ثمرات ظهورمنجی عالم بشریت(عج)
67 بازدید
تاریخ ارائه : 6/14/2014 12:07:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم فی محکم کتابه:

بقیةالله خیرلکم ان کنتم مومنین.هود/86

چندثمره ازثمرات ظهورمنجی عالم بشریت(عج)راعرض می کنم؛ثمره اول:یکی ازآرزوهای بشریت این است که روزی عدالت درکل عالم حاکم شود.باظهورحضرت مهدی(ع)عدالت مطلق درهمه جای عالم حاکم می شودودیگرهیچ منطقه ای حتی روستائی پیدا نمی شود که در آن ظالمی باشد.بشرازظلم ستمکاران وابرقدرتهاوحاکمان زورگوبه تنگ آمده.ببینیددرعراق چه به سرمسلمانان می آید.حکام وشیوخ خوشگذران عربستان وقطروامارات باپشتیبانی وحمایت مستکبرین عالم درصددازبین بردن اسلام ناب محمدی هستند.اولین ثمره عدالت این‏ است که ثروتهابه طورمساوى‏ تقسیم خواهدشد.‏امام باقرع فرمود:اذا قام مهدینااهل ‏البیت،قسم ‏بالسویةوعدل فى الرعیة.عقدالدررفى ‏اخبارالمنتظر،ص‏40.چون مهدی مااهل بیت قیام کند،ثروت‏ رابه طورمساوى تقسیم مى‏ کندوعدالت‏ رادرمیان مردم پیاده مى‏ کند. ثمره دوم:یکی ازنگرانی های همیشگی انسانهاازفقرونداری وبی نوایی است.درصدکمی ازمردم راپولدارهاتشکیل می دهندواکثرمردم متوسط یافقیرند.درحکومت امام زمان آنچنان درزندگی اقتصادی مردم گشایش رخ می دهدکه فقرومحرومیت به پایان می رسدبه طوری که پولدارمی خواهدزکات بدهدفقیرپیدانمی کند.درحدیث آمده:لیاتین على الناس زمان ‏یطوف الرجل فیه بالصدقةمن ‏الذهب ثم لایجداحدایاخذهامنه.زمانى براى مردم پیش مى ‏آید که ‏انسان صدقات ازطلاراباخودبرمى ‏دارد;تاآنهادرراه خداانفاق بکند،ولى‏ نیازمندى راپیدانمى ‏کندکه این صدقه راقبول کند.عقدالدّرر،ص178..درپرتوعدالت ‏حضرت،عموم مردم،غنى وبى‏ نیازخواهندشدوفقرریشه کن ‏خواهدشد.ثمره سوم:الآن سرتاسردنیارافسادفراگرفته است همانگونه که قرآن پیش بینی فرموده:ظهرالفسادفی البروالبحربماکسبت ایدی الناس.مع الاسف حتی دربخش هایی ازمسلمانان فسادرخنه کرده.عامل اصلی مفاسد دنیاهم مستکبرین عالم هستندچون دوست دارندمردم غرق درفسادباشندوازخدافاصله بگیرندتابه منافع نامشروع خودشان برسند.امادرزمان حکومت حضرت،ریشه فسادوتباهی برکنده می شودوبه همه این کارهای زشت پایان داده می شود.ثمره چهارم:امنیت عمومی همه مردم.امیرالمؤمنین:ولذهبت الشحناءمن قل وب‏العبادواصطلحت السباع والبهائم،حتى تمشى المراةبین‏ العراق الى الشام لاتضع قدمیهاالاعلى النبات وعلى راسهازنبیل‏ لایحیجهاسبع ولاتخافه.دشمنی ها ازدلهازدوده مى‏ شود،درندگان و چهارپایان با یکدیگر سازش‏ مى ‏کنند، یک زن طبقى بر سر گذارده ازعراق تا شام (از شرق تا غرب) تنها سفرمى ‏کند، همه جا قدم بر سرزمین سبز وخرم مى‏ گذارد و درنده‏اى او را نمى‏ آزارد ودچار ترس و وحشت نمى‏ شود. مزاحمت هارفع می شودوآسایش براى عموم مردم ایجادمی شود.امام باقرعلیه ‏السلام مى‏ فرمایند: وسع الطریق الاعظم و کسرکل جناح خارج فى الطریق و ابطل‏الکنف و التازیب الى الطرقات.راههاى اصلى را توسعه مى‏ دهد،بالکن هایى را که به خارج جاده ‏ها آمده و ازدیگران سلب آزادى کرده است از بین‏ مى‏ برند، ناودانهایى را که به کوچه‏ هامى ‏ریزد از بین مى‏ برد. رسول اکرم ص مى‏ فرمایند:فیفرح به اهل السماء و اهل‏ الارض والطیر والوحوش والحیتان فى البحر.ساکنان آسمان،مردم روى زمین،پرندگان هوا،درندگان صحراهاوماهیان‏ دریاهاهمه وهمه ازاوخشنودخواهندشد.