خانواده درسبک زندگی اسلامی
25 بازدید
تاریخ ارائه : 3/23/2014 11:41:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛قال الله العظيم:مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاًلِتَسْكُنُواإِلَيْهاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةًوَرَحْمَةًإِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.روم/21اکانون خانواده ازجاهايي است که استحکام آن نقش مستقيم باجامعه وآرامش وامنيت جامعه دارداگرخانواده هاسالم باشندازجامعه سالم برخوردارهستيم،دراين باب نقش پدرومادرمنحصربه فرداست عواملي که باعث گرمي واستحکام خانواده ميشودفراوان است که بعضي ازآنهابه عهده زن ومادرخانواده وبرخي بردوش مردبه عنوان پدرومديرخانواده است ازجمله وظايف اختصاصي مردومديرخانواده1-تأمين نيازمنديهاي روحي ورواني خانواده است كه نقش اساسي درشادابي وموفقيت وتحكيم مباني زندگي خانوادگي دارد"شواهدزيادي هم درسيره عملي واحاديث اهلبيت  داريم"قال رسول الله ص:من دخل السوق فاشتري تحفةفحملهاالي عياله كان كحامل صدقةالي قوم محاويج وليبدءبالاناث قبل الذكور"خريدن هديه براي خانواده واهميت دادن به فرزندان خاصه دختران ثواب صدقه دادن به نيازمندان رادارد"يادرحديث داردسکوني ازامام صادق عليه السلام نقل ميکندکه:قال رسول الله ص:اطرفوااهاليکم في کل جمعةبشيءمن الفاكهة اواللحم حتي يفرحوابالجمعه"درهرجمعه براي خانواده چيزي ازميوه وگوشت هديه گرفتن..يادرمنابع روايي اهل سنت آمده"کان رسول الله من افکه الناس مع الصبي"حضرت  شوخ طبع ترين مردمان باکودکان بودند2-تأمين هزينه خانواده ونيازهاي مادي آنهاازديگروظايف اختصاصي مردبه عنوان مديرخانواده است که درروايات مابه آن اشاره شده ازجمله"ان رسول الله لمااقبل من غزوةتبوک استقبله سعدالانصاري فصافحه النبي ثم قال له:ماهذاالذي اکتب يديک؟قال يارسول الله اضرب بالمروالمسحاة فانفقه علي عيالي فقبل يده رسول الله وقال(ص):هذه يدلاتمسهاالنار"سعدانصاري دربازگشت پيامبرازغزوه تبوک به استقبال حضرت رفت وباايشان مصافحه نمودحضرت ازسعدپرسيدندچرادستانت پينه بسته؟گفت:طناب مي کشم وبيل مي زنم تاخرجي خانواده ام رافراهم کنم  پيامبردست اورابوسيدوفرمود:اين دستي است که آتش دوزخ به آن نمي رسد3-ازديگروظايف انحصاري مردنسبت به خانواده اش غيرت ورزي است شواهدآن درروايات"برخوردشديدحضرت اميرعليه السلام نسبت به مردم عراق که علي الظاهرمربوط به دوران حکومت حضرت مي باشد"يااهل العراق نبئت ان نسائكم يدافعن الرجال في الطريق اماتستحيون؟زنان شمادرگذرگاه هابامردان تنه به تنه ميخورندآياشرم نمي کنيد؟ولاتغارون نسائكم يخرجن الي الاسواق ويزاحمن العلوج"آياغيرت نداريدکه زنان شمابه بازارهاميروندوبابي نزاکت ها(گردن کلفتها)درهم مي آميزند؟ودرروايتي آمده رسول خدافرمود:ايمارجل رضي بتزين امرئته وتخرج من باب دارهافهو...ولايأثم من يسميه...والمرئةاذاخرجت من باب دارهامتزينةمتعطرةوالزوج بذاك راض بني لزوجهالكل قدم بيت في النار"مردي که راضي است زنش باآرايش ازخانه بيرون رودآن مردازغيرت بهره اي نداردوهرکس اورابه اين نام بنامدگناه نکرده هرگاه زن آرايش کنان وعطرزنان ازخانه خارج شودوشوهرش ازاين کاراوراضي باشدبه ازاي هرقدمي که برمي داردبراي شوهراوخانه اي درجهنم بناميشود.