نمونه هايي ازسيره رفتاري حضرت زهراسلام الله عليها
35 بازدید
تاریخ ارائه : 3/29/2014 12:01:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم قال الحجةابن الحسن العسكري عليه السلام:وَفِي اِبْنَةِ رَسُولِ اللّهِ لِي اُسْوَةٌحَسَنَةٌ؛بحارج53،ص180.سبك زندگي فاطمي ونمونه هايي ازسيره رفتاري حضرت زهراسلام الله عليهاراعرض مي كنم....زندگاني حضرت داراي ويژگيهائي خاصي است که درهرعصروزمان براي بشريّت پيام دارد.احترام به پدر؛درسيره رفتاري حضرت به زيبايي نشان داده شده جوامع به اصطلاح متمدن غربي پدرومادررامتعلق به عصري ديگرميدانندحاضرنيستندبه آنهااحترام کنند.حرمت نگه نمي دارندقوانين شان هم ازآنهاحمايت ميکندولي دراسلام پدرومادرازحرمت خاصي برخورداراست.مادرمقابل هيچ کس حق نداريم خودمان راخوارکنيم ولي قرآن مي فرمايددربرابرپدرومادر"واخفض لهماجناح الذل من الرحمه"اين كارراانجام بده درسيره رفتاري صديقه كبري آمده وقتي پدرمي آمدبه قامت برمي خاست،دست پدررامي بوسيدوپدررااحترام مي کرد.ازنظرشرعي هم سفري که موجب اذيت پدرومادرشودسفرمعصيت است ونمازبايدتمام خوانده شودوروزه هم بايدبگيرند.توجه به آثارديني وگفتارپيامبر:بعدازرحلت پيامبرشخصي آمدبه خانه حضرت زهراسلام الله عليهاوپس ازشرفيابي عرض کردآيارسولخداصلي الله عليه و آله چيزي نزدشمابه يادگارگذاشته تامراازآن بهره مندسازيد؟حضرت به خدمتکار خودفرمود:ياجاريه هات تلک الجريده.نوشته باقيمانده ازرسولخدارابياور.کنيزهرچه گشت نيافت.به حضرت گفت:آنراپيدانکردم.حضرت فرمود:ويحک فانهاتعدل عندي حسناوحسينا.واي برتوآن نوشته معادل حسن وحسين است.اورفت دقت کردونوشته راپيداکرد.حديث اين گونه بود:قال محمدالنبي صلي الله عليه وآله:ليس من المومنين من لم يأمن جاره بوائقه من کان يومن بالله واليوم الاخرفلايوذي جاره من کان يومن بالله واليوم الاخرفليقل خيراًاويسکت ان الله يحب الخير الحليم العفيف.ازمومنان نيست کسيکه همسايه اش ازاذيت اودرامان نباشد.کسي که ايمان به خداوپيامبروروزقيامت داردهمسايه خودرااذيت نکند.کسيکه ايمان به خداوپيامبروروزقيامت داردياحرف نيکوبزندياسکوت کندهماناخداوندانسان اهل خيربردبارباعفت رادوست دارد.وانساني راکه بدزبان وکينه توزوبسيارسوال کننده(جهت امورمادي)است رادشمن ميدارد.اعلم ان الحياءمن الايمان والايمان موجب لدخول الجنه.....حياازايمان است وايمان موجب ورودبه بهشت مي باشدوناسزاگوئي ازبي شرمي است وبي شرمي موجب ورودبه دوزخ.حضرت پيشگام دردفاع ازحق بودند؛گاهي دفاع ازتماميت دين هست،مثل ماجراي جنگ احزاب زماني‌كه اميرالمؤمنين مقابل عمروبن‌عبدود،به عنوان نمادکفرقرارگرفت(کفار،مشرکين،منافقين،يهوديان ،ستون پنجم وهمه آن‌هايي که بااسلام دشمني داشتند،بودند)پيامبرفرمودند:امروزتمام اسلام دربرابرتمام کفرايستاده؛لذااميرالمؤمنين آن‌روزدفاع ازتماميت دين‌خداکرد،پيامبر محاسن مبارکش راروي دست گرفتندوفرمودند:خداياخودت شاهدباش که همه هستي ام رابراي دفاع ازدين توفرستادم.به فاطمه زهرافرمودند:نمازبخوان ودعاکن،به سلمان فرمودند:دعاکن،خودشان هم رفتندجايي نمازخواندندودعاکردندکه آنجامساجدسبعه رادرست کردند.گاهي دفاع ازاحکام دين‌خداست.يعني ازجزئيات دين‌خدادفاع شود.حضرت زهرا با سفارش به ساخت تابوت براي بدن مطهرش ازحياوعفت دفاع کرد.بعدازرحلت پيامبر هيچ‌کس تبسّم به لبان فاطمه نديد،يكي از غصه‌هاي حضرت اين بود كه وقتي ازدنيارفتم بدنم را روي تخته مي گذارندنامحرم هاحجم بدنم رامي بينند،اسماءميگويد:درشهرماجعبه اي مي سازندکه تابوت نام دارد،حضرت سريع دستوردادندکه آن‌رادرست کنند.تاتابوت راآوردندتبسم به لبان فاطمه نشست.گاهي اوقات دفاع دفاع ازولايت است،درزندگي حضرت زهراعليهاالسلام اين دفاع به زيبايي قابل مشاهده است.هم بامال دفاع كردند،ارثيه‌اي ازپيامبرگرامي به حضرت زهرارسيد،بعضي هاگفتندپيغمبران هيچ ارثيه اي براي کسي نمي گذارند،حضرت بااين آيه"وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ"استدلال کردند.وتوضيح دادندکه انبياء،امامان ومراجع دونوع اموال دارند:يک اموال براي شخصيت آنهاست ويک اموال براي شخص آنها. همچنان‌که شمشير،عمامه،انگشترپيامبربه ارث رسيدولي نبوت پيامبربه ارث نمي رسد.اگربچه هاي پيامبرولايت الهيه دارندخدابه آن‌هاداده،ازباب ارثيه نيست.لباس مرجع تقليدبه بچه اش ارث مي رسد،ولي وجوهاتي که درحسابش هست به بچه اش ارث نمي رسد،مقام مرجعيت به فرزندش ارث نمي رسد.حضرت زهرابامالي که ازشخص پيامبربه ايشان ارث رسيده‌بودازولي‌خدادفاع کردند.حضرت زهراازاعتبارش پيش پيامبرخرج کرد.چهل شب همراه علي درِخانه مهاجروانصاررفت،وقتي صاحب‌خانه مي‌پرسيد:چه‌کسي پشت درهست؟فاطمه زهراجلوي اميرالمؤمنين رامي گرفت ومي گفت:علي‌جان توچيزي نگو،اجازه بده من بگويم،به اعتبارصداي دخترپيامبردررابازکنند.درراکه بازمي کردندتامي ديدند فاطمه همراه علي هست بهانه مي آوردند،مي خواهيم زندگي مان رابکنيم،دنبال دردسر نمي گرديم.حضرت باگريه ازولايت دفاع کرد.چرامي رفت بيت الاحزان گريه مي‌کرد؟چرااحدکنارقبرحمزه سيدالشهداءعليه السلام گريه مي‌کرد؟مي  خواهدجايي گريه کندکه ازاوسؤال کنند،ازاينکه چرادخترپيامبرعلني گريه ميکند؟تادخترپيامبردرجواب بگويدولايت مظلوم است.باخطبه فدكيه ازولايت دفاع كرد،زماني که زنان مدينه براي عيادت آمدندوگفتند:کَيْفَ أصْبَحْتَ يابِنْتَ رَسُولِ الله؟»حضرت باکسالتي كه داشتندبلندشدند وخطبه خواندند.نهايتاباوصيت خودشان ازولايت دفاع نمودند:وصيت کردندمراشبانه غسل دهيد،شبانه کفن کنيد،شبانه دفن کنيدوقبرم مخفي باشد؟باوصيتش ازولايت دفاع کرد.