تشکیل خانواده وتأکیدبرمسائل خانواده در قرآن
20 بازدید
تاریخ ارائه : 3/30/2014 4:11:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم ‏اللَّه ‏الرّحمن ‏الرّحيم‏ قال الله العظيم في محکم کتابه: وَأَنْكِحُواالْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (1)تشكيل خانواده وتأكيدبرمسائل خانواده در قرآن.خداونديك سري از چيزها را در قرآنمطرح نمي‌كند.نگفته نمازصبح چند ركعت است.فقط گفته:«اقيمواالصلاة.نماز بخوان. اما سه ركعت مغرب، دو ركعت صبح، چهار ركعت ظهر نگفتهاست. يا گفته:«وَ لْيَطَّوَّفُوا»(2)(امانگفته هفت باردورخانه‌يخدابچرخ.يك سري جاهامثل حج و نمازو روزه خيلي حرف‌ها را نزده است. امايك سري جاهاريز مسائل را گفته است.بيان مسائل خانوادهدر آيات قرآنازجمله جاهايي كه قرآن ريزمسائل را گفته است مسائل خانواده است.از جمله درسوره‌ي نور،مي‌فرمايد:«وَأَنْكِحُوا الْأَيامى‏مِنْكُم‏»راجع به تشكيل خانواده كه مي‌ فرمايد:بسيج عمومي"وَأَنْكِحُوا»بايدبه نكاحدربياوريد.«الْأَيامى» کسي راكه همسرندارد. امت اسلاميبسيج شويدهركس همسرنداردبه اوهمسر بدهيد.«وَ الصَّالِحين‏»سراغافرادصالح برويد.آدم‌هاي صالح راازدواج بدهيد.يعني اگر يك دختر و پسري با تقوابود كمكش كنيد. دامادش كنيد.عروسش كنيد.به ماگفتند:اگريك پسري سراغ دخترشماآمد،اگراهل مسجد نيست اهل نمازنيست به اودختر ندهيد.اين يك نوع بايكوت است.درقرآن خيلي جاها مي‌گويدكه:به اين اعتنانكن.اگرميخواهد داماد شود، بايد با امت اسلامي باشد.اين پسري كهماه مي‌آيد ومي‌رود.سال مي‌آيدومي‌رود،پايش رادرمسجد نمي‌گذارد، خوب اين كسي كه نسبت به امت اسلامي بي‌اعتنا است.به چه دليل به او دختربدهند؟اين يك روش تربيتي است.براي دعوت بهخوبي‌ها،به امت مي‌گويد:اي امت اسلامي شما مسئول به ازدواجدرآوردن جواناني هستيد كه صالح هستند. مثل اينكه مي‌گويند:هركس نمره‌ي درسش خوب بود،مجاّني او را مشهد مي‌بريم.مثلاً كسي كه همه‌ي قرآن را حفظ كردهاست،يك امتيازي به او مي‌دهند.قرآن مي گويدبسيج شويد، براي ازدواج افراد بي‌همسروَأَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَالصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ»، بسيج عمومي امت براي به ازدواج درآوردن افرادبي همسر.از فقر نترسيدخداوند قول داده است.قول غنا داده است.«إِنْ يَكُونُوافُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّه‏»در مملكت ما خيلي هابه خاطر بي‌همسري مرتکب گناه مي‌شوند.اين گناهان هم كه مي‌شود بخشي ازآن به خاطر قيودي است كه ماداريم. مامثل بت‌پرست‌هاشده‌ايم.بت‌پرست‌هابادست خودشان مجسّمه‌اي رامي‌تراشيدند،يك مجسمه‌ي سنگي مي‌تراشيدند،بعدزار زاربرايش گريه مي‌كردند. قرآن مي‌گويد:«أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ»(3) با دست خودت تراشيدي درمقابلش گريه مي‌كني؟خودت تراشيدي.ما هم بادست خودمان آداب ورسوم غلطي را درست كرده ايم، بعد در آداب و رسوم خودمان، مانده ايم. ازدواج‌هايي درقرآن است كه هيچكدام اين آداب ما را ندارد.حضرتشعيب دخترش را به جواني به نام موسي داد.اين جوان آواره بود. فراري بود. جوان فعلاً تحت تعقيب است ولي پسر خوبي است.طاغوت مي‌خواهد او رابگيرد.دوم اينكه موسي شغل هم نداشت. پدر زنش گفت:بياپيش خودم كار بكن.سوم اينكه مهريه هم نداشت.گفت:مهريه هم ندارم،گفت:من دخترم را به تو مي‌دهم به جاي مهريه براي من كار كن.كاربكن بهجاي مهريه! چهارم اينكه خانه هم نداشت. گفت:درخانه‌ي خودم بيا،يك اتاق به تومي‌دهم بنشين.يعني يك اتاق به اوداد،دخترش راهم به اوداد،كارهم به اوداد،دامادهم مهريه نداشت،به او گفت: پول ندارم به تو بدهم. وليبرايت كار مي‌كنم. خيلي راحت،نقش بزرگان خانوادهو جامعه در ازدواج جوانان،يكآيه درقرآن داريم«مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَة» (4) شفاعةيعني دلاّلي،مي‌گويند: امام شفيع شود،يعني واسطه شود.اگر كسي واسطه شودبراي اينكه يك دختري را بهيك پسري معرفّي كند،برودوبيايدودختربه پسر معرفي كند. پسر به دخترمعرفي كند. يعني دائم تلاش كند كه اين ازدواج صورت بگيرد، دلاّلي كند «مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصيبٌ مِنْها»اجربزرگي دارد.وبهترين دلالّي‌ها،دلالّي براي ازدواج است.آدم‌هاي ريشسفيدبه خاطر چهره‌اي كه دارند،اعتباري كه دارند،بايديك كار عمومي بكنند.خيّرين چه مي‌توانندبكنند؟ خيّرين مدرسه‌ساز داريم؛ولي خيّرين ازدواج، ستادهاي ازدواج راهبيافتد.ازدواج مانع درس نيست اتفاقاًازدواج مشوّق درس است. چه افرادي كه به بالاترين درجات علمي رسيدند و زودهم ازدواج كرده‌اند.دين فقط روزه گرفتن نيست.فقطعمره رفتن نيست.حاج خانم و حاج آقا كه مرتّبمكّه مي‌روند.عمره مي‌روند،بچه‌هايشان به خاطرنداشتن همسربهفساد كشيده مي‌شوند. اين آقا دارد درمكّه طواف مي‌كند بچه‌اش هم دارد درشهرش گناه مي‌كند.پيغمبرفرمود: هم همسر را دوست دارم، همنماز را.راجع به نماز مي‌گويد:عَلى‏ صَلاتِهِمْ يُحافِظُون(5) نسبت به شهوت هم مي‌گويد:لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون‏"نماز"ُحافِظُونَ، «لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون‏»، «يُحافِظُونَ»، «حافِظُون» يعنيهم بايد همسر را حفظ كرد. هم بايد شهوت را حفظ كرد. هم بايدنماز را حفظكرد.وقتيقرآن مي‌گويد:«وَ أَنْكِحُوا»درقرآن چند آيه داريم هنوز عمل نشده است. يكي اين آيه است. «أَنْكِحُوا»به فردنمي‌گويد.«انكح»مي‌گويد:«أَنْكِحُوا»امربه امت است. امت بايد بسيج شودبراي اينكه خانواده‌هاراتشكيل بدهند.اين فكررا ازذهنمان بيرون آوريم كه تاخانه‌ي شخصي نداشته باشيم، داماد نمي‌شويم. اول ازدواج آدم مي‌توانددريك اتاق هم زندگي كند.آمي‌گويد:برادرت برودخواهرت برودبعدتو!يعني اينقدر اين رامعطل مي‌كنند، ازدواج اين گيرهاراندارد.«رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَاالْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَة(6)دورکعت نمازافرادباهمسربافضيلت ترازهفتادرکعت ودربعض روايات داردبهترازهزار ركعت نمازكسي است كه همسرندارد.پي نوشت

----------------------------------                                                                                        

1)نور/32

2)حج/29                                                                 3)صافات/95                                                                                             4)نساء/85                                                                                                 5)معارج/34

6)كافي/ج5/ص328  

استفاده ازدرسهايي ازقرآن استادقرائتي