گناهى که زشتى آن برهمه آشکاراست
57 بازدید
تاریخ ارائه : 5/17/2014 11:32:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محکم کتابه

 قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ماظَهَرَمِنْهاوَمابَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوابِاللَّهِ مالمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناًوَأَنْ تَقُولُواعَلَى اللَّهِ مالاتَعْلَمُونَ.اعراف/33"

فَواحِشَ،جمع فاحشة،يعنى گناهى كه زشتى آن برهمه آشكاراست،همچون زناوچون درجاهليّت انجام پنهانى آن راروامى‏داشتند،اين آيه حرمت آن رانيزتأكيدمى‏ نمايد" اثم،گناهى است كه سقوط انسان رادرپى داشته باشد،بغْيَ، تجاوزبه حقّ ديگران است. اين آيه،انواع گناهان اعتقادى وزبانى رادربردارد. تحريم‏ هاى الهى، درمسيرتربيت ورشدوتكامل انسان است.حَرَّمَ رَبِّيَ"حلال‏هابسياراست،ولى حرام‏هااندك ومحدودكه مواردآن درقرآن وروايات بيان شده است.«إِنَّماحَرَّمَ»«أَنْ تَقُولُواعَلَى اللَّهِ مالاتَعْلَمُونَ» گناه، گناه است وقبح ذاتى وعقلى دارد،گرچه مردم نفهمند.يکي ازمحرمات قطعي دراسلام،نوشيدن شراب است،يعني آنچه عقل انسان رامي‌گيردومست مي‌کند.رسول خدا پس اززدودن شرک ازدل‌هاي اعراب،نشراحکام راکه ازجمله آنهاتحريم شرب خمربود،آغازکرد،ولي چون شرابخواري يکي ازعادات ديرينه بت‌ پرستان بودومشروب فروشي يکي ازراه‌هاي درآمدعده‌اي ازآنهابود،خداوندمتعال چنين صلاح ديدکه حرمت شراب رابتدريج اعلام کند،لذاابتدادرمکه آيه33 سوره اعراف رافرستاد:«قل انّماحرم ربي الفواحش ماظهرمنهاومابطن والاثم والبغي بغيرالحق»ازآن پس به طورکلي هرچه"اثم"(گناه)بود،حرام اعلام شد.پس ازاين آيه،درمدينه منوّره آيه43 سوره نساءنازل شد:«ياايهاالذين آمنوالاتقربواالصلوةوانتم سکاري»اي مؤمنين،درحال مستي نمازنخوانيد»بااين آيه،حرمت شراب براي نمازگزاران بيان شد.وسرانجام آيه219 سوره بقره نازل شد:ويسئلونک عن الخمروالميسرقل فيهمااثم کبير"دراين آيه،شرابخوري صريحاًگناه معرفي شدکه با انضمام آيه اول(آيه 33 سوره اعراف)حرمتش مشخص مي‌شود.درعين حال گويي بعضي ازمسلمان‌هاهنوزبه حرمت شرابخوري تن نداده بودند؛لذاآيه صريح ديگري(سوره مائده،آيه 90)نازل شدکه فرمود:«انماالخمروالميسروالانصاب والازالام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون»حرمت شرابخواري ازديدگاه پيامبروائمّه عليهم السلام:هيچيک ازفقهاخوردن شراب راحلال نمي دانندودرروايات زيادي تصريح به حرمت آن شده است.شرابخواري جزو گناهاني است که اثرات بسيارشوم وعواقب وخيمي درپي داردکه به چند روايت ازپيامبراسلام اشاره مي‌شود:رسول خدادرموردشراب،ده نفررالعنت فرمود:«زارع،نگهدار،آبگير،خورنده،ساقي،آورنده،گيرنده،فروشنده،خريدار،سودبرنده»يعني هرکس به هرنحوي درشرابخوري نقش داشته باشد،موردلعن پيامبراست.هرکس شراب بنوشدنمازش تاچهل روز،قبول نيست.اگرفردشرابخوارسخني گفت،اوراتصديق نکنيد.اگرازدخترتان خواستگاري کرد،اوراردکنيد.اگربيمارشدبه عيادتش نرويد،واگرمُرد،درتشييع وتدفين اوحاضرنشويد.به اواعتمادنکنيدوامانتي به اونسپاريد.شرابخورراتاسه بار،تازيانه بزنيدودردفعه چهارم بکشيد.کسي که به اختيارخودبرسرسفره‌ اي بنشيندکه درآن شراب بنوشند،ملعون است،وملعون است.»تمام بدي‌هادرخانه‌اي جمع شده‌اندوشرابخواري کليدآن خانه است.شراب وايمان دريک جاجمع نمي‌شود.شرابخواررابه سيصدوشصت نوع عذاب شکنجه مي‌کنند.امام باقرعليه السلام فرمود:«خمريعني هرچه سکرآورومست‌کننده باشد؛وهرچه زيادش مست کننده باشد،خوردن مقدار اندکي ازآن هم حرام است.امام صادق عليه السلام فرمود:«خداوندشرابخوري راحرام فرمود،چون فسادانگيزاست.کسي که دائماًشراب مي‌خورد،حالت ارتعاش واضطراب دارد،ازقلبش نورهدايت وايمان مي‌رودومردانگيش منهدم مي‌شود.مستي وبي‌عقلي،اورابه ارتکاب اعمال حرام وادارمي‌کند؛خونريزي مي‌کند،مرتکب زنامي‌شودوچه بسادرحال مستي به محارم خودتجاوزکند.گفتني است هرچيزمست کننده اي حرام است،حتي اگربه آن شراب نگويند.روايات زيادي نيزدراين موردواردشده است،ازجمله:حضرت صاحب الزمان عليه السلام فرمود:«نوشيدن آبجوحرام است.رسول خدافرمود:«هرمست کننده اي حرام است.»ونيزفرمود:«ازانگورشراب مي سازندوازکشمش  وخرماوجوهم شراب مي سازند. اي مردم!من شماراازتمام آنهانهي مي کنم.خداياجامعه ماراازمفاسدوفحشاءحفظ کن.