دونمونه ازسیره عملی ثامن الحجج علیهم السلام
28 بازدید
تاریخ ارائه : 5/11/2014 11:25:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محکم کتابه:

ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (سوره مبارکه توبه آيه119)

اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد! از خدا پروا كنيد و با راستگويان باشيد.دونمونه ازسيره عملي ثامن الحجج عليهم السلام:توجه به نماز و قرآن؛دعبل كسي بودكه شعرهاي حماسي ومذهبي مي سرود.مكتبي بود.حكومت بني عباس مي‌خواست او رابگيردواعدامش كند.20سال چوب دارش روي دوشش وفراري بود.بيست سال آواره بود!يك روزامام رضاعلیه السلام فرمود:من مي‌خواهم يك جايزه به تو بدهم.پيراهنش راكندوبه اوداد.فرمود:احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِيصِ"اين پيراهن راخوب نگهدار.فَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ أَلْفَ لَيْلَةٍ" (وسايل‌الشيعه/ج4/ص99)ودرهرشبي،أَلْفَ رَكْعَةٍ"هزارشب بااين پيراهن نمازخواندم وهرشبي هزارركعت نمازخواندم.هزارهزار،يك ميليون ركعت نمازدراين پيراهن خواندم.يك ميليون ركعتي كه درتمام عمرمايكي ازآن ركعت‌هاپيدانمي‌شود.بخشش يك چنين پيراهني به يك چنين شاعري!وفرمود:وَخَتَمْتُ فِيهِ الْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ"(وسايل‌الشيعه/ج4/ص99)هزاربارهم قرآن ختم كردم.امام دربخشي ازعمرشان ،شايدهم درهمه‌ي عمرشان؛هرسه روزيك ختم قرآن مي‌كردند.فرمود:من مي‌توانم زودترختم قرآن كنم.منتهي درهرآيه‌اي فكرمي‌كنم كه اين آيه دركجا نازل شد؟درچه زماني؟درچه مكاني؟به چه مخاطبي ودرچه موضوعي؟چون بااين توجهات قرآن مي‌خوانم.عمران صابئي!صابي همان صابئين است كه درقرآن آمده است.کساني هستندکه؛زندگي‌شان بايددركناررودخانه باشد.رابطه‌شان باحضرت يحيي،بابعضي ازستاره‌ها،مراسم و آدابي دارند.رهبرشان«عمران صابئي»بود.هم دانشمند بودوهم خيلي قوي!باامام رضاعلیه السلام بحث مي‌كرد.دروسط بحث گفت:فَقَدْرَقَّ قَلْبِي"بحارالانوار/ج10/ص313) الآن دلم نرم شده است.اول زيربارنمي‌رفت.دريكي ازبحث‌هابه امام رضاعلیه السلام گفت:حالادرست مي‌گويي.حالافهميدم حق باشماست.تاگفت:دلم نرم شده.صداي اذان بلندشد.امام رضاعلیه السلام فرمود:برويم نماز!گفتند:امام رضاعلیه السلام!اين جلسه،جلسه‌ي مهمي است.حالانمازت راعقب بيانداز.اين مهمترين جلسه‌ي تاريخ است.رهبر يك فرقه است.اگراين مسلمان شودهمه‌ي فرقه مسلمان مي‌شوند.شماحالانمازتان راچنددقيقه عقب بياندازيد،فرمود:نمازمي‌خوانيم وبرمي‌گرديم.مهمترين جلسات تاريخ راامام رضاعلیه السلام براي نمازاول وقت تعطيل كرد؛خدارحمت کندحضرت امام (ره)رادرمصاحبه باخبرنگاران که ازسرتاسردنياآمده بودندولي ايشان وقت نمازحرکت کردندبراي نماز..برخورد امام باشيعيان غيرواقعي:حضرت باافرادي كه پزمي‌دادندوواقعيت نداشتندبرخوردمي‌كرد؛زماني كه امام درخراسان بودندجمعي از شيعيان خدمت امام آمدند.ازراه‌هاي دورهم آمده بودند.گفتند:ماشيعه هستيم.البته اينهاضمن اينكه شيعه بودند،گناهكارهم بودند.يك ماه درخراسان ماندندوهرروزدوبارآمدند،امام آنهاراراه نداد.به دربان گفتند:به امام بگو:ماشيعه هستيم ازراه دورآمديم.برويم منطقه خودمان بگوييم:مايك ماه خراسان بوديم امام باماملاقات نداشت.اين ننگ ماست!امام فرمود:خيلي خوب،بعداز سي روز؛بياييد.گفتند:آقا يك ماه است،روزي دوبارآمديم.شصت بارآمديم شماماراراه نداديد،فرمود:شمامي‌گوييد:شيعه هستيم.امااين خلافكاري رامي‌كنيد.اين كاررا مي‌كنيد.اين كاررامي‌كنيد.مگرمي‌شودهركسي بگويد:من شيعه هستم؟بعضي درزمين وقفي نشسته اندوحق وقف رانمي‌دهد.اگراين دكان مال خودت بود، مي‌خواستي اجاره بدهي چقدر اجاره مي‌دادي؟وجداناً اگر اين مغازه‌اي كه اينقدراجاره مي‌دهي،مغازه‌ي خودت بودمي‌خواستي بدهي،اينقدرمي‌دادي؟بسياري ازمشكلات ما به خاطر گناهان ما است. امام رضافرمود:شمامي‌گوييد:شيعه هستيم،ولي گناهكار هستيد.لقمه‌تان،فكرتان، عملتان،زبانتان،اين‌هاگفتند:خوب معذرت مي خواهيم.استغفاركردند.گفتند:ديگراين كاررانمي‌كنيم.قول مي‌دهيم اين كاررانكنيم.بعدامام رضاعلیه السلام به دربانش فرمود:چندباراست اينهاآمدند؟گفت:آقاسي روز،روزي دوبار،شصت بار!فرمود:خيلي خوب،شما شصت باربيرون برووداخل بيا.به اينها سلام كن وسلام مرا برسان.شصت بارهي بيرون رفت وبعدگفت:سلام عليكم و رحمة الله!امام رضاعلیه السلام به شماسلام رساند.دوباره رفت سلام عليكم ورحمة الله!امام رضابه شماسلام رساند.يعني شصت باري كه اينهاآمده بودندوبرگشته بودند،امام رضاعلیه السلام شصت باربه دربانش گفت:براينهاواردشو و سلام كن وسلام مرا هم برسان.چقدر نكته‌ي تربيتي دارد؟كه اگرماكسي رارنجانديم بايدعذرخواهي كنيم.