معیارهای نشاط وشادی درسبک زندگی اسلامی
81 بازدید
تاریخ ارائه : 6/9/2014 12:50:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم فی محکم کتابه:

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍمُّسْفِرَةٌ﴿۳۸﴾ضَاحِکَةٌمُّسْتَبْشِرَةٌ﴿۳۹﴾

درسوره مبارکه عبس می فرماید:درآن روزچهره‏ هایى درخشانندخندان[و]شادانندزیراکه آنهابه نعمت های بی پایان الهی بشارت داده می شوند.دراسلام چیزی که باعث سلامت روح وجسم انسان شودومنجربه خرسندی انسان هابشودموردتاییددین اسلام است.درمتون دینی بابی باعنوان ادخال سرورمطرح شده.ازنگاه پیشوایان دینی،شادی وتبسم همیشگی نشانه اهل بهشت است.درروایتی ازپیغمبراکرم واردشده که فرمود:هرکس دل مومنی راکه غم واندوه دارد،شادکندخداونددل اورادرروزقیامت شادمی کند.امام صادق علیه السلام می فرماید:خوشحال کردن قلب مومن ازده حج با فضیلت تراست.گرچه شادی ازنیازهای اولیه انسان هست ولی درمتون دینی ماهرنشاط وشادمانی مطلوب نیست.یعنی نشاط وشادابی حدومرزوقیدوبنددارد.اسلام وآموزه های اسلامی نمی گویدشادنباشیدبلکه می گویداینگونه شادوبانشاط باشید.دراسلام شادی حدومرزداردمعیارهایی دارد.معیاراول:گناه ومعصیت نباشدمجالس شادی بایدازهرگونه گناه ومعصیت خالی باشند.درمجلس عروسی،برای اینکه رضایت عروس و داماد و خانواده آنها را جلب کنند، به حرکات موزون ولهوولعب می پردازندواستدلال می کنندکه اگراین کاررانکنم،فرداازمن گلایه می شود.امام صادق علیه السلام درجایی می فرماید:خداوندرابه غضب درنیاوریدبه خاطررضایت وخشنودی احدی ازمردم ونزدیک نشویدبه مردم به وسیله دوری ازخدا.به بعضی دیگرازشرکت کننده هاکه ناظراین افرادهستند،وقتی گفته می شود:چرادرچنین مجالسی شرکت می کنید؟می گویند:ماکه گناهی انجام نمی دهیم،فقط یک گوشه برای خود نشسته ایم.امام صادق علیه السلام دراین باره فرمود:سزاوارنیست برای مؤمن درمجلسی بنشیندکه معصیت خدادرآن می شودواونمی تواندجومجلس راعوض کند.معیاردوم:همراه بااذیت وآزارنباشد؛گاهی دربعضی محافل تمسخروعیبجویی وغیبت دیگران وسایل سرگرمی وشادی جلسات است.درحالی که قرآن می فرماید:ویل لکل همزةلمزة؛واى برهرعادت‏کننده به عیب‏جویى مردم وبدگویى دیگران(همزه)امام صادق علیه السلام سخن تکان دهنده ای درنکوهش غیبت داردمی فرماید:غیبت،درمحودین،ازمرض خوره درشکم انسان سریع ترعمل می کند.افرادی که باصداهاونواهای مبتذل،خواب راازچشم همسایگان می ربایندویابامزاحمت های تلفنی،آسایش راازدیگران سلب می کنند،بایدبدانندکه بااین کارهادل پیامبر(ص)راآزرده می سازند،چراکه پیامبراکرم ص فرمودند:کسی که مؤمنی راآزاردهد،مراآزارداده است.هشام ابن سالم می گوید:ازامام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود،خداوندفرموده است:آن کس که بنده مؤمن مرابیازارد،به من اعلان جنگ می دهد.نبایدبرای چندلحظه شادی کاذب وزودگذر،به خدااعلان جنگ دهیم.آنهایی که باتمسخرواستهزای دیگران خودراشادمی کنند،فکرمی کنندازافرادموردتمسخربرترندوبااین دیدخودرابه ریشخندوتمسخرآنان مجازمی دانند.قرآن کریم دراین موردمی فرماید:ای مؤمنان!گروهی ازشماگروه دیگررامسخره نکنند،چه بساکه آنهابهترازایشان باشند.(حجرات)وپیامبراکرم ص چه زیباحال این افرادرادرقیامت توصیف می کند:کسانی که مردم رامسخره می کنند،درمقابلشان دری ازدرهای بهشت گشوده می شودوبه آنهاگفته می شودبشتابید،بشتابید.وقتی آنهاباتمام غم وغصه خودرابه درمی رسانند،دربسته می شودوپیوسته این عمل تکرارمی شودتاجایی که وقتی دربه روی آنهاگشوده می شودومی گویندبشتابید،آنهادیگرازجای خودتکان نمی خورند.معیارسوم:شادی به اطاعت خداوندباشد؛مؤمن بابه دست آوردن توفیق طاعت خداوند متعال، به شادی و نشاط می رسد؛چراکه می داندهرخیروسعادتی درپرتواطاعت وعبادت خداوند متعال میسر می شود.امام علی علیه السلام می فرماید:شادی مؤمن به طاعت پروردگارش است وحزن وغمش برگناه وعصیان».معیارچهارم:ملاک دیگرشادی مؤمن،احیای ارزش هاست؛انسان مؤمن هرگاه عملی انجام داد که پس ازآن ارزشی ازارزش های دین الهی زنده شد،آن گاه باتمام وجودخوشحال وشادمان می شود،به عنوان مثال:هرگاه به عهدی که می بنددوفاکند،یادرراه خدادربرابرمشکلات طاقت فرساایستادگی ازخود نشان دهدویازمانی که ازفرط خستگی رمق ایستادن وصبروتحمل برای انجام کاری راندارد،بااین حال حاضرنمی شودحق دیگری راضایع سازد،احساس لذت وشادابی ای به اودست می دهدکه باهیچ لذت دیگری برابرنیست.امام صادق علیه السلام می فرماید:شادی،به سه خصلت است:وفاداری،رعایت حقوق دیگران وایستادگی درگرفتاری هاومشکلات.ورفتارحضرت علی علیه السلام،به عنوان پیشوای مؤمنان نیزناظربراین مسئله است؛درشبی که بناشدحضرت علی علیه السلام درجای پیامبراکرم صلی الله علیه وآله بخوابدتاحضرت ازتیغ دشمنان درامان بماند،ازرسولخداص پرسید:اگرمن دربسترشمابخوابم،جان شمابه سلامت خواهدبود؟وقتی پیامبراکرم ص جواب مثبت داد،حضرت علی علیه السلام لبخندی زدوبه شکرانه این توفیق سجده کرد.معیارپنجم:شادی برای دیگران؛اگر مسلمانی بتواندباچهره گشاده ولبخندی صمیمی،غمی‌راازدل دوستش بزداید،بااین عمل،علاوه براینکه خودبه نشاط وشادی رسیده،عبادت پروردگاررانیزبه جاآورده است. امام صادق(ع)می‌فرماید:کسی که ازچهره برادردینی اش رنج واندوهی رابردارد،خداوندبه پاداش آن،ده حسنه درنامه اعمالش می‌نویسد.درروایتی دیگرامام محمدباقر(ع)می‌فرماید:درنزدخدا،عبادتی محبوب‌ترازشادکردن مؤمنان نیست.معیارششم:شادی برای تشکیل مجالس جشن؛یکی ازشادی‌های مثبت و پسندیده، تشکیل مجالس جشن وسروربه مناسبت روزهای شادی معصومان(ع)است،مانند:سالروزمیلادپیامبر اکرم(ص)وموالیدائمه معصومین(ع)... امام رضا(ع)به ریان بن شبیب فرمود:اگردوست داری دردرجات عالیه بهشت باماباشی،به حزن مامحزون وبه شادی ماشاد باش!