نشانه های خانواده ی خوشبخت
34 بازدید
تاریخ ارائه : 3/23/2014 6:10:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحيم؛خصوصيات خانواده قرآني ونشانه خانواده خوشبخت راعرض مي کنم قرآن کريم خانواده قرآني راچنين معرفي مي کند:وَمِن آياتِهِ أن خَلَقَ لَکُم مِن أنفُسِکُم اَزواجاًلِتَسکُنُوا إِلَيهاوَ جَعَلَ بَينَکُم مَوَدَّهً وَ رَحمَهً أنَّ في ذلِک لَاياتِ لِقَومٍ يَتَفَکَّرونَ.وازنشانه هاي اواين که از[نوع]خودتان همسراني براي شماآفريده تابدانها آرام گيريد، وميانتان دوستي ورحمت نهاد. آري دراين[نعمت]براي مردمي که مي انديشندقطعاًنشانه هايي است.اگرچه اين آيه به طور مستقيم به خانواده نمي پردازدو بحث اصلي اش ازدواج وکارکردآن است،اماباتوجه به اينکه ازدواج پايه تشکيل خانواده است، در اين باره هم مي توان چندين نکته را ازآن دريافت.قرآن برکارکردانساني و اجتماعي خانواده توجه داشته و دستوراتي نجات بخش در اين باره فرموده.الف: ومِنَ آياتِهِ أن خَلَقَ لَکُم مِن أنفُسِکُم اَزواجاً اين بخش آيه مي فرمايدهمسران شما از جنس خودتانند، براي انسان همسري از جنس فرشتگان آفريده نشده . بنابراين هر فرد بايد به همسرش به چشم يک انسان همانند خودش بنگرد و کرامت او را محترم بشماردب: لِتَسکُنُواإِلَيهابرپايه اين بخش از آيه خانه وخانواده بايدمحل سکون وآرامش باشدنه محل فرسايش.بي شک در خانه اي که محل آرامش براي افراد خانواده نيست مشکلات رخ مي نمايدوبرهمه اعضاي خانواده است که براي برطرف شدن آن تلاش کنند.اگرهمه اعضاي خانواده به وظايف الهي و اخلاقي خود عمل کنند، بدون ترديد خانه به محلي امن و سرشار از آسايش و آرامش تبديل مي گردد. ارمغان اين آسايش، آرامش بخشيدن به افراد خانواده است که چه بسا در بيرون مشکلاتي دارندامادرخانه ودرميان جمع خانواده آن راازخاطر مي برند. طبيعي ترين شكل خانواده ،اين است كه هيچ عاملي جزمرگ نتواندپيوندخانوادگي رابگسلد.كوشش مصلحان جامعه – مخصوصاًپيامبران خدا – اين بوده كه نظام خانواده ، يك نظام مستحكم وپايدارباشدوهيچ عاملي نتوانداين كانون سعادت رامتلاشي گرداند.خانواده ي خوشبخت نشانه هايي دارد كه به چند نمونه ي آن اشاره مي كنيم .1-در بين اعضاي خانواده جمله "به من چه يابه توچه "ردو بدل نمي شود،چرا كه اعضا به گفتگو و مشورت منطقي اعتقاد دارند و احساس مسئوليت مي كنند.2- افراد به يكديگر اعتماد دارند و از اين اعتماد سوء استفاده نمي كنند واعتماد را يكي از پايدارترين ويژگي ازدواج موفق و خانواده موفق مي دانند.همدلي، همكاري، همفكري، هماهنگي باعث بقاي خانواده خوشبخت است.3- با هم اتحاد دارند و در مسائل مختلف ، باگفتگو و مشورت به تفاهم مي رسند و سعي مي كنند اگر سوء تفاهم به وجود آمد،آن را در درون خودحل كنند.4-به حريم يكديگر احترام گذاشته و از حدود مشخص شده خود فراترنمي روندپدرمادرفرزندان جايگاه خودرامي دانند. 5-خانواده قرآني وخوشبخت به صورت عمودي به يکديگرنگاه نمي کنندبه صورت افقي به هم مي نگرند.6-نگران سلامت روحي و جسمي يكديگر بوده و از هم مراقبت مي كنند اگر چنانچه مشكلي به وجودآيد،سعي وافردرحل مشكل رادارند.6همانگونه که به مرض جسمي هم اهميت مي دهندبه مرض روحي وسرطان هاي اخلاقي اعضاي خانواده اهميت مي دهنددخترش بي حجاب است مصيبت دردين دارندپسرش تاپاسي ازشب درخيابان ها...جلسه هاي عروسي آلوده وباگناه آغازشود.7- علاقه، عشق، محبت، صفا و  يكدلي خود را هم در رفتار و هم در گفتار به يكديگر ابراز مي كنند.حضرت زهراعشق وعلاقه ومحبت خودرابه حضرت امير(ع)بيان مي کند.8 - اگر مشكلي پيش بيايد به راه حل فكر مي كنند دست به علت يابي وريشه يابي آن مشكل مي زنند و راه حل منطقي ارائه مي دهند.