپن بمب اتمی ریخته بوددرخاطراتش گفته بود:به محض ریختن بمب ها آتش به ارتفاع صدمترزبانه کشید ،خلاصه اگراین زبان سرکش مهارنشود خودوصاحبش رابه دره عظیم معصیت الهی پرتاب می کند .رسول گرامی اسلام فرمود:اگرانسانی زبانش قیدوبند ندارد به سروصداهایش توجه نکنید.وبه تعبیرامام صادق علیه السلام(درمراسم حج)ناله کننده وضجه زننده چقدرزیادوحاجی چقدرکم است