شکربرسه قسم است
61 بازدید
تاریخ ارائه : 5/20/2014 7:54:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محكم كتابه:

وَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لئن شکرتم لازيدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشديد.ابراهيم/7"

شکربرسه قسم است،سه جورشكرداريم:1- شكرلفظي2- شكرقلبي3- شكرحقيقي،مردم شكرلفظي زيادانجام مي دهنداين كارساده اي است الفاظي مثل الحمدلله،شكراًلله،شكرقلبي راهم خيلي هاانجام مي دهند،منظورازشكرقلبي اين است كه انسان معتقدباشدنعمت مال خداست،مال من نيست اگربنده اي تقوادارد،علم دارد،خانه دارد،فرزنددارداعتقادداشته باشداين هامال خداست.پيامبراكرم (ص)مي فرمايد:«يقول ابن آدم مالي»؛بعضي هامي گويند:مال من،مال من؛اينهامال تونيست اگرمال توبودتوي قبرت مي بردي،اگرمال توبودمي توانستي نگهش بداري، انسان وقتي پيرمي شودعلمش ازبين مي رود،جوان وقتي پيرمي شودجواني اش ازبين مي رودشكرقلبي اين است بگويد:مال من نيست،سليمان نمي گفت ازپول بدم مي آيد،ازخداوندنعمت مي خواست،امادائماًمي گفت:«هذامن فضل ربي»؛اينهامال من نيست مال خداست،صبح به صبح بافقراءمي نشست،بامساكين مي نشست، غذامي خورد،سرمي زد،روحيه مسكين نوازي وفقيرنوازي خودراازدست نداده است ماگاهي فكرمي كنيم هركه مؤمن است فقيرهم بايدباشد،نه اين نكته دقيقي است دههاآيه در قرآن وجود داردكه خدا گله مي كنددرسوره نحل مي فرمايد:قليلٌ من عبادِيَ الشَّكور"بنده هاي شاكرمن كمنداين كه خدامي فرمايد:بنده هاي شاكر من كمندنه اينكه كساني كه الحمدلله مي گويندكم هستندنه خيلي ازمردم الحمدلله مي گويند يعني آنها كه شكر واقعي رابه جا بياورند،نعمت رادرمسيرخودش مصرف كنند كم است قرآن ميفرمايد:«اِن اشكُرلله»؛«لقمان شكرانجام بده»،«وَمَن يَشكُرُوانمايَشكُرُلِنَفسِهِ»؛اثرشكربه خودآدم بر مي گردد،شكر باعث مي شودظرفيت آدم بالابرود،باعث مي شودبندگي درانسان احساس شود،باعث مي شودانسان خودش راوابسته به خدابيند،باعث مي شودغرورانسان رانگيرد.رسولخدا(ص)مي فرمايند:سه چيزهركس خدابه هركس بدهدخيردنياوآخرت رابهش داده است:«الشكرعندالنَّعماءِ؛وَالصَّبرُعندالضَّرَّاءِ؛الدُّعاءُعِندَالبَلاء»،شكر،صبر،دعا.الان شكرجايش راشكوه گرفته به هركه مي رسدشكايت مي كند،خداازشكايت خوشش نمي آيدانسان بايدشكربرنعمت آزادي،شكربرنعمت امنيت،شكربرنعمت سلامت،شكربرنعمت ولايت،شكربرتوفيقات معنوي بنمايد.درروايت داريم فرداي قيامت بنده رامي آورند در صحراي محشر بعد مي گويندايشان بهشتي نيست، تعجب مي كند سؤال مي كنداشكال كاركجاست؟ عبادت انجام دادم خطاب مي شود: تو شكر نعمتها را بجا نياوردي،بنده اعتراض مي كند هر نعمتي به من دادي شكرش را به جا آوردم كدام نعمت را شكرنكردم؟خطاب مي شود:شكرواسطه نعمت رابجانياوردي اين خيلي مهمه اين كه ميگويند:«مَن لم يشكرالمنعم»،البته بعضي ها غلط مي خوانند:«من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق»؛اين حديث نيست،صحيح حديث اين است:«مَن لم يشكرالمُنعَم مِن المَخلوقين لمَ يَشكُرِاللهَ عزَّوجلَّ»؛هركه ازواسطه تشكرنكند،ازخداتشكرنكرده،شمادرقرآن نگاه كنيدخدادرقرآن مي فرمايد:شكرمن رابجابياوروشكرپدرومادرت رامتأسفانه بعضي ازآدمهاازپدرومادرتشكرنمي كننداينهاكساني هستندكه شكرخدارابجانمي آورند؛«اُشكرلي ولوالديه»پيامبر(ص)باحضرت خديجه ازدواج كرد25سال داشت تاسن50سالگي هم با اين زن زندگي كرد مرتب بعد از وفات حضرت خديجه (س)از او ياد مي كرد وقتي يكي از زنهاي پيامبر (ص) اعتراض كرد حضرت فرمود: ساكت باشدخديجه سه ويژگي داشت:1-روزي به من ايمان آورد كه هيچ كس ايمان نمي آورد 2- روزي پولش را به من داد كه كسي پول به من نمي داد3- روزي ازمن حمايت كردكه كسي از من حمايت نكرد. شخصي رفت خدمت امام صادق (ع)با مادرش دعوا كرده بود حضرت اورانپذيرفت فرمود: برو رضايت مادرت را بگير بعد بيا، او ازشيره جانش به تو داده،شكمش گهواره تو بوده.نقل مي كنند: حجاج آدم خبيثي بود عامل قتل 80 هزار انسان است عمربن عبدالعزيزنقل مي كند اگر همه انسانهاي خبيث را يك طرف بگذاريم حجاج راطرف ديگربازخباثت اومي چربد، نقل مي كنند روزي قطيبه يكي از محبين اهل البيت را گرفته بودند آورندپيش ايشان حجاج گفت: الان مي خواهم نمازبخوانم فرداي صبح او را بياوريد.قطيبه اوراآوردخانه فردي تحويل دهم در بين راه ديد اشك مي ريزد علت پرسيد گفت: من غافلگير دستگير شدم خانواده ام خبرندارد امشب به من اجازه بده بروم خانه وصيت بكنم، امانات مردم را پس بدهم فردا برمي گردم يقين دارم حجاج مرا مي كشد اول قبول نمي كردم خلاصه راضي شدم شب تا صبح خواب نرفتم صبح قبل از طلوع آفتاب ديدم كسي درب مي زند ديدم قطيبه است گفتم چراآمدي ؟ گفت: من مسلمانم وفاي به عهد واجب است، تو يك خدمتي به من كردي نمي خواهم توبه هلاكت بيفتي من با خانواده ام وداع كردم، وصيت كردم مأمور او را آورد پيش حجاج قضييه راتعريف كردآدمهاي خبيث گاهي دلهايشان به رحم مي آيدحجاج گفت:اورابخشيدم. قطيبه مي گويد ديدم خيلي عادي گفت: ممنونم رفت از من هم تشكري نكرد فرداديدم آمد تشكر كرد علت را پرسيدم گفت:اول مي خواستم ازخداتشكركنم وكسي راشريك او ننمايم و الان آمده ام از واسطه تشكر كنم چون خدا فرموده كسي كه ازبنده تشكرنكند مرا شكر نكرده است. اما قسم سوم از شكر؛شكر حقيقي است. شكر حقيقي اجتناب از محارم است اينكه انسان اعضايش را در جهت حرام به كارنبرد، معصيت نكند،نعمتهاي خدا را در جهتي كه دستور داده بكار برد، اگر انسان باچشم به نامحرم نگاه كنداين كفران نعمت است.خلاصه بحث:سه جورشکرداريم،لفظي يعني الحمدلله وشکرالله گفتن،قلبي يعني اعتقادبه اينکه همه نعمت هاازآن خداست،حقيقي يعني دوري کردن ازگناهان واستفاده صحيح ازنعمتها