درهای بهشت
51 بازدید
تاریخ ارائه : 4/16/2014 8:14:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم قال الله العظیم فی محكم كتابه:حَتّى اِذاجاؤُهاوَفِتِحَتْ اَبْوابُهاوَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهاسَلامٌ عَلَیْکُمْ.زمر/73اين آيه اشاره به حرکت بهشتیان به صورت دسته جمعى وگروه گروه به سمت بهشت مى کند،مى فرماید:هنگام رسیدن بهشتیان به نزدیکى بهشت،درهاى بهشت گشوده مى شوند،ونگهبانان بهشت به آنهاگویند:سلام برشما؛حَتّى اِذاجاؤُهاوَفُتِحَتْ اَبْوابُهاوَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُهاسَلامٌ عَلَیْکُمْ.درروایت آمده كه رسول اكرم می فرماید:درسفرمعراج جبرئیل به من گفت:من مأمورم بهشت وجهنم رابه شمانشان بدهم  وقتی درهارابه من نشان داددیدم که بهشت هشت درداردوبرروی هرکدام چهارجمله نوشته شده؛درهای جهنم راهم به من نشان دادکه هفت دربود.برروی هرکدام ازآنهاسه جمله نوشته شده بود.امام باقرع:نسبت به خداحسن ظن داشته باشیدچون بهشت هشت دردارد.ظاهراراه هاوعوامل اصلی ورودبه بهشت هشت عدداست.واسباب کلی ورودبه جهنم هم هفت عدداست.شایدمنظورازهفت در،هفت عضوی باشدکه انسان باآنهامرتکب گناه می شود.زبان،چشم،گوش،دست،پا،شکم وشهوت.شایدهم اشاره به هفت صفت وخصلتی است که هرکدام ریشه ی گناهان بسیاری است.مثلاًتندخویی وعصبانیت یك ورودی جهنم هست؛شهوت رانی ورودی دیگر؛هرکدام ازاین صفات ریشه ی گناهان زیادی است.مثلاًکسی که عصبانی مزاج وتندخواست مرتکب ده هاگناه دیگرمی شود.....درروایات به کارخیربه تنهایی به عنوان یک دربهشت اشاره شده.پیامبراکرم فرمود:کارهای خوب یک دری ازبهشت است.اگرفردی روزه بگیرد،دستی به سریتیم بکشد،کارفردی راراه بیندازدعاملی برای ورودبه بهشت است.پیامبراکرم:راست بگوییدکه راست گویی،دری ازبهشت است.امیرمومنان فرمود:جهاد دری ازدرهای بهشت است که خدابه روی اولیاءوبندگان خودبازکرده.دربهشت درهانام دارد.باب الصابرین؛باب الشاکرین؛باب البلاء؛برای کسانی که دردنیابلاکشیده اند.هشت دراسباب کلی ورودبه بهشت است.مثلاًکسی که صبورباشدده هاخیرازاوسرمی زند.روایت داریم امام حسین ع  دری ازدرهای بهشت است.بسیاری ازافرادتوسط حضرت باخداآشنامی شوند.هرکدام از کارهایی که انسان رابهشتی ویاجهنمی می کند،اورابه یکی ازدرهاوراه های بهشت وجهنم مرتبط می کند.همه ی مباحث مربوط به بهشت وجهنم مارابرای رفتن به این سفرابدی آماده ترمی کند.امام سجاد(ع)دردعا:خدایاکاری کن که من به دنیانچسبم،چشمی به عالم آخرت وسرای ابدی خودداشته باشم.جایی که زندگی اصلی ماخواهدبود.آماده ی مرگ شوم قبل ازآمدن آن.مبادادر دنیایی که عوامل غفلت درآن خیلی زیاداست،زمین گیرشویم.آنقدرمشغول دنیاشویم که بدون آمادگی باملک الموت مواجه شویم.افرادی که دوستان اهل بیت هستندبالاترین نوررادارند.مابایدباپیروی ازاهل بیت نورخودرابدست بیاوریم.امام صادق(ع)خادمی داشت که همیشه باایشان به مسجدمی رفت ودربیرون مسجدمركب حضرت رانگه می داشت.یک روزدم درمسجدایستاده بود،چندنفرازاهالی خراسان آمدند.یکی ازآنهابه خادم گفت:حاضرهستی که من کارتورابپذیرم؟من تمام اموال خودراکه خیلی هم زیاداست به تومی دهم.خادم گفت اجازه بده من ازامام صادق بپرسم.خدمت حضرت آمدوگفت اگرخیری خدابرای مافراهم کرده باشدشمامانع ازآن می شوید؟امام(ع)فرمود:خیرمن مانع این کارنمی شوم.غلام گفت:کسی آمده وبه من گفته که تمام اموال خودرابه من می دهدتاجای من رابگیرد.اگراجازه بدهیدمن این کارراانجام دهم.حضرت ع فرمود:هرطورکه دوست داری عمل کن.زمانی که غلام شروع به رفتن کرد،امام فرمودندبازگرد،چون زیادنزدمابوده ای می خواهم یک نصیحتی به توبکنم . روزقیامت زمانی که لحظات سخت آن پیش می آیدپیامبراکرم به انوارالهی توسل می جوید.امیرالمومنین به دامن پیامبر،مااهل بیت به دامن امیرالمومنین وشیعیان مانیزدست به دامن مامی شوندوماآنهارابه بهشت می بریم.حالا تو هرکاری که می خواهی انجام بده.غلام ازنزدامام بیرون آمدوبه آن شخص خراسانی گفت:اگرتمام دنیارابه من بدهی دست ازغلامی امام صادق(ع)برنمی دارم.خدایابه ماتوفيق آماده شدن براي سفرابدی عنايت بفرما.