عمرانسان واصلاح الگوی مصرف درآن
61 بازدید
تاریخ ارائه : 5/17/2014 11:39:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محكم كتابه:

"سابقواالي مغفرةمن ربكم وجنةعرضهاكعرض السماءوالارض اعدت للذين آمنوابالله ورسله"حديد/21.

يكي ازكليدي ترين وضروري ترين مباحث اصلاح الگوي مصرف درزندگي است براساس آموزه هاي ديني دقت درمصرف وعدم ابتلاءبه اسراف وزياده روي درامورموضوع مهمي است البته اصلاح الگوي مصرف درتمام شئون زندگي،اگرمي خواهيم جامعه اسلامي ماتعالي پيداكندسرلوحه كارهايمان اصلاح مصرف باشدتانتايج وآثارثمربخش وسازنده آن راببينيم  يكي ازمسائلي كه كمترموردتوجه وعنايت قرارگرفته عمرانسان واصلاح مصرف درآن است،توجه به زمان وگذشت زمان وطي شدن عمراست هركدام ازماها مقداري اززمان رادراختيارداريم كه ازآن تعبيربه عمرمي كنيم چگونگي مصرف عمر وبهره برداري ازآن،حياتي ترين مسئله وبهترين نعمت ها(يعني عمر)به رايگان ازدست افرادمي رودعكس العملي مناسب انجام نمي شوداگراندكي پول راگم كنيم گاهي حاضريم ساعت هابراي پيداكردن آن بگرديم ولي براي اين عمري كه باهيچ بهايي ديگربرنمي گرددارج وقربي قائل نيستيم،هردم ازعمرمي رودنفسيچون نگه مي كنم نمانده بسي   اي كه پنجاه رفت ودرخوابي   مگراين پنج روزه دريابي خجل آن كس كه رفت وكارنساخت رفت وكارش به ديگري پرداخت"قرآن مردم رابه پيشي گرفتن دركارهاي نيك وخيرورسيدن به مغفرت الهي وبهشت اوتشويق ميكنداين يعني اصلاح عمروبهره برداري بهينه ازفرصت ها"سابقواالي مغفرةمن ربكم وجنة.ودرآيه ديگر:فاستبقواالخيرات"درانجام كارهاي خيرسبقت بگيريدلحظه هاي طلايي وآينده سازراازدست بدهيم قابل برگشت نيست ديگرانجام هركاري ازانسان سلب ميشودودرخواست برگشت به دنيابراي انجام اعمال صالح باجواب منفي روبرومي شود"رب ارجعون لعلي اعمل صالحافيماتركت...كلا"بايدازفرصت هااستفاده كنيم مصاديق استفاده ازفرصت1-استفاده ازتعطيلات،حضرت ابراهيم ازتعطيلات استفاده كرد.وقتي مردم رفتندبيرون شهربراي گردش وتفريح تبربرداشت رفت وهمه بت هاراشكست اين يك نوع استفاده ازفرصت است 2-فرصت هدايت افراد،حضرت موسي كاري راكه مي خواست به ساحران نشان دهدفرمود:موعدكم يوم الزينةوان يحشرالناس ضحي"يعني روزي كه مردم آرايش مي كنندمي آيندبيرون دلخوشي دارندوفراغتي دارندبراي تماشاكردن فرق بين معجزه وسحر،حضرت ازروزعيدبراي هدايت افراداستفاده كرد.3-استفاده زيباازفرصت،كسي كه سروصورت حضرت اميررااصلاح مي كردمشاهده كردلب هاي حضرت تكان ميخوردگفت:ياعلي لبت رانگه دارمن موي روي لب شمارااصلاح كنم،فرمود:لبم رانگه دارم يك سبحان الله عقب مي مانم  جوان عزيزي كه منبع نشاط وانرژي هستي ازفرصت هااستفاده كن بيكاري شغل نداري حداقل خودت را مجهزكن ازعمرت استفاده كن،مطالعه كن اگرمعلوماتت اضافه شدگناهي مرتكب نشده اي  عالم بزرگي دم مرگ سوال علمي پرسيدگفتنددراين حال چه جاي سوال؟گفت:بدانم بميرم بهتراست ازاينكه ندانم وبميرمصاحب جواهرهنگامي كه فرزندش ازدنيارفت برسرجنازه اش فرصتي پيش آمدشروع كردبه نوشتن بخشي ازجواهر ياحضرت امام ره وقتي به بورساي تركيه تبعيدشدشروع به نوشتن تحريرالوسيله نمودوالان متن فقهي ارزنده اي است كه حوزه هاي علميه وعلماي بزرگ ازآن استفاده مي كنند بياييم ازفرصت هااستفاده كنيم واصلاح مصرف درعمروفرصت هارارعايت كنيم