دستگاه محاسبات دقیق الهی
36 بازدید
تاریخ ارائه : 5/6/2014 9:56:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم فی محکم کتابه:

انَّانَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتَى‏ وَنَکْتُبُ مَاقَدَّمُواْوَآثَارَهُمْ وَکُلَّ شَىْ‏ءٍأَحْصَیْنَاهُ فِى إِمَامٍ مُّبِینٍ.

به بیان قرآن سه نوع کتاب‏ داریم:کتاب شخصى؛اقرء کتابک -کتاب امّت‏ها؛کلّ اُمّة تدعى الى کتابها-کتاب جامع؛کلّ شى‏ء احصیناه فى امام مبین،فى لوح محفوظ. کلمه امام، هم به کتاب گفته شده،ومن قبله کتاب موسى اماما،و هم به اشخاص،انّى جاعلک للنّاس اماما؛در روایات،حضرت علىّ‏ بن ابى‏ طالب به عنوان یکى از مصادیق"امام مبین"معرّفى شده که همه‏ ى علوم در نزد اوست."انّانحن نُحى"همه مردگان درقیامت زنده مى‏ شوند.پرونده‏ ى عمل انسان،حتّى پس ازمرگ اوتاقیامت بازاست.نکتب...وآثارهم،نه فقط اعمال،بلکه همه آثار آن نیز ثبت مى‏ شودودرحساب قیامت لحاظ مى‏ گردد."نکتب ماقدّموا آثارهم"خواه آثارخیرنظیروقف وصدقه جاریه وآموختن علم به مردم و...یاآثارشرّمثل تأسیس مراکزفحشا.سروکارمادرقیامت باخداست.انسان،تنهاضامن اعمال خودنیست،بلکه مسئول پیامدهاى آن نیز هست."و آثارهم"دستگاه محاسباتى خداونددقیق است.کلّ شى‏ء احصیناه؛کمک های دنیوی و اعمال صالحی که می تواندبه میت برسددوچیز است.یکی آثاراعمال خودمیت،اعمالی که فرددردنیاانجام داده است دارای آثاری است که بعدازمرگ به اومی رسدکه باقیات وصالحات وصدقات جاریه نام دارد.تاوقتی که این آثار دردنیاهست،به اومی رسد.دومی هدایا،خیرات ومبراتی است که دیگران برای میت می فرستند . درست است که بعدازمرگ فرددردنیانیست تاعملی انجام بدهداماممکن است که فرددردنیا کاری کرده است که دنباله و بقایای آن باقی است مثلا فرزند صالحی تربیت کرده است یا شاگردان خوبی تربیت کرده است کتاب خوبی نوشته است یا بنایی تاسیس کرده است مثل امور عام المنفعه اعم ازمدرسه،مسجد،حسینیه و...تاوقتی این آثاردردنیاباقی است ومردم ازاینهااستفاده می کنندبرای فردبانی هم ثواب نوشته می شودودرپرونده اش هم درج می شود.درسوره یاسین خدامی فرماید:ماهم اعمالی که دردنیاوجلوترمی فرستنددر پرونده شان درج می کنیم وهم دنباله هاوآثارآنهاراهم درج می کنیم.بعضی ازاعمالی که مادردنیاانجام می دهیم دنباله ندارد.وقتی شمانمازمی خوانی وروزه می گیری،این دیگرتمام می شود.بعضی ازآثاردنباله دارد،باقی وجاری است،باقیات صالح وصدقات جاریه است.مثل کتاب مفیدوفرزندصالح.پیامبرفرمود:حضرت عیسی ازقبری عبورمی کردندکه صاحب قبردچارعذاب سختی بود.بعدازیکسال که ازآن قبرعبورکرد حضرت دیدکه عذاب ازآن قبربرداشته شده است.ازخداخواست که چه اتفاقی افتاده است.خدابه اوخطاب کردکه این فرددردنیافرزندی داشت که بالغ شدوراهی رابرای مردم اصلاح کردویتیمی راسرپرستی کرد.به برکت این فرزندعذاب ازاین میت برداشته شد.درکارهای خیرنیت خیلی مهم است.چیزی که درپرونده می ماندعمل صالح است .عمل صالح دوتامشخصه دارد.یکی اینکه برای مردم مفیدباشدودیگری اینکه انگیزه ی الهی داشته باشد.بعنی هم حُسن فعلی وهم حُسن فاعلی داشته باشد. هم فعل مفید باشدوهم انجام دهنده ی فعل انگیزه ی الهی داشته باشد . ممکن است که کسی کارخوبی رابخاطرشهرت،تظاهروریاانجام بدهد.اینهابه دردآخرت نمی خورد.امام صادق(ع)درموردآثاراعمال می فرماید:بهترین چیزی که انسان می تواند از خودش بجا بگذارد سه چیزاست.فرزندصالحی که برای والدینش دعابکند،بتواندسنت خوبی بجابگذارد.مرحوم سیدبن طاوس جشن تکلیف رامرسوم کرد.تاوقتی این عمل خیرادامه داردبرای اوهم که این کارراتاسیس کرده است نوشته می شود.دیگری صدقه ی جاریه یعنی کارخیری که بعد از فرد باقی باشد . گاهی آثار اعمال صدها هزار برابر خود اعمالی است که دردنیا انجام داده ایم .بفرض من هفتادسال در این دنیا زندگی کرده ام وکارخیرانجام داده ام.امایک کتاب نوشتم که این کتاب بعدازمن هفت صدسال ماندوآثار آن هم هفت صد سال می ماند در حالیکه من در دنیاهفتاد سال بیشتر زندگی نکردم . کسی بنا یا مسجدی درست می کند و این هزار سال می ماند و میلیون ها نفر در این مسجد نماز می خوانند که این عبادت آنها برای فرد هم نوشته می شود . پیامبر فرمود : اگر کسی سنت یا روش خوبی رابنیان گذاری بکند ، این فرد در ثواب کسانی که به این سنت عمل می کنند شریک است بدون اینکه از ثواب عاملان چیزی کم بشود . اگر کسی بدعتی دردین بگذارد یا مرکز فحشائی تاسیس بکند ، گناه تمام کسانی که در گناه می افتند درپای بانی می نویسند بدون اینکه از گناه افراد عامل هم کم بشود . مثلا رضا خان کشف حجابی را انجام داده است نسل های بعدی هم که در این دام افتاده اند ، گناهان آنها هم برای او نوشته می شود. دیگری اموری است که دیگران برای میت انجام می دهند . مثل خیرات و مبرات.