سیره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها
44 بازدید
تاریخ ارائه : 4/12/2014 3:05:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم‏ اللَّه‏ الرّحمن ‏الرّحيم‏ قال الله العظيم في محکم کتابه:«إِنَّمايُرِيدُاللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»(1)بحث درسيره حضرت زهراي مرضيه سلام الله عليهاست زندگي خانوادگي؛حضر ت زهراءدرآخرين لحظات زندگي ضمن وصايايي به حضرت امير(ع)مطالبي را بيان فرمودندکه اساس وپايه استحکام زندگي است.وصاياي حضرت زهرا(س)به حضرت علي(ع):1-من هرگز به تودروغ نگفتم؛همه مي دانيم اساس و پايه زندگي خانوادگي برصداقت ووراستگويي است اگردرخانواده اي دروغ شيوع پيدا کندبنيان آن زندگي ازبين مي رودسوءظن حاصل مي شودوريشه خانواده رامي سوزاندالبته انسان هرراست فتنه انگيزي راوظيفه  نداردبيان کنداما دروغ نبايد بگويد.2-هرگزبه توخيانت نکردم  علي(ع)مي فرمايد«الخيانةراس النفاق»خيانت درراس نفاق است پيامبر(ص)ميفرمايد«اربع لاتدخل بيتاواحدةمنهن الاحزب ولم يعمربالبرکه»چهارچيزاست که يکي ازآنهابه خانه اي درنيايدمگراينکه آن خانه ويران شودوازبرکت بيفتد:1-الخيانه 2- و السرقه 3- وشرب الخمر4- والزنا.خيانت،دزدي،شراب خواري،زنا3- هرگزبه مخالفت باتوبرنخواستم 4- استفاده ازتجربه ديگران درزندگي؛درزندگي آن حضرت ازکودکي تاهنگام شهادت افرادي مسئوليت مشاوره آن حضرت راداشتند:1- خديجه کبري 2- فاطمه بنت اسد3- ام سلمه.حفظ حريم خانواده:يکي از ويژگيهاي حضرت زهراء(س)اين بودکه آن بزرگواردرحفظ حريم خانواده همسرش فوق العاده حساس بودوتمام مشکلات راتحمل مي کردوخم به ابرونمي آوردآبروي علي راحفظ مي کردازخانه مستقل پيامبر(ص)به خانه استيجاري علي که صاحب آن حارث بن نعمان بودرفت وبه دورازهرگونه امکانات زندگي اماهرگزمحروميت رابه رخ علي نکشيددربياني حضرت سوگنديادمي کنندبه خدايي که تورابه حق مبعوث کردمدت 5 سال فرش مادرخانه علي يک پوست گوسفندبودکه شب روي آن مي خوابيديم ودرروزروي آن به شترخودعلف مي داديم ومتکاي ماازليف خرمابود.عارنداشتن ازکاردرخانه؛باتوجه به اينکه اميرالمومنين علي(ع)درميدانهاي جهادماموريتهاي جنگي داشت کارهاي منزل بدوش حضرت زهراءبودروزي فاطمه زهرا(س)احوالش رابراي پدربزرگواربازگوکردوتقاضاي خدمتکاري کردتادرخانه به اوکمک کندرسولخدا(ص)گريست فرمود:فاطمه جان بخداسوگندچهارصدفقيرازاصحاب صفه درمسجدسکونت دارندودرگرسنگي بسرمي برندبيم آن دارم که اگرخدمتکارداشته باشي اجروثواب کاردرخانه راازدست بدهي سپس تسبيحاتي به اوياددادکه به تسبيحات حضرت زهراءمعروف شد.خدايا،پروردگارابه ماتوفيق بده زندگي هايمان شبيه زندگي حضرت علي وزهراعليهماالسلام شود.

پي نوشت:

1)احزاب/33

2) بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 15

3)بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 182

4)بحارالانوار، ج 52، ص16

5)غافر/64

6)نحل/112

استفاده ازسخنان دكتررفيعي