دوثمره کاروتلاش
31 بازدید
تاریخ ارائه : 4/26/2014 9:40:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم فی محكم كتابه:

لَیْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاَّماسَعی*وَاَنَّ سَعَیَهُ سَوْفَ یُری؛همه مادوست داریم آینده بهترداشته باشیم زندگی بهتری داشته باشیم برای رسیدن به زندگی بهتراگرانسان فعالیت وتحرك نداشته باشد؛زندگی بهترنخواهدداشت انسان بایدازسستی وتنبلی،فاصله بگیردوباکاروکوشش،آشناباشد.برای داشتن آینده بهتربایدكاربكنیم.پیامبراكرم می فرماید:إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوباًلَایُکَفِّرُهَاصَلَاةٌوَلَاصَدَقَةٌ.قِیلَ یَارَسُولَ اللَّهِ ص فَمَایُکَفِّرُهَا؟قَالَ الْهُمُومُ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَةِ؛هماناگناهانی است که هیچ نمازوصدقه ای نمی تواندکفاره آن واقع شود[وآن رابپوشاند]عرض کردند:پس چه کاری کفاره آن میشود؟ فرمود:اهتمام ورزیدن درطلب معیشت.سختی كشیدن درطلب معیشت وتامین معاش.محمدبن مکندرمی گوید:روزی ازروزهای گرم به اطراف مدینه رفتم.امام باقرعلیه السلام رادیدم، و او مردی تنومند بود و به طرف مزرعه می رفت.با خود گفتم: سبحان الله! بزرگی از بزرگان قریش در چنین ساعتی و در چنین حالتی به طلب دنیا می رود،باید او را موعظه کنم. به او نزدیک شدم و سلام کردم.در حالی که عرق می ریخت،باگشاده رویی پاسخم داد.گفتم:...بزرگی ازبزرگان قریش درچنین ساعتی وباچنین حالتی درطلب دنیاست.نمی ترسی که دراین حالت اجل تودررسد،درحالی که در طلب دنیا هستی. فرمود: اگر مرگم دراین حالت برسد،به اطاعت وانجام فرمان الهی مشغولم؛تابه وسیله آن،ازتوومردم بی نیازشوم.مردی نزدامام صادق ع آمدوگفت:ازمن برنمی آیدکه بادست خودکارکنم،نیزنمی توانم به کسب وبازرگانی بپردازم،ومردی بدبخت ونیازمندم.امام علیه السلام فرمود:کارکن وبرسرخودبرای این وآن،بارببروخودرا ازمردم بی نیاز ساز.باری،وانهادن کاروکوشش همان و به تهی دستی و فقر نشستن همان. چنانچه حضرت علی علیه السلام می فرماید: «مَنْ لَمْ یَصْبِرْ عَلی کَدِّهِ صَبَرَ عَلَی الاِْفْلاسِ؛آنکه برزحمت کارکردن صبرنکند،برتهی دستی وبی چیزی صبرکند.دوثمره کاروتلاش1. ؛یکی ازثمره های کاروتلاش،هم نشینی انسان باپیامبران الهی است.رسولخدا ص فرمود:مَنْ أَکَلَ مِنْ کَدِّیَدِهِ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِفِی عِدَادِالْأَنْبِیَاءِوَیَأْخُذُثَوَابَ الْأَنْبِیَاءِ؛آنکه ازحاصل دسترنج خودارتزاق کند،درروزقیامت درجمع پیامبران جای داردوثواب پیامبران رادریافت می کند.حکایت شده:حضرت داود ع باحق تعالی مناجات کرد وگفت:خداوندا! می خواهم که همنشین خودم رادر بهشت ببینم.حق تعالی فرمود:فرداازشهربیرون شو،اول کسی که پیش توآمد،همان است.داود علیه السلام بیرون رفت شخصی رادیدکه مقداری هیزم برپشت می آمد.سلام کردواحوال اورا پرسید،که معامله توباخداوند چگونه است که بخاطرآن مرتبه همنشینی انبیاءدر بهشت داری؟گفت:من هرروزهیزم بادست خودم جمع می کنم و برپشت به شهرمی آورم وبه یک درم می فروشم.مادری دارم،مقداری به اومی دهم ومقداری هم خرج عیال ومقداری هم صرف فقراءومحتاجان میکنم.داودع گفت:بیانزدیک من باش هرروزیک درم به تو می دهم و تو چنان که در بهشت رفیق من خواهی بود،اینجاهم رفیق من باش.گفت: من این مرتبه،به کسب دست ورنجبری وبارکشی یافته ام،اگردست ازآن بردارم،این مرتبه راازدست می دهم.2. عزتمندی؛آدمی به طور طبیعی دوست داردعزیزباشد.امام صادق علیه السلام:إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَی الْمُوءْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلا؛خداونداختیارهمه کارهای مؤمن را به او داده؛ اما این اختیاررا به او نداده است که ذلیل باشد.کارو کوشش ازارکان تحقق عزت نفس و حفظ آن است،کار،ماراعزیزمی كندووسیله حفظ آبروی ماست.درقرآن می خوانیم:«وَاَنْ لَیْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاَّماسَعی *وَاَنَّ سَعَیَهُ سَوْفَ یُری»؛ونیست ازبرای انسان مگرکوشش وتلاشی که انجام داده است وقطعاثمره کوشش وتلاش خودراخواهددید.درقرآن بیش ازدویست مورد«عمل»انسان راملاک شخصیت اودانسته،كلمه«صُنع»هم هست که به معنای صورت دادن کاراست،؛یعنی کاروکوشش راملاک شخصیت آدمی می داند.حضرت امیرع در بیان این سخن خداکه فرمود:وَاَنَّهُ هُوَاَغْنی وَاَقْنی»؛«اوست که شمارا بی نیازکردوسرمایه بخشید،می فرماید:یعنی هر انسانی را به وسیله معیشت اوبی نیازکرد و به واسطه کسب و کارش راضی گردانید