یکی ازگناهان کبیره
54 بازدید
تاریخ ارائه : 5/6/2014 8:13:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم فی محکم کتابه:

قُلْ إِنَّماحَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ماظَهَرَمِنْهاوَمابَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْیَ بِغَیْرِالْحَقِّ...اعراف/31.

مطلبی راکه عرض می کنم دررابطه بایکی ازگناهان کبیره است.که درروایات وآیات شریفه قرآن گناه کبیره شمرده شده گناهی هست که درواقع مادروریشه بسیاری ازگناهان هست.واین گناه مع الاسف دربخش هایی ازجامعه ماوجودداردوبرخی ازافرادمتاسفانه به این گناه آلوده هستندبعضی ازمحافل ومراسم هاآلوده به این گناه هست.وآن گناه گناه شرب خمراست.ازامام محمدباقر(ع)پرسیدند:بزرگترین گناه کبیره کدام است؟فرمودند:شراب خواری،خداوندراچیزی مانندشراب خواری نافرمانی نشده است،ممکن است اگرشخصی مست ولایعقل است نمازواجب خودراترک کند،وبامحارم خوداعمال منافی عفت انجام دهد.فروع کافی کتاب الاشربةحدیث 16باب شارب الخمرج 6ص 399صفحه حوادث روزنامه هارااگرملاحظه بفرمایید،عصبانیت های بیش ازحد،تجاوزبه عنف،سرقت،قتل،و...گاهی همه یک علت دارندوآن هم شرب خمرهست.ازامیرمومنان(علیه السلام)پرسیدند: آیاشمافرمودیدکه شراب ازدزدی وزنابدتراست؟فرمودند:بلی،زناکننده شایدگناه دیگری نکند.لیکن شرابخوار،چون شراب خورد،زنامی کند.آدم می کشدونمازراترک می کند.(گناهان کبیره،شهیددستغیب)شیخ انصاری یکی ازفقهاءبزرگ مامی فرماید:کسب کردن به شراب«خریدوفروش وحمل ونقل وهرعملی که درراستای تحصیل شراب باشدوهرمایه مست کننده ای حرام است به اجماع علماهم ازجهت نص«آیات قرآن وروایات»وهم ازجهت فتوای فقها.وحرمت شراب یک حکم مسلم وضروری است.واگرمسلمانی این حکم راانکارکندونوشیدن شراب راحلال بداندمرتدمی شود.تمام کارهایی که در راستای تهیه شراب وهرمایه مست کننده انجام می شودبراساس روایات وفتوای فقهای اسلام حرام است.پیامبرص فرمود:لَعَنَ اللّهُ عـاصِرَهَاوَمُعصِرَهاوَبَائعَهاوَمُشتَریهَاوَسَاقیهَاوَآکِلَ ثَمَنِهَاوَشَارِبَهَاوَحَامِلَهَاوَالمَحمُولَتَهِ ِالَیهِ.پیامبرلعنت کردکسی که خمررامی فشاردوعصاره آنرامی گیردوفروشنده وخریداروکسی که پول شراب رامیخوردوکسی که شراب راتوزیع وجابجامی کندوکسی که نگهداری می کند(پیامبرص مجموعه عوامل وکارگزارن درحوزه شراب رالعنت کرده است).یکی ازپیروان امام صادق ع به امام عرض کرد برای معالجه بیماری به طبیب مراجعه نمودام اونوشیدن شراب رابه من توصیه کرده است است ومن چون ازپیروان شماهستم به محضرتان رسیده ام کسب اجازه کنم اجازه می فرمائیدبرای معالجه شراب بنوشم؟امام فرمود:اجازه یک قطره راهم نمیدهم وقتی جانت به اینجارسیدپشیمان می شوی!بعدبادست اشاره به زیرگلونمود.ازاین بیان امام استفاده می شودمضرّات ومفاسدشرابخواری تنهاخلاصه به تاثیرات سوءشراب درساختمان جسم نیست بلکه درروح وجان انسان تاثیرسوءمی گذاردکه درلحظه جان دادن شرابخوارپشیمان ازکارخودمی گردد.پیامبرص فرمود:شراب وایمان هرگزدردرون دل کسی یکجاجمع نمی شوند.نمی شودکسی ادعای اسلام وایمان بکندوشراب بنوشد.وفرمود:شراب مادرزشتیهاوگناهان است.بدیهاهمه دریک خانه جمع شده اندوکلیداین خانه شرابخواری است.امام علی علیه السلام درباره عاقبت شرابخواری فرمود:دائم الخمرهمچون بت پرست"کعابدوثن"خداراملاقات می کند.کسی که موادمست کننده بنوشدتاچهل روزنمازش قبول نیست.شرابخوارمنفورجامعه دینی واسلامی است.پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود:شرابخواراگرسخنی گفت تأییدنکنید.اگرازشمازن خواستگاری کردبه اوندهید.درروایت داریم"من زوج کریمته شارب الخمرفقدقطع رحمه"اگردخترتان رابه شراب خواردادیدقطع رحم کرده اید.اگرشرابخواربیمارشدبه عیادتش نرویدواگرمردبرجنازه اش حاضر نشویدوبه اوامانت نسپارید.امام صادق(ع)فرمود:شرابخواران تشنه کام می میرندوتشنه کام محشورمی شوندوتشنه کام به جهنم می روند.امام هفتم ع فرمود:شراب بخاطراسمش حرام نشده بلکه به سبب پیامدهای آن حرام شده است پس هرچیزی که پیامدهای شراب راداشته باشدحرام می باشد.تفسیرنمونه ج2،3،5،11 ؛منصور دوانیقى هرچندى یک باربه بهانه‏ هاى مختلف امام صادق راازمدینه به عراق مى‏ آوردوتحت نظرقرارمى‏داد.گاهى مدت زیادى امام راازبازگشت به حجازمانع مى‏ شد.دریکى ازاین اوقات که امام درعراق بودیکى ازسران سپاه منصورمراسمی برای پسرش گرفته بود،عده زیادى رادعوت کردوولیمه مفصلى داد.اعیان واشراف ورجال همه حاضربودند.ازجمله کسانى که درآن ولیمه دعوت شده بودندامام صادق بود.سفره حاضرشدومدعوین سرسفره نشستندومشغول غذاخوردن شدند.دراین بین یکى ازمدعوین آب خواست.به بهانه آب،قدحى ازشراب به دستش دادند.قدح که به دست اوداده شد،فوراامام صادق نیمه کاره ازسرسفره حرکت کردوبیرون رفت.خواستندامام رامجددابرگردانند،برنگشت.فرمودرسول خدافرموده است:«هرکس برسرسفره‏اى بنشیندکه درآنجاشراب است لعنت خدابراواست.بحارالانوار، ج 11/ ص 115.دریکی ازسالهامهدی عباسی واردمدینه شدوپس اززیارت قبرپیامبرص باامام کاظم علیه السلام ملاقات کردوبرای آن که به گمان خودازنظرعلمی آن حضرت راآزمایش کند!بحث«خَمر»(شراب)درقرآن راپیش کشیدوپرسید:«آیاشراب درقرآن تحریم شده است؟» آن گاه اضافه کرد:«مردم اغلب میدانندکه درقرآن ازخوردن شراب نهی شده،ولی نمیدانند که معنای این نهی، حرام بودن آن است!امام ع فرمود:بلی.این حرمت شراب در قرآن صراحتاً بیان شده.آنجاکه خداوندمتعال خطاب به پیامبرص میفرماید:قُلْ إِنَّماحَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ماظَهَرَمِنْهاوَمابَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْیَ بِغَیْرِالْحَقِّ...بگوهماناپروردگارمن،کارهای زشت،چه آشکاروچه پنهان ونیز«إثم»(گناه)وستم به ناحق راحرام نموده است..آنگاه امام ع پس ازبیان چندموضوع دیگرکه دراین آیه تحریم شده،فرمود:مقصودازکلمه«إثم»درآیه که خداآن راتحریم کرده،همان شراب است،زیراخداونددرآیه دیگری میفرماید:یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَیْسِرِقُلْ فِیهِماإِثْمٌ کَبِیرٌ....بقره/219..ازتودرموردشراب وقمارمیپرسند،بگودرآن«اثم کبیر»(گناهی بزرگ)...و«إثم»درموردشراب وقماربه کاررفته است،بنابراین شراب صریحاًدرقرآن حرام معرّفی شده است.مهدی، سخت تحت تأثیراستدلال امام ع قرارگرفت وبیاختیارروبه«علی بن یقطین»کردوگفت:به خداقسم این فتوا،فتوای هاشمی وازاهل بیت است.